180/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

180
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 22. júna 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „železničných cisterien“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „cisternových vozňov“ v príslušnom tvare, slová „nádržkových“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „cisternových“ v príslušnom tvare, slová „vymeniteľných“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „výmenných“ v príslušnom tvare, slová „nádob vymeniteľných“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „cisternových výmenných“ v príslušnom tvare.
2.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie technickej dokumentácie určeného technického zariadenia, overovanie a schvaľovanie jeho spôsobilosti,
g)
požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností,
h)
požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.“.
3.
V § 4 ods. 7 sa slová „bezpečnostný orgán“ nahrádzajú slovami „poverená právnická osoba“.
4.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak nie je technická dokumentácia určeného technického zariadenia dostupná v požadovanom rozsahu, pretože zariadenie nie je v čase jeho uvedenia do prevádzky zadefinované ako určené technické zariadenie, alebo pôvodný dodávateľ neexistuje, prevádzkovateľ vypracuje dokumentáciu skutočného vyhotovenia určeného technického zariadenia a zabezpečí
a)
posúdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia poverenou právnickou osobou,
b)
overenie a schválenie spôsobilosti určeného technického zariadenia podľa § 5.“.
5.
Nad § 6 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Úradné skúšky určených technických zariadení“.
6.
Nadpis pod § 6 znie: „Spoločné ustanovenia“.
7.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „poverený zamestnanec bezpečnostného orgánu alebo“.
8.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Na základe výsledku úradnej skúšky vystaví zamestnanec poverenej právnickej osoby protokol, ktorého kópiu si ponechá a pri kladnom výsledku skúšky vystaví aj osvedčenie o spôsobilosti určeného technického zariadenia na prevádzku, ktorého kópiu si založí.“.
9.
V § 7 ods. 1 sa za slovami „montážnej skúšky“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a doklad o vykonaní revízie elektrického zariadenia, ktoré je súčasťou dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia“.
10.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
11.
V § 9 ods. 3 sa za slovami „cisternového vozňa“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou, slovo „vymeniteľnej“ sa nahrádza slovami „cisternovej výmennej“ a vypúšťajú sa slová „zamestnanec bezpečnostného orgánu alebo“.
12.
V § 10 ods. 3 sa za slovo „napríklad“ vkladajú slová „trolejové vedenie“, vypúšťajú sa slová „trolejového vedenia“ a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „a ak ide o trolejové vedenie, aj jazdnou skúškou“.
13.
V § 10 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
konštrukčnú a sprievodnú dokumentáciu,“.
14.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zamestnanec bezpečnostného orgánu alebo“.
15.
Nad § 12 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Revízie a revízne skúšky určených technických zariadení“.
16.
Nadpis pod § 12 znie: „Spoločné ustanovenia“.
17.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Revíziu elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča vykoná osoba odborne spôsobilá podľa § 24 až 28 alebo § 29 písm. d) poverená vlastníkom tohto náradia alebo spotrebiča.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
18.
V § 12 ods. 4 písm. d) sa za slovo „bezpečnosti,“ vkladajú slová „opis ich závažnosti z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky,“ a na konci sa pripájajú slová: „a návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,“.
19.
V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak revízny technik opakovane zistí nesplnenie podmienok podľa § 3 a bezpečnostných podmienok uvedených v technickej dokumentácii určeného technického zariadenia, upovedomí o tejto skutočnosti bezpečnostný orgán do siedmich dní od opakovaného zistenia ich nesplnenia.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
20.
V § 12 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a upovedomí o tejto skutočnosti bezpečnostný orgán do siedmich dní od ich zistenia“.
21.
V § 13 ods. 2 sa za slová „dopravného zariadenia“ vkladajú slová „okrem zariadenia lanovej dráhy“.
22.
V § 13 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Nedeštruktívne skúšanie oceľovej konštrukcie zdvíhacieho zariadenia a zariadenia lanovej dráhy môžu vykonať len oprávnené fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 20.
(5)
O vykonanom nedeštruktívnom skúšaní oceľovej konštrukcie zdvíhacieho zariadenia a zariadenia lanovej dráhy sa vyhotoví písomný doklad.“.
23.
V § 14 ods. 1 sa slová „podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia“ nahrádzajú slovami „technickej dokumentácie“.
24.
V § 17 ods. 1 písm. e) sa za slová „kontajneroch a“ vkladá slovo „cisternových“.
25.
V § 18 ods. 1 sa slová „poverených právnických osôb, ktoré vykonávajú“ nahrádzajú slovami „fyzických osôb a právnických osôb s oprávnením vykonať“.
26.
V § 18 ods. 2 sa slová „poverených právnických osôb“ nahrádzajú slovami „fyzických osôb a právnických osôb s oprávnením vykonávať zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení“.
27.
V § 18 ods. 3 sa slová „poverených právnických osôb“ nahrádzajú slovami „fyzických osôb a právnických osôb s oprávnením vykonávať nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení“.
28.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Poverená právnická osoba overí splnenie požiadaviek fyzickej osoby alebo právnickej osoby na vykonávanie určených činností na základe jej písomnej žiadosti do 30 dní od jej doručenia.“.
29.
V § 20 ods. 2 úvodnej vete sa slová „preskúmanie odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia“ nahrádzajú slovami „overenie splnenia požiadaviek“.
30.
V § 20 ods. 2 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo meno, priezvisko a miesto podnikania fyzickej osoby“, v druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová „ak sa žiadosť podáva poverenej právnickej osobe,“ a v piatom bode sa slovo „preskúmania“ nahrádza slovom „overenia“.
31.
V § 20 ods. 4 sa slová „alebo zánikom právnickej osoby“ nahrádzajú slovami „nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o jeho odobratí, dňom zániku právnickej osoby alebo úmrtím fyzickej osoby“.
32.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
skratovať vypnuté trakčné vedenie pri ohrození života alebo zdravia osôb alebo ohrození majetku.“.
33.
V § 23 ods. 2 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 6“.
34.
V § 23 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
35.
V § 23 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta znie: „Lehota aktualizačnej prípravy nesmie byť dlhšia ako päť rokov.“.
36.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Poučenie sa nevyžaduje, ak ide o osobu odborne spôsobilú podľa § 24 až 28 a § 29 písm. d).“.
37.
V § 26 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „samostatne vykonať a“.
38.
V § 29 písmeno a) znie:
„a)
revízie, revízne alebo montážne skúšky dopravných zariadení a zdvíhacích zariadení,“.
39.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29a
Kontrolór činnosti vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní
(1)
Kontrolór činnosti vo zváraní je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia vykoná odborný dohľad vo zváraní.
(2)
Kontrolór činnosti v nedeštruktívnom skúšaní je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia vykoná odborný dohľad v nedeštruktívnom skúšaní.
(3)
Osvedčenie kontrolóra činnosti vo zváraní a v nedeštruktívnom skúšaní vydá bezpečnostný orgán. Doba platnosti osvedčenia kontrolóra je najviac päť rokov.“.
40.
V § 30 ods. 1 písm. b) sa slová „P3, P5, P8 a P9“ nahrádzajú slovami „P2 a P3“ a v písm. d) sa slová „K1 až K4“ nahrádzajú slovami „T1 a T2“.
41.
Nadpis pod § 31 sa vypúšťa.
42.
V § 31 ods. 1 sa za slová „odbornej spôsobilosti“ vkladajú slová „na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach podľa § 29“, vypúšťa sa slovo „písomnej“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Na overenie odbornej spôsobilosti bezpečnostný orgán zriadi najmenej trojčlennú komisiu. Pri overovaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických je predseda komisie držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v) zákona.“.
43.
V § 31 ods. 2 a 3 sa vypúšťa slovo „Písomná“.
44.
V § 31 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti,“.
45.
V § 31 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo potvrdenie zamestnávateľa o zdravotnej spôsobilosti“.
46.
§ 32 znie:
㤠32
(1)
Odborná spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. a) bodu 1 a písm. b) bodu 1, § 24 až 27 a § 30 sa overuje formou
a)
odbornej skúšky,
b)
periodickej odbornej skúšky pre spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. a) bodu 1, § 24 až 27 alebo aktualizačnej prípravy pre spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. b) bodu 1 a § 30.
(2)
Na skúšky podľa prílohy č. 5 druhej časti písm. b) bodu 1 a § 30 má predseda a členovia komisie odborné vedomosti zodpovedajúce predmetu skúšky.
(3)
Na skúšky podľa § 24 až 26 je predseda komisie odborne spôsobilý podľa § 26 alebo § 29 písm. d) a je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v) zákona. Členovia komisie majú odbornú spôsobilosť najmenej na úrovni vykonávanej skúšky odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť predsedu a jedného člena komisie zodpovedá druhu a napätiu elektrického zariadenia.
(4)
Na skúšky podľa § 27 je predseda komisie odborne spôsobilý podľa § 26, 27 alebo § 29 písm. d) a je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v) zákona. Najmenej jeden člen je odborne spôsobilý podľa § 27. Ostatní členovia komisie sú odborne spôsobilí podľa § 26, 27 alebo § 29 písm. d).
(5)
Na skúšky podľa prílohy č. 5 druhej časti písm. a) prvého bodu je predseda komisie držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v) zákona. Členmi komisie sú revízny technik dopravných zariadení a zástupca poverenej právnickej osoby vykonávajúcej praktickú časť skúšky.
(6)
Overenie odbornej spôsobilosti vykoná právnická osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti na základe žiadosti fyzickej osoby alebo zamestnávateľa. Fyzická osoba prihlásená na skúšku má odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 5 druhej časti, na činnosti na elektrických zariadeniach podľa prílohy č. 5 tretej časti. Žiadosť na overenie formou odbornej skúšky obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu,
b)
kópiu dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní na spôsobilosť podľa § 24 až 27 elektrotechnického zamerania,
c)
potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke praxe na jednotlivých druhoch zariadení,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti,
e)
doklad o absolvovaní vstupnej odbornej prípravy v poverenom vzdelávacom zariadení,
f)
doklad o zdravotnej spôsobilosti.
(7)
Žiadosť na overenie formou odbornej skúšky na spôsobilosť podľa § 25, 26 alebo § 28 osoby, ktorá je už držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 24, 25 alebo § 26, obsahuje doklady uvedené v odseku 6 písm. a), c), e) a f) a žiadosť na overenie formou periodickej odbornej skúšky obsahuje doklady uvedené v odseku 6 písm. a), c) a f).
(8)
Do doby požadovanej odbornej praxe sa započíta doba vykonávania činnosti na elektrickom zariadení príslušného druhu a napätia. Doba praxe na elektrickom zariadení iného druhu alebo napätia sa započíta do doby požadovanej odbornej praxe v polovičnej dĺžke. Do doby požadovanej odbornej praxe na odbornú spôsobilosť elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení sa započíta doba odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní elektrického zariadenia. Do doby požadovanej odbornej praxe na inú odbornú spôsobilosť sa môže započítať doba odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní elektrického zariadenia v polovičnej dĺžke. Z celkovej doby požadovanej odbornej praxe musí byť v období posledných troch rokov vykonávaná odborná prax najmenej jeden rok na elektrických zariadeniach príslušného druhu a napätia.
(9)
Na základe žiadosti môže bezpečnostný orgán alebo vzdelávacie zariadenie na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach uznať odbornú prax fyzickým osobám získanú na technických zariadeniach podľa osobitných predpisov,1) ak je vykonaná na zariadení rovnakého druhu a rovnakých technických parametrov. Toto ustanovenie je možné použiť aj na preukázanie praxe na nadobudnutie odbornej spôsobilosti podľa § 29.
(10)
Pred začatím odbornej skúšky alebo periodickej odbornej skúšky žiadateľ preukáže členom komisie svoju totožnosť a predloží originál dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní. O skúške komisia vyhotoví zápisnicu v dvoch vyhotoveniach, ktorú podpíše predseda, členovia komisie a skúšaný. Zápisnica obsahuje hodnotenie skúšky „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ a údaje o obsahu skúšky. Jedno vyhotovenie zápisnice sa vydá žiadateľovi, druhé archivuje právnická osoba poverená na overovanie odbornej spôsobilosti.
(11)
Právnická osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti, ktorá organizuje skúšku odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 5 druhej časti písm. a) prvého bodu, § 26 a 28, oznámi bezpečnostnému orgánu termín a miesto konania skúšky najmenej 14 dní pred termínom konania skúšky.
(12)
Osobe, ktorá úspešne vykonala odbornú skúšku, právnická osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti s platnosťou osvedčenia
a)
najviac päť rokov; vydať nové osvedčenie je možné na základe úspešne vykonanej periodickej odbornej skúšky alebo
b)
bez časového obmedzenia, pričom je potrebné v lehote najviac piatich rokov absolvovať aktualizačnú prípravu vo vzdelávacom zariadení. Vzdelávacie zariadenie potvrdí absolvovanie aktualizačnej prípravy v doklade o odbornej spôsobilosti; obsah aktualizačnej prípravy ustanovuje príloha č. 6.“.
47.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Poverenie právnických osôb
(1)
Právnická osoba, ktorá žiada o vydanie poverenia na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení, predloží bezpečnostnému orgánu
a)
žiadosť o vydanie poverenia s rozsahom určených technických zariadení, na ktoré má záujem posudzovať technickú dokumentáciu a overovať ich spôsobilosť na prevádzku,
b)
platné osvedčenie o akreditácii11a), ktoré preukazuje, že právnická osoba je akreditovaná podľa osobitného predpisu11b) ako inšpekčný orgán typu A11c),
c)
zoznam odborne spôsobilých zamestnancov na vykonávanie žiadaných činností vrátane dokladov o ich odbornej spôsobilosti a o nezávislosti úkonov, ktoré môžu ohroziť nestranné posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení, z toho najmenej jedného zamestnanca s odbornou spôsobilosťou podľa § 29 a praxou najmenej dva roky,
d)
zoznam technických noriem a právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú činností, na ktoré sa poverenie vydáva.
(2)
Právnická osoba, ktorá žiada o vydanie poverenia na overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností, predloží bezpečnostnému orgánu
a)
žiadosť o vydanie poverenia s rozsahom určených činností, na ktoré má záujem overovať splnenie požiadaviek na ich vykonávanie,
b)
platné osvedčenie o akreditácii11a), ktoré preukazuje, že právnická osoba je akreditovaná podľa osobitného predpisu11b) ako orgán vykonávajúci audit a certifikáciu systémov manažérstva11d) alebo orgánu certifikujúceho výrobky11f),
c)
zoznam odborne spôsobilých zamestnancov na vykonávanie žiadaných činností vrátane dokladov o ich odbornej spôsobilosti a o nezávislosti úkonov, ktoré môžu ohroziť nestranné overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností, z toho najmenej jedného zamestnanca s odbornou spôsobilosťou podľa § 29 a praxou najmenej dva roky,
d)
zoznam technických noriem a právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú činností, na ktoré sa poverenie vydáva.
(3)
Právnická osoba, ktorá žiada o vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach, predloží bezpečnostnému orgánu
a)
žiadosť o vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach s uvedeným rozsahom,
b)
platné osvedčenie o akreditácii11a), ktoré preukáže, že právnická osoba je akreditovaná podľa osobitného predpisu11b) ako orgán vykonávajúci certifikáciu osôb11e),
c)
doklad o tom, že disponuje vyhovujúcim priestorovým a technickým vybavením na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti,
d)
učebný plán na požadovaný rozsah vzdelávania,
e)
skúšobný poriadok na overovanie odbornej spôsobilosti,
f)
zoznam odborne spôsobilých zamestnancov, ktorí realizujú vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti, vrátane dokladu o ich odbornej spôsobilosti v rozsahu vykonávaného vzdelávania.
(4)
Poverenie právnickej osobe vydá bezpečnostný orgán na dobu určitú, najdlhšie však na päť rokov. Doba platnosti poverenia je zhodná s dobou platnosti osvedčenia o akreditácii11a) inšpekčného orgánu11c), osvedčenia o akreditácii orgánu vykonávajúceho audit a certifikáciu systémov manažérstva11d), alebo osvedčenia o akreditácii orgánu vykonávajúceho certifikáciu osôb11e). Žiadosť o aktualizáciu, doplnenie alebo obnovu poverenia podá právnická osoba na bezpečnostný orgán postupom podľa odsekov 1 až 3.
(5)
Právnická osoba, ktorá vykonáva projektovanie, výrobu, montáž, opravu, údržbu alebo rekonštrukciu určeného technického zariadenia, nemôže vykonať posudzovanie technickej dokumentácie a schvaľovanie spôsobilosti tohto zariadenia ani overovať splnenie požiadaviek fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva skúšku alebo revíziu tohto zariadenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom č. 11a až 11f znejú:
„11a) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11c) Napríklad STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).
11d) Napríklad STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva (ISO/IEC 17021) (01 5257).
11e) Napríklad STN EN ISO/IEC 17024 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024) (01 5258).
11f) Napríklad STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ISO/IEC 17065) (01 5256).“.
48.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1)
Určené technické zariadenia uvedené do prevádzky do 30. júna 2020 sa považujú za spôsobilé na prevádzku podľa tejto vyhlášky do uplynutia lehôt na vykonanie úradných skúšok, revízií alebo revíznych skúšok podľa doterajších predpisov a špecifikácií.
(2)
Poverenia, oprávnenia a osvedčenia vydané do 30. júna 2020 sú platné do uplynutia lehôt platnosti podľa doterajších predpisov a špecifikácií.
(3)
Určené technické zariadenia:
a)
pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
b)
osobné výťahy,
c)
nákladné výťahy,
d)
pohyblivé plošiny pre osoby so zníženou mobilitou, ktoré nie sú súčasťou dráhových vozidiel,
e)
regálové zakladače,
f)
plynovody v budovách, plynové spotrebiče pre domácnosť s výkonom do 50 kW, tlakové stanice na skvapalnený vykurovací plyn v budovách,
g)
zariadenia na skladovanie plynov, plynojemy,
h)
zariadenie na plnenie a vyprázdňovanie nádob plynov vrátane železničných cisterien a tlakové stanice plynov (batériové, so zásobníkmi) (nad 10 m3/h),
i)
zariadenie na skvapalňovanie alebo odparovanie plynov a tlakové stanice plynov (do 10 m3/hod) a zariadenia pracujúce s inými technickými a nebezpečnými plynmi,
j)
zariadenia na znižovanie alebo zvyšovanie tlaku plynov,
k)
strednotlakové a nízkotlakové plynovody, priemyselné plynovody, acetylénovody, kyslíkovody, plynovody s medicínskymi plynmi,
l)
plynovody a zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s jednotlivým výkonom nižším ako 50 kW a veľkokuchynské spotrebiče,
m)
plynové kotolne a zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním so súčtom výkonov kotlov väčším ako 50 kW a priemyselné plynové zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom väčším ako 50 kW,
n)
parné kotly rušňové vykurovacie,
o)
tlakové celky parných a horúcovodných kotlov stabilných,
p)
tlakové celky teplovodných a nízkotlakových parných kotolní,
q)
tlakové nádoby hasiacich prístrojov na dráhových vozidlách
sa po uplynutí ich lehôt na vykonanie úradných skúšok, revízií alebo revíznych skúšok považujú za vyhradené technické zariadenia podľa osobitného predpisu11g).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11g znie:
„11g) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.“.
50.
V prílohe č. 3 prvom bode písmeno a) znie:
„a)
doklad o posúdení dokumentácie určeného technického zariadenia poverenou právnickou osobou, ak je posúdenie uvedené v prílohe č. 4,“.
52.
V prílohe č. 5 druhej časti písm. b) prvom bode sa vypúšťa slovo „odberných“ a slová „s výkonom nad 50 kW vrátane“.
53.
V prílohe č. 5 druhej časti písm. c) sa vypúšťa druhý bod. Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.
54.
V prílohe č. 5 druhej časti písm. c) sa vypúšťajú slová „parné kotly triedy 1, 2, 3, 4“.
55.
V prílohe č. 5 druhej časti písm. d) prvom bode sa slová „IWT/IWE“ nahrádzajú slovami „IWT/EWT“.
56.
V prílohe č. 5 druhej časti písm. d) druhom bode sa slová „lán a technologických uzlov na osobných lanových dráhach“ nahrádzajú slovami „oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení, lán a technologických celkov lanových dráh“.
57.
V prílohe č. 5 tretej časti písm. e) sa číslo „6“ nahrádza číslom „5“ a číslo „5“ sa nahrádza číslom „4“.
58.
V prílohe č. 5 vysvetlivky znejú:
„Vysvetlivky:
r – rok
m – mesiac
Označovanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie revízií, prehliadok a skúšok určených technických zariadení, nedeštruktívneho skúšania, osvedčení technológov zvárania a elektrotechnikov špecialistov.
Označenie osvedčení má takúto formu:
XXXX-XXXX/D-A........
Prvé štvorčíslie je poradové číslo v evidencii.
Štvorčíslie za spojovníkom vyjadruje rok, v ktorom bolo osvedčenie vydané.
Písmeno D za zlomkovou čiarou označuje osvedčenie vydané bezpečnostným orgánom.
Písmeno za pomlčkou rozlišuje druh určeného technického zariadenia alebo činnosti takto:
DZ – dopravné zariadenia a zdvíhacie zariadenia,
E – elektrické zariadenia,
K – kontajnery,
P – plynové zariadenia,
T – tlakové zariadenia,
Zv – zváranie,
NDT – nedeštruktívne skúšanie.
Ďalšie číslice, prípadne písmená upresňujú rozsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa jednotlivých odborností.“.
59.
Príloha č. 6 prvá časť sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:
„3.
Osoba odborne spôsobilá na činnosť nedeštruktívne skúšanie technologických celkov lanových dráh
a)
vstupná odborná príprava v rozsahu 8 hodín,
b)
odborná skúška,
c)
príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín,
d)
periodická odborná skúška.
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, dokumentácia výrobcu
C OBP v danom segmente
D Nedeštruktívne skúšanie – terminológia, rozdelenie
E Postupy v jednotlivých nedeštruktívnych skúškach, doklady o vykonaní nedeštruktívnych skúšok
Vysvetlivky:
OBP – oblasť bezpečnosti práce.
4.
Revízny technik dopravných zariadení
a)
vstupná odborná príprava v rozsahu 14 hodín,
b)
odborná skúška,
c)
príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín,
d)
periodická odborná skúška.
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, dokumentácia výrobcu
C OBP v danom segmente
D Osobitné požiadavky na dopravné zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení dopravných podľa prílohy č. 1 časť 1 v rozsahu D1 až D3
Vysvetlivky:
OBP – oblasť bezpečnosti práce.“.
60.
V prílohe č. 6 druhej časti prvom bode a druhom bode, tretej časti prvom bode, štvrtej časti prvom bode až štvrtom bode prvom riadku tabuľky, sa za slovom „predpisy“ vypúšťa čiarka a slová „interné predpisy“.
61.
V prílohe č. 6 druhej časti prvom bode v tabuľke časti Obsah témy písmene D 1) sa vypúšťajú slová „sklady plynov, plynovody, odberné plynové zariadenia a spotrebiče,“.
62.
V prílohe č. 6 druhej časti druhom bode v tabuľke časti Obsah témy písmene D 1) sa za slovom „zariadenia“ bodkočiarka nahrádza čiarkou, vypúšťajú sa slová „plynovody a prípojky – rozdelenie, vedenie, potrubie, materiál, armatúry, príslušenstvo, ochrana, tesnenia a tlakové skúšky plynovodov; odberné plynové zariadenia a spotrebiče, zariadenia na úpravu tlaku plynov, zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním, zariadenia na skladovanie plynov,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „,plynové zariadenia na ohrev výhybiek“.
63.
V prílohe č. 6 sa druhá časť dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Revízny technik plynových zariadení
a)
vstupná odborná príprava v rozsahu 24 hodín,
b)
odborná skúška,
c)
príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín,
d)
periodická odborná skúška.
Téma Obsah témy
A Zákony, vyhlášky, predpisy platné pre prevádzku a obsluhu plynových zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní plynových zariadení
B1) Názvoslovie plynových zariadení, základné parametre, rozdelenie a základné konštrukčné časti plynových zariadení
C1) Názvoslovie plynových zariadení, projektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a rozdelenie plynových zariadení, vlastnosti plynov
D1) Prevádzka, obsluha, údržba a skúšky plynových zariadení, rozdelenie plynových zariadení, povinnosti obsluhy a zakázané manipulácie
E1) Technické podmienky a návody na obsluhu plynových zariadení, bezpečnostné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
Vysvetlivky:
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Poznámka: 1) Podľa druhu obsluhovaného zariadenia.“.
64.
V prílohe č. 6 tretej časti druhý bod znie:
„2.
Osoba odborne spôsobilá na obsluhu plniaceho zariadenia nádob na plyny a nebezpečné látky podľa osobitného predpisu11)
a)
vstupná odborná príprava v rozsahu 14 hodín,
b)
odborná skúška,
c)
príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín,
d)
periodická odborná skúška.
Téma Obsah témy
A Zákony, vyhlášky, predpisy platné pre plnenie cisterien, BOZP – základné požiadavky pri plnení cisterien
B Názvoslovie, fyzikálne veličiny a ich jednotky, konštrukcia cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb a ich označovanie
C Rozdelenie nebezpečných látok do tried podľa RID, zabezpečenie cisterien pri ich plnení
Vysvetlivky:
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
RID – poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru – dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave.“.
65.
Príloha č. 6 tretia časť sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Revízny technik tlakových zariadení
a)
vstupná odborná príprava v rozsahu 24 hodín,
b)
odborná skúška,
c)
príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín,
d)
periodická odborná skúška.
Téma Obsah témy
A Zákony, vyhlášky a predpisy platné pre prevádzku a obsluhu tlakových zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní tlakových zariadení
B1) Rozdelenie tlakových zariadení podľa vyhlášky, názvoslovie tlakových zariadení, základné parametre, rozdelenie a základné konštrukčné časti tlakových zariadení
C Názvoslovie, fyzikálne veličiny a ich jednotky
D1) Prevádzka, obsluha, údržba a skúšky tlakových zariadení, povinnosti obsluhy, prístroje na meranie a reguláciu a zabezpečovacie zariadenia
E1) Bezpečnostné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
F1) Návody na obsluhu tlakových zariadení
G Osobitné požiadavky na tlakové zariadenia podľa prílohy č. 1 vyhlášky
Poznámka: 1) Podľa druhu obsluhovaného zariadenia.“.
66.
V prílohe č. 6 štvrtej časti prvom bode písm. a) sa číslo „70“ nahrádza číslom „35“ a dopĺňa sa písmeno e), ktoré znie:
„e)
V prípade absolvovania praktického výcviku viazača v rozsahu 6 hodín získava aj viazačsky preukaz.“.
67.
V prílohe č. 6 štvrtej časti treťom bode písm. a) sa číslo „7“ nahrádza číslom „14“.
68.
Príloha č. 6 štvrtá časť sa dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:
„5.
Revízny technik zdvíhacích zariadení
a)
vstupná odborná príprava v rozsahu 21 hodín,
b)
odborná skúška,
c)
príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín,
d)
periodická odborná skúška.
Téma Obsah témy
A Zákony, vyhlášky a predpisy platné pre prevádzku a obsluhu zdvíhacích zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní zdvíhacích zariadení
B Názvoslovie zdvíhacích zariadení, základné parametre žeriavov, rozdelenie a základné konštrukčné časti žeriavov
C Názvoslovie zdvíhacích zariadení, projektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a rozdelenie zdvíhacích zariadení, žeriavové dráhy
D Prevádzka, obsluha, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení, rozdelenie zdvíhacích zariadení, povinnosti obsluhy a zakázané manipulácie
E Elektrické časti zdvíhacích zariadení, revízie elektrických častí
F Viazacie prostriedky - laná, popruhy, reťaze a háky – konštrukcia, výroba, rozdelenie, použitie, kontrola a vyraďovanie, prostriedky na uchopenie bremena
G Technické podmienky a návody na obsluhu zdvíhacích zariadení, technológia práce, práce v blízkosti elektrických zariadení a zariadení vysokého napätia, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
H Osobitné požiadavky na zdvíhacie zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení zdvíhacích podľa prílohy č. 1 časť 4 v rozsahu Z 1.1 až Z 1.15 a Z 2.1 až Z 2.3
Vysvetlivky:
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
6.
Osoba odborne spôsobilá na činnosť nedeštruktívne skúšanie oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení
a)
vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín,
b)
odborná skúška,
c)
príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín,
d)
periodická odborná skúška.
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, dokumentácia výrobcu
C OBP v danom segmente
D Nedeštruktívne skúšanie – terminológia, rozdelenie
E Postupy v jednotlivých nedeštruktívnych skúškach, doklady o vykonaní nedeštruktívnych skúšok
F Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti“.
69.
V prílohe č. 6 piatej časti sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
„6.
Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá skratovať vypnuté trakčné vedenie pri ohrození života alebo zdravia osôb alebo pri ohrození majetku
a)
vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 8 hodín,
b)
aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodín.
Téma Obsah témy
A Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
B Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
C Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
D Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
E Osobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
F Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci“.
Doterajšie body 6 až 11 sa označujú ako body 7 až 12.
70.
V prílohe č. 6 piatej časti dvanástom bode sa za slovo „technik“ vkladajú slová „elektrických zariadení“ a v písmene a) sa číslo „7“ nahrádza číslom „12“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Andrej Doležal v. r.