158/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

158
ZÁKON
z 9. júna 2020,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z. a zákona č. 125/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a ak v odseku 19 nie je ustanovené inak“.
2.
V § 13 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „odseku 12“ vkladajú slová „alebo odseku 14“.
3.
V § 13 ods. 5 úvodnej vete sa slová „K žiadosti“ nahrádzajú slovami „Ak v odsekoch 13 a 14 nie je ustanovené inak, k žiadosti“.
4.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:
„(14)
Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie uvedie
a)
údaje podľa odseku 4 písm. a), d) a e),
b)
názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo samosprávneho kraja, ktorý právnickú osobu zriadil alebo založil, a meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu predsedu samosprávneho kraja.
(15)
Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom k žiadosti podľa odseku 14 doloží
a)
údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom,
b)
rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky.“.
5.
V § 17g ods. 1 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19“.
6.
V § 25 ods. 4 sa za slová „a) až c)“ vkladá čiarka a slová „ak je žiadateľom samosprávny kraj, alebo údajov uvedených v § 13 ods. 14 písm. a), ak je žiadateľom právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom,“.
7.
V § 39 odsek 5 znie:
„(5)
Ak počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 zdravotnícky pracovník zaradený do ďalšieho vzdelávania získal teoretické vedomosti a praktické zručnosti a vzdelávacia ustanovizeň usúdi, že boli získané podľa príslušného akreditovaného špecializačného študijného programu alebo príslušného akreditovaného certifikačného študijného programu, považujú sa za ďalšie vzdelávanie.“.
8.
V § 79 ods. 1 písm. bg) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“.
9.
V § 79 ods. 3 písm. m) sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „okrem povinnosti podľa odseku 1“.
10.
V § 79 sa odsek 15 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.55jap)“.
11.
V § 82 ods. 1 písm. b ) sa slová „j) a k)“ nahrádzajú slovami „j), k) a n)“.
12.
V § 102ak ods. 6 sa slovo „2020“ nahrádza slovom „2021“.
13.
V § 102ak ods. 7 sa slovo „2020“ nahrádza slovom „2021“.
Čl. II
Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z. a zákona č. 125/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
2.
V § 89 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú slová „ak v odseku 5 nie je ustanovené inak,“.
3.
§ 89 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po troch kalendárnych mesiacoch nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola odvolaná mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, sa odsek 1 neuplatňuje pre liek, ktorého doplatok poistenca je vyšší ako 3 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje úhrada.“.
Čl. III
Zákon č. 343/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V čl. III sa slová „a okrem čl. I štvrtého a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020“ nahrádzajú slovami „a okrem čl. I štvrtého a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po troch kalendárnych mesiacoch nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola odvolaná mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky“.
Čl. IV
Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 125/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa za slovom „FFP2“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „s vydychovacím ventilom alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie“.
Čl. V
Zákon č. 92/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 192/2018 Z. z a zákona č. 139/2019 Z. z. sa mení takto:
V čl. II sa slovo „2020“ nahrádza slovom „2021“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.