176/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

176
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. júna 2020,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2018 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. m) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2018 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka sa dopĺňa takto:
V prílohe sa tabuľka dopĺňa osemnástym až tridsiatym prvým riadkom, ktoré znejú:
18. Jednodielny systém zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F1
19. Dvojdielny systém zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F2
20. Čistiace prostriedky pre stomikov zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F3
21. Ochranné prostriedky pre stomikov zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F4
22. Pásy a prídržné prostriedky pre stomikov zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F5
23. Rôzne stomické príslušenstvo zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F6
24. Irigačná súprava a príslušenstvo zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F7
25. Krytka stómie zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F8
26. Stomická zátka zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F9
27. Nočná drenážna súprava zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F10
28. Detské stomické pomôcky zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F11
29. Soft-Zellin – tampón 3 x 5 cm, á 100 ks s izopropyl alkoholom zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A8
30. Con-Zellin – tampón 6 x 3 cm, á 100 ks s alkoholom zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A8
31. Inadine 9,5 x 9,5 cm, á 25 ks zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A8
“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Marek Krajčí v. r.