175/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

175
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 22. júna 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy,
ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest
II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z., vyhlášky č. 21/2015 Z. z., vyhlášky č. 159/2015 Z. z., vyhlášky č. 249/2015 Z. z., vyhlášky č. 364/2015 Z. z., vyhlášky č. 268/2016 Z. z., vyhlášky č. 172/2017 Z. z., vyhlášky č. 297/2017 Z. z. a vyhlášky č. 422/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1“.
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Andrej Doležal v. r.