186/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

186
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. júla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2020 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 293et ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 66/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3)
Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré bolo predĺžené podľa odseku 2, a ktoré by uplynulo počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje o jeden mesiac; § 293et ods. 3 zákona platí rovnako.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
2.
V § 1 odsek 4 znie:
„(4)
Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti podľa § 293et ods. 1 zákona a odsekov 1 až 3 uplynie najneskôr 31. augusta 2020.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.