183/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.08.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

183
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. júna 2020
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta sú uvedené v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Marek Krajčí v. r.
Príloha k vyhláške č. 183/2020 Z. z.
A. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR
1.
Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvorí jeden zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie
a)
lekár,
b)
zubný lekár,
c)
zdravotnícky záchranár,
d)
sestra alebo
e)
zdravotnícky asistent.
2.
Okrem osôb podľa odseku 1 je v mobilnom odberovom mieste vždy prítomná jedna plnoletá fyzická osoba ako administratívny pracovník, určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.


B. Minimálne materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR
1.
Základným funkčným priestorom mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR, je pojazdné zariadenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby typu A, unimobunka, stan s rozmermi najmenej 6,1 m × 2,4 m × 2,5 m alebo interiérový priestor v budove; základný funkčný priestor
a)
je pripojený na zdroj elektrickej energie,
b)
má prístup k pitnej vode a
c)
je viditeľne označený názvom „odberové miesto RT-PCR“ spolu s písomnými inštrukciami na odber.
2.
Minimálnym materiálno-technickým vybavením mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR, je
a)
počítač s príslušenstvom, tablet s klávesnicou alebo iné zariadenie s prístupom na internet tak, že je zabezpečené spracovanie dát,
b)
dve chladničky alebo termoregulačné boxy s teplomermi vo vnútri na monitorovanie teploty s udržiavaním teploty prostredia medzi 4 °C – 8 °C, pričom
1.
jedna sa používa na uchovávanie odberového materiálu,
2.
druhá sa používa na uchovávanie odobratých vzoriek,
c)
umývateľný a dezinfikovateľný pracovný stôl a dve umývateľné a dezinfikovateľné stoličky,
d)
nožnice a písacie potreby – perá a papierové bloky,
e)
dve mobilné zariadenia na čítanie čiarových kódov s nabíjačkou a mobilný telefón s nabíjačkou; všetky zariadenia musia byť pripojené do siete internet,
f)
dve prenosné nabíjacie zariadenia (powerbank) s kapacitou 20 000 mAh, podporou rýchlonabíjania a výstupom 2,4 A,
g)
dva káble typu USB-C s dĺžkou 1,5 m,
h)
odberové sady, ktoré majú čiarové kódy z vonkajšej strany,
i)
nesterilné gumené rukavice,
j)
dezinfekčný prostriedok na ruky s virucídnym účinkom, ak tomu nebránia iné prekážky, s automatickým dávkovačom,
k)
jednorazové ústne lopatky,
l)
dezinfekčný roztok s virucídnym účinkom na povrchovú a plošnú dezinfekciu,
m)
emitná miska na špachtle,
n)
stojany na skúmavky na testovanie,
o)
stojany na skúmavky v chladničke a transportná taška,
p)
papierové vreckovky,
q)
kontajner na biologický odpad s použitím dvojitých vriec; biologický odpad musí byť denne likvidovaný,
r)
jednorazové utierky na ruky,
s)
dekontaminačná miestnosť, ak sa používa iný ako jednorazový osobný ochranný pracovný prostriedok,
t)
bezkontaktný odpadkový kôš určený na biologický odpad,
u)
osobné ochranné pracovné prostriedky, ktorými pre každého zdravotníckeho pracovníka mobilného odberového miesta sú:
1.
dva páry rukavíc,
2.
jednorazový chirurgický plášť a jednorazová čiapka na hlavu,
3.
ochrana očí, ktorou sú ochranné okuliare očí alebo ochranný plastový tvárový štít,
4.
tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3; ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým ochranným rúškom.

C. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény ochorenia COVID-19
1.
Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvorí jeden zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie
a)
lekár,
b)
zubný lekár,
c)
zdravotnícky záchranár,
d)
sestra alebo
e)
zdravotnícky asistent.
2.
Okrem osôb podľa odseku 1 je v mobilnom odberovom mieste vždy prítomná jedna plnoletá fyzická osoba ako administratívny pracovník, určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.

D. Minimálne materiálno–technické vybavenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény ochorenia COVID-19
1.
Základným funkčným priestorom mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény ochorenia COVID-19, je pojazdné zariadenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby typu A, unimobunka, stan s rozmermi najmenej 6,1 m × 2,4 m × 2,5 m alebo interiérový priestor v budove; základný funkčný priestor
a)
je pripojený na zdroj elektrickej energie,
b)
má prístup k pitnej vode a
c)
je viditeľne označený názvom „odberové miesto – AG“ alebo „odberové miesto – antigénové testovanie“ spolu s písomnými inštrukciami na odber.
2.
Minimálnym materiálno-technickým vybavením mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény ochorenia COVID-19, je
a)
počítač s príslušenstvom, tablet s klávesnicou alebo iné technické zariadenie s prístupom na internet,
b)
mobilný telefón s nabíjačkou,
c)
nožnice a písacie potreby – perá a papierové bloky,
d)
nesterilné gumené rukavice,
e)
dezinfekčný prostriedok na ruky s virucídnym účinkom, ak tomu nebránia iné prekážky, s automatickým dávkovačom,
f)
dezinfekčný roztok s virucídnym účinkom na povrchovú a plošnú dezinfekciu,
g)
jednorazové papierové vreckovky,
h)
bezkontaktný kontajner na biologický odpad s použitím dvojitých vriec; biologický odpad musí byť denne likvidovaný,
i)
jednorazové utierky na ruky,
j)
bezkontaktný odpadkový kôš určený pre testované osoby,
k)
osobné ochranné pracovné prostriedky
1.
dva páry rukavíc,
2.
jednorazový chirurgický plášť a jednorazová čiapka na hlavu,
3.
ochrana očí, ktorou sú ochranné okuliare očí alebo ochranný plastový tvárový štít,
4.
tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3; ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým ochranným rúškom.