Predpis bol zrušený predpisom 255/2021 Z. z.

170/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2020 do 30.06.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

170
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. júna 2020,
ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie podľa § 22 ods. 9 zákona je 4,18 eura.
§ 2
Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 a 8 zákona je uvedená v prílohe.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 172/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Igor Matovič v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 170/2020 Z. z.
Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 a 8 zákonaDruh peňažného príspevku na opatrovanie
Výška peňažného
príspevku na
opatrovanie
mesačne

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri
opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
476,74 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri
opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
634,06 eura

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. a) zákona

238,37 eura

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. b) zákona

317,03 eura

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. c) zákona

209,77 eura

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona

294,84 eura

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. e) zákona

307,52 eura