17/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

17
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
zo 14. januára 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý znie:
㤠7b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020
(1)
Posúdenie parametrov stavebných výrobkov, ktoré sa začalo a neukončilo do 29. februára 2020, sa vykoná podľa doterajších predpisov najneskôr do 31. augusta 2020.
(2)
Posúdenie parametrov stavebných výrobkov skupín č. 0409, 0410, 0511, 0517, 0522, 0523, 0524, 0525, 0702, 0716, 1005, 1201, 1607, 1901, 2205, 2206, 3101, 3311, 3314, 3805, 4106, 4601, 4611, 4614 sa vykoná predpísaným spôsobom do 31. augusta 2020.“.
2.
Príloha č. 1 znie:
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 12 znejú:
„9) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.
10) STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie (73 6114).
11) STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva (75 0150).
12) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2020.
Arpád Érsek v. r.