16/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

16
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 170 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

opatrenie z 15. januára 2020 č. 1/2020, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22/2015-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny.

Opatrenie ustanovuje zmenu určujúcej premennej pri výpočte platového koeficientu príslušnej krajiny na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 1/2020 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky
http://www.mosr.sk/opatrenia-a-vynosy-ministerstva-obrany-slovenskej-republiky/.