155/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

155
ZÁKON
z 9. júna 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona
č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 290/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 302/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 298/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
nájomného podľa § 13c.“.
2.
Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13c
Dotácia na úhradu nájomného
(1)
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu (ďalej len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
(2)
Predmetom nájmu môže byť
a)
miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov,
b)
trhové miesto.
(3)
Na zmeny nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu, ku ktorým došlo po 12. marci 2020, sa na účely dotácie na nájomné neprihliada.
(4)
Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi na základe žiadosti prenajímateľa, ktorým môže byť
a)
fyzická osoba – nepodnikateľ,
b)
fyzická osoba – podnikateľ,
c)
právnická osoba – nepodnikateľ,
d)
právnická osoba – podnikateľ.
(5)
Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné.
(6)
Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania; to platí aj pre verejnoprávne inštitúcie36) a iné právnické osoby zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu,37) nájomné sa znižuje na polovicu.
(7)
Nájomné nie sú prípadné ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom a ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Ak nie je možné výšku úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, má sa za to, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % z nájomného. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.
(8)
Nájomcovi možno poskytnúť dotáciu na nájomné na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie žiadostí.
(9)
Žiadosť o dotáciu na nájomné obsahuje, ak je
a)
prenajímateľom fyzická osoba – nepodnikateľ,
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
daňové identifikačné číslo,
4.
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
5.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
b)
prenajímateľom fyzická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
6.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
c)
prenajímateľom právnická osoba – nepodnikateľ,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
6.
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
d)
prenajímateľom právnická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
6.
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e)
nájomcom právnická osoba,
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
f)
nájomcom fyzická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky.
(10)
Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle. Formulár podľa prvej vety obsahujúci podpisy prenajímateľa a nájomcu autorizované podľa osobitného predpisu38) má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného podľa odseku 6 a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa.
(11)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. a), c), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu na nájomné považujú za splnené.
(12)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. b), f) a g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu na nájomné preukazujú vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné podľa osobitného predpisu. Ak požadovaná výška dotácie na nájomné prevyšuje hodnotu podľa osobitného predpisu,39) žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod. Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné podľa osobitného predpisu alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť.
(13)
Na poskytovanie dotácie na nájomné sa ustanovenia § 9 až 11 a § 12 ods. 2, 3 a 6 nepoužijú.
(14)
Dotáciu na nájomné ministerstvo poukáže prenajímateľovi na základe oznámenia o schválení dotácie, ktoré sa zasiela elektronicky prenajímateľovi a nájomcovi.
(15)
Orgány finančnej správy poskytujú ministerstvu informácie potrebné na výkon kontroly dotácie na nájomné.
(16)
Nájomca uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného podľa odseku 6 a o výšku poskytnutej dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi. Nájomca môže neuhradené nájomné podľa prvej vety uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020.
(17)
Ak nájomca uhradil prenajímateľovi nájomné za celé obdobie alebo časť obdobia sťaženého užívania, dotáciu na nájomné možno poskytnúť za rovnako dlhé obdobie, ako bolo sťažené užívanie, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného.
(18)
Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného podľa odseku 6, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Ak nájomca nájomné už uhradil, môže uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie ako bolo sťažené užívanie, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020.
(19)
Podľa odsekov 1 až 18 sa primerane postupuje aj pri podnájomnom vzťahu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36 až 39 znejú:
„36) Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
38) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
39) § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 241/2019 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak podľa vykonateľného súdneho rozhodnutia má iný voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nepeňažnú povinnosť niečo dať, niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať, súd, ktorý o veci rozhodoval v prvom stupni, na návrh podnikateľa pod dočasnou ochranou rozhodne o primeranom zadosťučinení v peniazoch, ak bez vážnych dôvodov takáto povinnosť nie je splnená a to až do výšky 10 % čistého obratu podnikateľa pod dočasnou ochranou za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak je povinným právnická osoba, možno požadovať zaplatenie primeraného zadosťučinenia spoločne a nerozdielne od právnickej osoby a od členov štatutárneho orgánu právnickej osoby. Právoplatné rozhodnutie súdu o primeranom zadosťučinení je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.“.
2.
Za § 20 sa dopĺňa § 21, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21
Prechodné ustanovenie
Ak ide o nepeňažnú povinnosť niečo dať, niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať podľa súdneho rozhodnutia, vykonateľného pred účinnosťou tohto zákona, možno sa domáhať primeraného zadosťučinenia podľa § 17 ods. 11, ak táto povinnosť nie je splnená do troch dní od účinnosti tohto zákona.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.