154/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.2020 do 22.05.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

154
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 8. júna 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis pod § 1 znie: „Priestory autoškoly“.
2.
V § 1 odseky 1 až 4 znejú:
(1)
Priestory autoškoly sú spôsobilé na prevádzkovanie, ak zodpovedajú všeobecným stavebnotechnickým požiadavkám na výstavbu podľa osobitného predpisu1) a je povolené ich užívanie.
(2)
Príslušenstvom priestorov autoškoly sú hygienické zariadenie a priestor na odloženie vrchného ošatenia účastníkov kurzov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1) § 47 písm. c) až h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení vyhlášky č. 34/2020 Z. z.“.
3.
V § 1 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
pripojením na internet.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) § 18 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 1 ods. 6 písm. b) a v § 1 ods. 8 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
6.
V § 1 ods. 6 písm. c) úvodnej vete sa slová „diafilmy alebo iné nosiče“ nahrádzajú slovami „interaktívna tabuľa, zobrazovacie zariadenie, digitálny projektor alebo iný projektor“.
7.
V § 1 ods. 7 písm. a) sa vypúšťa slovo „súčasne“.
8.
V § 1 ods. 7 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
9.
V § 1 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
hmotné modely, reálne časti vozidla alebo virtuálne modely
1.
palivovej sústavy, elektrickej sústavy a brzdovej sústavy,
2.
zážihového motora a vznetového motora,
3.
prevodovky a spojky.“.
10.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa slovo „autocvičisko“ nahrádza slovami „na autocvičisku“.
11.
V § 2 ods. 2 sa slová „§ 12 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 písm. f)“.
12.
§ 3 znie:
„(1)
Overiť spôsobilosť výcvikovej plochy ako autocvičiska možno, ak
a)
ide o plochu s vylúčením cestnej premávky určenú na uskutočňovanie praktického výcviku účastníkov kurzov, na ktorej sa v čase vykonávania výcviku môžu nachádzať len výcvikové vozidlá autoškoly,
b)
umožňuje vykonávať nácvik úkonov podľa metodiky v rozsahu učebnej osnovy, vykonať a preverovať ovládanie základných vodičských úkonov v rozsahu prvej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa osobitného predpisu,4)
c)
GPS súradnice uložené v cestnom informačnom systéme budú reálne zodpovedať GPS súradniciam podľa adresy autocvičiska,
d)
je vybavené na nácvik úkonov podľa písmena b) kužeľmi alebo stĺpikmi s bielo-červenými pásmi.“.
14.
§ 4 sa vypúšťa.
15.
V § 5 ods. 1 písm. a) prvom bode a druhom bode sa za slovo „aj“ vkladá slovo „s“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 8 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z.“.
16.
V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
18.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „na skupinu B1, B, BE a T“ nahrádzajú slovami „pre skupinu B1, B a BE“.
19.
V § 6 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
nákladné vozidlo, traktor a autobus sa na prednom čele a zadnom čele karosérie označujú reflexnou fóliou s nápisom „AUTOŠKOLA“ (ďalej len „reflexná fólia“) a zároveň môžu byť označené odnímateľným transparentom.“.
20.
V § 6 ods. 5 sa slová „označením prevádzkovateľa“ nahrádzajú slovami „údajmi o prevádzkovateľovi“.
21.
V § 6 ods. 6 sa slová „predných dverách“ nahrádzajú slovom „stranách“.
22.
V § 6 odsek 7 znie:
„(7)
Údajmi o prevádzkovateľovi autoškoly sú obchodné meno autoškoly, adresa prevádzky autoškoly a kontaktné údaje autoškoly.“.
23.
V § 7 ods. 1 sa slová „§ 12 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 písm. e)“.
24.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Začatie, trvanie, štruktúra, obsah, cena kurzu a ďalšie náležitosti týkajúce sa kurzu sa dohodnú medzi prevádzkovateľom autoškoly a žiadateľom pred začatím kurzu.“.
25.
V § 7 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „kondičných výcvikov držiteľov vodičských oprávnení a“.
26.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Výučba teórie zahŕňa výučbu pravidiel cestnej premávky, výučbu teórie vedenia vozidla a zásad bezpečnej jazdy, výučbu základov konštrukcie vozidla a jeho údržby. Denne výučba teórie jedného účastníka kurzu trvá najviac jeden vyučovací celok v trvaní šesť vyučovacích hodín.“.
27.
V § 8 odsek 6 znie:
„(6)
Účastník vodičského kurzu absolvuje v autoškole najmenej 50 % z predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie. Zvyšnú časť vyučovacích hodín si účastník nahradí individuálne s inštruktorom autoškoly alebo v cestnom informačnom systéme v elektronickej podobe podľa odseku 8. Pri správnom rozdelení pomeru vyučovacích hodín platia pravidlá pre zaokrúhľovanie desatinných čísiel s presnosťou na jednotky. Účastník kurzu môže mať 10-percentnú neospravedlnenú neúčasť z predpísaného rozsahu náhrady vymeškaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie v cestnom informačnom systéme v elektronickej podobe podľa odseku 8, ktorú inštruktor vyznačí v cestnom informačnom systéme.“.
28.
V § 8 ods. 7 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami „25 %“.
29.
V § 8 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
„Ak účastník vodičského kurzu nedosiahne najmenej 90 % správnych odpovedí na kontrolné otázky, môže zodpovedať ďalšie kontrolné otázky najskôr po troch hodinách od posledného neúspešného zodpovedania kontrolných otázok evidovaného v cestnom informačnom systéme.“.
30.
V § 8 odsek 9 znie:
„(9)
Ak účastník vodičského kurzu vynechá časť výučby teórie v kurze, do ktorého je zaradený, môže túto časť vynechanej výučby teórie absolvovať v inom prebiehajúcom kurze danej autoškoly; náhradu výučby teórie zaznačí v cestnom informačnom systéme inštruktor autoškoly toho kurzu, v ktorom sa náhradná výučba teórie vykonala.“.
31.
V § 8 ods. 11 sa slová „trvať najviac jeden výcvikový celok trvajúci“ nahrádzajú slovami „jedného účastníka kurzu trvať najviac“.
32.
V § 8 ods. 11 písm. b) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou“.
33.
V § 8 ods. 14 písm. a) sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „desať“.
34.
V § 8 ods. 14 písmeno c) znie:
„c)
jeden účastník kurzu, ak ide o výcvik na autocvičisku alebo v cestnej premávke.“.
35.
V § 8 ods. 14 sa vypúšťa písmeno d).
36.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 17 a 18.
Doterajšie odseky 19 až 21 sa označujú ako odseky 17 až 19.
37.
V § 8 odseky 17 až 19 znejú:
„(17)
Praktický výcvik na autocvičisku môžu súčasne vykonávať len výcvikové vozidlá z jednej autoškoly.
(18)
Praktický výcvik v cestnej premávke a na autocvičisku sa musí vykonávať za prítomnosti inštruktora autoškoly vo výcvikovom vozidle. To neplatí, ak ide o vykonávanie praktického výcviku na motocykli a v druhej časti vodičského kurzu podľa platných učebných osnov na autocvičisku pomocou komunikačného zariadenia umožňujúceho komunikáciu medzi inštruktorom autoškoly a účastníkom kurzu; inštruktor autoškoly je počas celého výcviku vo vizuálnom kontakte s účastníkom kurzu a výcvik riadi verbálnou komunikáciou.
(19)
Po ukončení vodičského kurzu sa účastníkovi kurzu vydá osvedčenie o absolvovaní kurzu podľa § 23 prostredníctvom cestného informačného systému.“.
38.
V § 11 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „jeden výcvikový celok trvajúci“.
39.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na účastníkov inštruktorského kurzu a doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl sa primerane vzťahuje § 8 ods. 6.“.
40.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Rozsah a členenie skupín inštruktorského oprávnenia
Inštruktorské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel7a) na tieto skupiny:
a)
skupina AM oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupinu AM vodičského oprávnenia,
b)
skupina A1 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny AM a A1 vodičských oprávnení,
c)
skupina A2 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny AM, A1 a A2 vodičských oprávnení,
d)
skupina A oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny AM, A1, A2 a A vodičských oprávnení,
e)
skupina B1 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupinu B1 vodičského oprávnenia,
f)
skupina B oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1 a B vodičských oprávnení,
g)
skupina BE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B a BE vodičských oprávnení a výučbu osobitného výcviku pre skupinu B s harmonizovaným kódom,4a)
h)
skupina C1 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, C1 a T vodičských oprávnení,
i)
skupina C1E oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, BE, C1, C1E a T vodičských oprávnení,
j)
skupina C oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, C1, C a T vodičských oprávnení,
k)
skupina CE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, BE, C1, C1E, C, CE a T vodičských oprávnení,
l)
skupina D1 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, D1 a T vodičských oprávnení,
m)
skupina D1E oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, BE, D1, D1E a T vodičských oprávnení,
n)
skupina D oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, D1, D a T vodičských oprávnení,
o)
skupina DE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, BE, D1, D1E, D, DE a T vodičských oprávnení,
p)
skupina T oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupinu T vodičského oprávnenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) § 75 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
41.
Vypúšťa sa nadpis nad § 14.
42.
Nadpis pod § 14 znie: „Inštruktorská skúška [k § 21 ods. 1 písm. c) zákona]“.
43.
V § 14 ods. 6 sa slová „§ 12 ods. 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 písm. d)“.
44.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na skúšku vykonanú po účasti na doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona.“.
45.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúška na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára
[k § 21 ods. 1 písm. c) a g) zákona]
§ 14a
(1)
Ustanovenia § 14 sa primerane vzťahujú na skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára a na skúšku na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára.
(2)
Preukaz skúšobného komisára sa vydá účastníkovi, ktorý bol na skúške hodnotený stupňom „vyhovel“. Vzor preukazu skúšobného komisára je uvedený v prílohe č. 2a.
(3)
Vzor protokolu o vykonaní skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára je uvedený v prílohe č. 2b.“.
46.
§ 15 sa vypúšťa.
47.
§ 22 sa vypúšťa.
48.
V § 27 ods. 2 sa slová „§ 29 ods. 4, 6 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 4 a 7“.
49.
V § 28 ods. 5 sa slová „dvoch hodín“ nahrádzajú slovami „30 minút“ a vypúšťa sa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
50.
V § 28 ods. 9 a v § 29 ods. 7 sa číslo „16“ nahrádza číslom „20“.
51.
V § 29 ods. 3 sa za slovo „poradí“ vkladajú slová „len s“.
52.
V § 29 sa vypúšťa odsek 6 .
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
53.
V § 30 ods. 3 sa slová „§ 29 ods. 3, 6 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 3, 6 a 7“.
54.
V § 32 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem evidencie offline údajov“.
55.
V § 34 sa označenie druhého odseku 2 označuje ako odsek 3.
56.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
Počas trvania krízovej situácie možno predpísaný počet vyučovacích hodín výučby teórie podľa § 8 ods. 6 a 7 nahradiť v rozsahu 100 % individuálne s inštruktorom autoškoly dištančnou formou alebo v cestnom informačnom systéme v elektronickej podobe podľa § 8 ods. 8.“.
57.
V prílohe č. 1 časti C. ods. 1 písm. f) sa pred slovo „nápis“ vkladajú slová „z prednej strany“.
58.
V prílohe č. 1 časti C. ods. 3 úvodná veta znie: „Vesta určená na označenie osôb pri výcviku praktickej jazdy v cestnej premávke na výcvikových motocykloch a reflexný nápis musia spĺňať tieto technické požiadavky:“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
59.
Za prílohu č. 2 sa vkladajú prílohy č. 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
60.
V prílohe č. 4 časti A. štvrtom bode písm. c) prvom bode sa za slovom „autocvičisko“ vypúšťa čiarka a slová „náhradnú cvičnú plochu“.
61.
V prílohe č. 5 prvom bode písm. b) sa slová „štandardizovaného komunikačného rozhrania“ nahrádzajú slovami „pripojenia na internet“.
62.
V prílohe č. 5 druhom bode písm. c) sa za slovo „kurzu“ vkladá čiarka.
63.
Slová „náhradná výcviková plocha“ vo všetkých tvaroch a slová „alebo na náhradnej výcvikovej ploche“ sa v celom texte vyhlášky vypúšťajú.
64.
Slová „odnímateľná fólia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „reflexná fólia“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. júna 2020 okrem čl. I § 1 ods. 3 a 4 v bode 2 a bodov 13 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 23. mája 2023.
Andrej Doležal v. r.