168/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

168
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 8. júna 2020 uložené kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2020 z 5. decembra 2019 uzatvorená medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2.
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 20. apríla 2020 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb
a
Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.
3.
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2018 uzatvorený
31. marca 2020 medzi Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.