18/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

18
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2019 bola v Belehrade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o urovnaní dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike.

Dohoda nadobudla platnosť 7. januára 2020 v súlade s článkom 7.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.