156/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

156
ZÁKON
z 9. júna 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z. a zákona č. 120/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2018 podľa osobitného predpisu33b) sa považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.“.
2.
V § 25a ods. 5 sa slová „§ 313 až 322 a § 762“ nahrádzajú slovami „§ 303 až 312“.
3.
V tretej časti nadpise štvrtej hlavy sa slovo „zamestnávateľovi“ nahrádza slovom „podnikateľovi“.
4.
V § 30i písm. a) sa slovo „zamestnávateľom“ nahrádza slovom „podnikateľom“.
5.
V § 30i písmeno b) znie:
„b)
dlžníkom malý podnikateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve; malým podnikateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva žiadosť o odklad splácania úveru, zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 000 000 eur alebo celková suma majetku nepresahuje 43 000 000 eur,“.
6.
Tretia časť sa dopĺňa šiestou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠIESTA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI HAZARDNÝCH HIER
§ 30o
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry,51ab) ktorému lehota na úhradu odvodu podľa osobitného predpisu51ab)
a)
uplynula počas obdobia pandémie do účinnosti tohto zákona, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca septembra 2020 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu,
b)
uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2020, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca decembra 2020 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu.
(2)
Do uplynutia lehôt na odklad úhrady odvodu podľa odseku 1 sa ustanovenie osobitného predpisu o uvoľnení finančnej zábezpeky na neuhradené záväzky z takéhoto odvodu51ac) nepoužije.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 51ab a 51ac znejú:
„51ab) Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
51ac) § 67 ods. 5 písm. f) prvý bod zákona č. 30/2019 Z. z.“.
7.
V nadpise šiestej časti sa na konci pripájajú tieto slová: „A SPRÁVY BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV“.
8.
Za § 36c sa vkladá § 36d, ktorý znie:
㤠36d
(1)
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, nie sú v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu,59g) ak bolo spôsobené negatívnymi následkami pandémie a takúto správu a takéto vyúčtovanie predložia do 31. júla 2020.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59g znie:
„59g) § 7b ods. 3 a § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V prílohe č. 3 sa slovo „zamestnávateľa“ nahrádza slovom „podnikateľa“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.