169/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

169
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 12. marca 2020 a 11. mája 2020 bola uzavretá Dohoda o zmene článku 1 k Dohode o činnosti slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky (oznámenie č. 256/2010 Z. z.).

Dohoda o zmene článku 1 nadobudne platnosť 1. júla 2020.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.