159/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

159
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. júna 2020,
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa chránený areál Nesvadské piesky (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu sú územia európskeho významu SKUEV0098 Nesvadské piesky a SKUEV2098 Nesvadské piesky podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Chránený areál sa nachádza v okrese Komárno v katastrálnom území Nesvady. Celková výmera chráneného areálu je 35,316 ha.
(3)
Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Komárno.
(4)
Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránený areál podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 2
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu uvedeného v prílohe č. 2.
§ 3
(1)
V chránenom areáli sa vyhlasujú zóny C a D. Hranice zón chráneného areálu sú vymedzené v prílohe č. 3.
(2)
Zóna C má výmeru 16,0025 ha a platí v nej tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
(3)
Zóna D má výmeru 19,3135 ha a platí v nej druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2020.2)
Igor Matovič v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 159/2020 Z. z.
VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU

Územie chráneného areálu je vymedzené podľa vektorovej katastrálnej mapy so stavom katastra nehnuteľností k 1. januáru 2017 a podľa digitálnej lesníckej porastovej mapy pre lesný celok Komárno (kód plánu GS041) so stavom z roku 2014, z ktorých bola hranica chráneného areálu prenesená do digitálnej Základnej mapy Slovenskej republiky (SVM50) v mierke 1 : 50 000.

Popis hranice chráneného areálu
Chránený areál Nesvadské piesky je tvorený z dvoch samostatných častí – Kalvária a Líčšie diery. Časť Kalvária je situovaná priamo v obci Nesvady medzi ulicami Komenského, Jarková a Obchodná na terénnej vyvýšenine, na ktorej je postavená kaplnka a nachádza sa tam cintorín. Severná, západná a južná hranica chráneného areálu je vymedzená oplotením záhrad rodinných domov a východná hranica prechádza terénnym zlomom (pieskovou terasou), ktorá oddeľuje terénnu vyvýšeninu od ostatnej nezastavanej časti. Vlastný objekt kaplnky nie je súčasťou chráneného areálu.
Hranica časti Líščie diery na juhu začína na okraji lesného porastu č. 395b a nelesnej plochy a prechádza hranicou tohto porastu smerom na východ a pokračuje hranicou lesného porastu č. 359a. Následne pokračuje južnou a východnou hranicou lesného porastu č. 378 a východnou hranicou nelesnej plochy CH26 (pozemky tvorby a ochrany prírodného prostredia) s ornou pôdou a po hranici ornej pôdy smerom na severozápad až po poľnú cestu. Na nej sa hranica stáča na juhozápad, kopíruje poľnú cestu až po terénnu depresiu s porastom topoľov na severozápadnom cípe lesného porastu č. 378 a následne pokračuje ďalej na juhozápad po úpätí terénnej vyvýšeniny, kde sa potom stáča na juhovýchod. Juhovýchodným smerom kopíruje juhozápadnú hranicu lesného porastu č. 378 až po začiatok hranice nelesnej plochy CH29. V tom mieste sa hranica chráneného areálu stáča opäť na juhozápad a pokračuje rovno krížom cez trávne porasty až k poľnej ceste, kde sa stáča opäť na juhovýchod a lemuje poľnú cestu až k lesnému porastu č. 395b.
Zoznam parciel chráneného areálu
Okres Komárno
Katastrálne územie Nesvady:
49/1, 5387/1, 5387/2, 5387/5, 5400, 5406, 5600/7, 5608/2 – časť, 5608/3 – časť (podľa registra C Katastra nehnuteľností so stavom k 1. januáru 2017).
Technickým podkladom na zápis priebehu hranice chráneného areálu do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.
Mapu chráneného areálu možno nájsť v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme na webových sídlach:
SKUEV0098
SKUEV2098
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 159/2020 Z. z.
PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU

Biotopy európskeho významu Pi2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch (6120*) a Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch (6260*). Biotop druhu živočícha európskeho významu tchor svetlý (Mustela eversmanii). Biotopy druhov rastlín národného významu kurička klbkatá (Minuartia glomerata), kurička sivastá (Minuartia glaucina), silenka dneperská (Silene borysthenica), stavikrv piesočný (Polygonum arenarium), biotop druhu živočícha národného významu – koník stepný (Acrida ungarica).
Poznámky:
Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona je prioritný biotop biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe. Prioritné biotopy sú označené symbolom *.
Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť B k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Druhy európskeho významu a druhy národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 4 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 159/2020 Z. z.
VYMEDZENIE HRANÍC ZÓN CHRÁNENÉHO AREÁLU

Zoznam parciel zón chráneného areálu

Zóna C
Okres Komárno
Katastrálne územie Nesvady:
49/1, 5387/1, 5387/2, 5387/5, 5600/7, 5608/2 – časť (podľa registra C Katastra nehnuteľností so stavom k 1. januáru 2017).
Zóna D
Okres Komárno
Katastrálne územie Nesvady:
5400, 5406, 5608/3 – časť (podľa registra C Katastra nehnuteľností so stavom k 1. januáru 2017).
1)
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).
2)
Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť:
1. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Nitre č. 4/2002 o vyhlásení prírodnej rezervácie Líščie diery, všeobecne záväzná vyhláška,
2. bod 20 prílohy č. 2 k vyhláške Krajského úradu v Nitre č. 1/2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a prírodných pamiatok a Krajského úradu v Nitre č. 4/2002 o vyhlásení prírodnej rezervácie Líščie diery.