173/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

173
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. júna 2020,
ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok
na rok 2021
Vláda Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 331/2017 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, podľa formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na rok 2021 je ustanovená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Igor Matovič v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 173/2020 Z. z.
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2021


Stupeň odkázanosti
fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej
osoby
Výška finančného
príspevku pri poskytovaní
pobytovej formy sociálnej
služby v zariadení sociálnych služieb/mesiac/miesto
Výška finančného príspevku pri
poskytovaní ambulantnej formy
sociálnej služby v zariadení
sociálnych služieb/mesiac/miesto
obsadené najmenej v rozsahu
8 hodín ambulantnej prevádzky
počas pracovného dňa

II. stupeň

116 eur 77 eur
III. stupeň

261 eur 174 eur
IV. stupeň

348 eur 232 eur
V. stupeň

493 eur 329 eur
VI. stupeň

609 eur 406 eur