154/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.05.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

154
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 8. júna 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis pod § 1 znie: „Priestory autoškoly“.
2.
V § 1 odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Priestory autoškoly sú spôsobilé na prevádzkovanie, ak zodpovedajú všeobecným stavebnotechnickým požiadavkám na výstavbu podľa osobitného predpisu1) a je povolené ich užívanie.
(2)
Príslušenstvom priestorov autoškoly sú hygienické zariadenie a priestor na odloženie vrchného ošatenia účastníkov kurzov.
(3)
Kancelária je samostatná miestnosť, ktorá je miestom kontaktu medzi autoškolou a účastníkmi kurzu a slúži na administratívne zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich najmä z § 6 ods. 1 písm. h) až j) zákona. Kancelária je vybavená kancelárskou technikou, výpočtovou technikou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie bezpečnej komunikácie s jednotným informačným systémom v cestnej doprave2) (ďalej len „cestný informačný systém“).
(4)
Učebňa je samostatná miestnosť, ktorá umožňuje teoretickú výučbu, praktickú údržbu, výcvik na trenažéri a má také rozmery, aby na každého účastníka kurzu pripadla plocha najmenej 1 m2 a na inštruktora autoškoly a učebné pomôcky pri teoretickej výučbe a praktickej údržbe najmenej 10 m2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1) § 47 písm. c) až h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení vyhlášky č. 34/2020 Z. z.
2) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 1 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
pripojením na internet.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) § 18 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 1 ods. 6 písm. b) a v § 1 ods. 8 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
6.
V § 1 ods. 6 písm. c) úvodnej vete sa slová „diafilmy alebo iné nosiče“ nahrádzajú slovami „interaktívna tabuľa, zobrazovacie zariadenie, digitálny projektor alebo iný projektor“.
7.
V § 1 ods. 7 písm. a) sa vypúšťa slovo „súčasne“.
8.
V § 1 ods. 7 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
9.
V § 1 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
hmotné modely, reálne časti vozidla alebo virtuálne modely
1.
palivovej sústavy, elektrickej sústavy a brzdovej sústavy,
2.
zážihového motora a vznetového motora,
3.
prevodovky a spojky.“.
10.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa slovo „autocvičisko“ nahrádza slovami „na autocvičisku“.
11.
V § 2 ods. 2 sa slová „§ 12 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 písm. f)“.
12.
§ 3 znie:
„(1)
Overiť spôsobilosť výcvikovej plochy ako autocvičiska možno, ak
a)
ide o plochu s vylúčením cestnej premávky určenú na uskutočňovanie praktického výcviku účastníkov kurzov, na ktorej sa v čase vykonávania výcviku môžu nachádzať len výcvikové vozidlá autoškoly,
b)
umožňuje vykonávať nácvik úkonov podľa metodiky v rozsahu učebnej osnovy, vykonať a preverovať ovládanie základných vodičských úkonov v rozsahu prvej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa osobitného predpisu,4)
c)
GPS súradnice uložené v cestnom informačnom systéme budú reálne zodpovedať GPS súradniciam podľa adresy autocvičiska,
d)
je vybavené na nácvik úkonov podľa písmena b) kužeľmi alebo stĺpikmi s bielo-červenými pásmi.“.
13.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Autocvičisko je vybavené
a)
na nácvik úkonov podľa odseku 1 písm. b) spevnenou plochou s asfaltovým, betónovým alebo dláždeným povrchom s minimálnymi rozmermi autocvičiska pre skupiny vodičských oprávnení4a) AM, A1, A2, A, B1, B, B s harmonizovaným kódom, BE, T 15x50 m a pre skupiny vodičských oprávnení C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE 20x70 m,
b)
hygienickým zariadením nachádzajúcim sa v areáli autocvičiska,
c)
miestnosťou alebo prístreškom v bezpečnej vzdialenosti od autocvičiska pre osoby oprávnené zúčastniť sa kurzu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) § 76 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
§ 4 sa vypúšťa.
15.
V § 5 ods. 1 písm. a) prvom bode a druhom bode sa za slovo „aj“ vkladá slovo „s“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 8 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z.“.
16.
V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
17.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Technické parametre výcvikových vozidiel
(1)
Praktický výcvik v autoškole sa vykonáva na výcvikových vozidlách, ktoré súčasne spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu5a) a tieto požiadavky:
a)
praktický výcvik pre skupiny AM, A1, A2, A sa vykonáva na výcvikovom vozidle, ktoré je dvojkolesové s riadidlami a so sedením obkročmo,
b)
praktický výcvik pre skupinu B1 sa vykonáva na výcvikovom vozidle, ktoré je štvorkolesové s volantom a sedením vedľa seba a je vybavené ABS a bezpečnostnými pásmi pre každého člena osádky,
c)
praktický výcvik pre skupinu B sa vykonáva na výcvikovom vozidle, ktoré je štvorkolesové s počtom dverí najmenej štyri a je vybavené ABS a bezpečnostnými pásmi pre každého člena osádky,
d)
praktický výcvik pre skupinu BE sa vykonáva na jazdnej súprave, ktorá pozostáva z ťažného výcvikového vozidla skupiny B podľa písmena c) a prípojného vozidla tak, aby najväčšia celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy bola viac ako 4 250 kg,
e)
praktický výcvik pre skupinu B s harmonizovaným kódom4a) sa vykonáva na jazdnej súprave, ktorá pozostáva z ťažného výcvikového vozidla skupiny B podľa písmena c) a prípojného vozidla tak, aby najväčšia celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy bola viac ako 3 500 kg a najviac 4 250 kg,
f)
praktický výcvik pre skupinu C1 sa vykonáva na výcvikovom vozidle, ktoré je vybavené bezpečnostnými pásmi pre každého člena osádky, digitálnym záznamovým zariadením a prevodovkou umožňujúcou ručné radenie prevodových stupňov,
g)
praktický výcvik pre skupinu C1E sa vykonáva na jazdnej súprave, ktorá pozostáva z ťažného výcvikového vozidla skupiny C1 podľa písmena f) a prípojného vozidla,
h)
praktický výcvik pre skupinu C sa vykonáva na výcvikovom vozidle, ktoré je vybavené bezpečnostnými pásmi pre každého člena osádky, digitálnym záznamovým zariadením a prevodovkou umožňujúcou ručné radenie prevodových stupňov,
i)
praktický výcvik pre skupinu CE sa vykonáva na jazdnej súprave, ktorá pozostáva z ťažného výcvikového vozidla skupiny C podľa písmena h) a prípojného vozidla s najmenej dvomi nápravami,
j)
praktický výcvik pre skupinu D1 sa vykonáva na výcvikovom vozidle, ktoré je vybavené digitálnym záznamovým zariadením, prevodovkou umožňujúcou ručné radenie prevodových stupňov, počtom miest na sedenie najviac 16 okrem miesta pre vodiča a ktorého dĺžka nepresahuje 8 m,
k)
praktický výcvik pre skupinu D1E sa vykonáva na jazdnej súprave, ktorá pozostáva z ťažného výcvikového vozidla skupiny D1 podľa písmena j) a prípojného vozidla,
l)
praktický výcvik pre skupinu D sa vykonáva na výcvikovom vozidle, ktoré je vybavené digitálnym záznamovým zariadením, prevodovkou umožňujúcou ručné radenie prevodových stupňov a počtom miest na sedenie viac ako 16 okrem miesta pre vodiča,
m)
praktický výcvik pre skupinu DE sa vykonáva na jazdnej súprave, ktorá pozostáva z ťažného výcvikového vozidla skupiny D podľa písmena l) a prípojného vozidla.
(2)
Výcvikové motorové vozidlá používané v kurzoch podľa odseku 1 písm. c) až m) spĺňajú najmenej emisnú normu EURO 3/III.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 22 ods. 2 vyhlášky č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „na skupinu B1, B, BE a T“ nahrádzajú slovami „pre skupinu B1, B a BE“.
19.
V § 6 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
nákladné vozidlo, traktor a autobus sa na prednom čele a zadnom čele karosérie označujú reflexnou fóliou s nápisom „AUTOŠKOLA“ (ďalej len „reflexná fólia“) a zároveň môžu byť označené odnímateľným transparentom.“.
20.
V § 6 ods. 5 sa slová „označením prevádzkovateľa“ nahrádzajú slovami „údajmi o prevádzkovateľovi“.
21.
V § 6 ods. 6 sa slová „predných dverách“ nahrádzajú slovom „stranách“.
22.
V § 6 odsek 7 znie:
„(7)
Údajmi o prevádzkovateľovi autoškoly sú obchodné meno autoškoly, adresa prevádzky autoškoly a kontaktné údaje autoškoly.“.
23.
V § 7 ods. 1 sa slová „§ 12 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 písm. e)“.
24.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Začatie, trvanie, štruktúra, obsah, cena kurzu a ďalšie náležitosti týkajúce sa kurzu sa dohodnú medzi prevádzkovateľom autoškoly a žiadateľom pred začatím kurzu.“.
25.
V § 7 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „kondičných výcvikov držiteľov vodičských oprávnení a“.
26.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Výučba teórie zahŕňa výučbu pravidiel cestnej premávky, výučbu teórie vedenia vozidla a zásad bezpečnej jazdy, výučbu základov konštrukcie vozidla a jeho údržby. Denne výučba teórie jedného účastníka kurzu trvá najviac jeden vyučovací celok v trvaní šesť vyučovacích hodín.“.
27.
V § 8 odsek 6 znie:
„(6)
Účastník vodičského kurzu absolvuje v autoškole najmenej 50 % z predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie. Zvyšnú časť vyučovacích hodín si účastník nahradí individuálne s inštruktorom autoškoly alebo v cestnom informačnom systéme v elektronickej podobe podľa odseku 8. Pri správnom rozdelení pomeru vyučovacích hodín platia pravidlá pre zaokrúhľovanie desatinných čísiel s presnosťou na jednotky. Účastník kurzu môže mať 10-percentnú neospravedlnenú neúčasť z predpísaného rozsahu náhrady vymeškaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie v cestnom informačnom systéme v elektronickej podobe podľa odseku 8, ktorú inštruktor vyznačí v cestnom informačnom systéme.“.
28.
V § 8 ods. 7 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami „25 %“.
29.
V § 8 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
„Ak účastník vodičského kurzu nedosiahne najmenej 90 % správnych odpovedí na kontrolné otázky, môže zodpovedať ďalšie kontrolné otázky najskôr po troch hodinách od posledného neúspešného zodpovedania kontrolných otázok evidovaného v cestnom informačnom systéme.“.
30.
V § 8 odsek 9 znie:
„(9)
Ak účastník vodičského kurzu vynechá časť výučby teórie v kurze, do ktorého je zaradený, môže túto časť vynechanej výučby teórie absolvovať v inom prebiehajúcom kurze danej autoškoly; náhradu výučby teórie zaznačí v cestnom informačnom systéme inštruktor autoškoly toho kurzu, v ktorom sa náhradná výučba teórie vykonala.“.
31.
V § 8 ods. 11 sa slová „trvať najviac jeden výcvikový celok trvajúci“ nahrádzajú slovami „jedného účastníka kurzu trvať najviac“.
32.
V § 8 ods. 11 písm. b) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou“.
33.
V § 8 ods. 14 písm. a) sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „desať“.
34.
V § 8 ods. 14 písmeno c) znie:
„c)
jeden účastník kurzu, ak ide o výcvik na autocvičisku alebo v cestnej premávke.“.
35.
V § 8 ods. 14 sa vypúšťa písmeno d).
36.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 17 a 18.
Doterajšie odseky 19 až 21 sa označujú ako odseky 17 až 19.
37.
V § 8 odseky 17 až 19 znejú:
„(17)
Praktický výcvik na autocvičisku môžu súčasne vykonávať len výcvikové vozidlá z jednej autoškoly.
(18)
Praktický výcvik v cestnej premávke a na autocvičisku sa musí vykonávať za prítomnosti inštruktora autoškoly vo výcvikovom vozidle. To neplatí, ak ide o vykonávanie praktického výcviku na motocykli a v druhej časti vodičského kurzu podľa platných učebných osnov na autocvičisku pomocou komunikačného zariadenia umožňujúceho komunikáciu medzi inštruktorom autoškoly a účastníkom kurzu; inštruktor autoškoly je počas celého výcviku vo vizuálnom kontakte s účastníkom kurzu a výcvik riadi verbálnou komunikáciou.
(19)
Po ukončení vodičského kurzu sa účastníkovi kurzu vydá osvedčenie o absolvovaní kurzu podľa § 23 prostredníctvom cestného informačného systému.“.
38.
V § 11 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „jeden výcvikový celok trvajúci“.
39.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na účastníkov inštruktorského kurzu a doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl sa primerane vzťahuje § 8 ods. 6.“.
40.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Rozsah a členenie skupín inštruktorského oprávnenia
Inštruktorské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel7a) na tieto skupiny:
a)
skupina AM oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupinu AM vodičského oprávnenia,
b)
skupina A1 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny AM a A1 vodičských oprávnení,
c)
skupina A2 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny AM, A1 a A2 vodičských oprávnení,
d)
skupina A oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny AM, A1, A2 a A vodičských oprávnení,
e)
skupina B1 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupinu B1 vodičského oprávnenia,
f)
skupina B oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1 a B vodičských oprávnení,
g)
skupina BE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B a BE vodičských oprávnení a výučbu osobitného výcviku pre skupinu B s harmonizovaným kódom,4a)
h)
skupina C1 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, C1 a T vodičských oprávnení,
i)
skupina C1E oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, BE, C1, C1E a T vodičských oprávnení,
j)
skupina C oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, C1, C a T vodičských oprávnení,
k)
skupina CE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, BE, C1, C1E, C, CE a T vodičských oprávnení,
l)
skupina D1 oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, D1 a T vodičských oprávnení,
m)
skupina D1E oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, BE, D1, D1E a T vodičských oprávnení,
n)
skupina D oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, D1, D a T vodičských oprávnení,
o)
skupina DE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupiny B1, B, BE, D1, D1E, D, DE a T vodičských oprávnení,
p)
skupina T oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať výučbu a výcvik v kurzoch pre skupinu T vodičského oprávnenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) § 75 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
41.
Vypúšťa sa nadpis nad § 14.
42.
Nadpis pod § 14 znie: „Inštruktorská skúška [k § 21 ods. 1 písm. c) zákona]“.
43.
V § 14 ods. 6 sa slová „§ 12 ods. 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 písm. d)“.
44.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na skúšku vykonanú po účasti na doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona.“.
45.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúška na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára
[k § 21 ods. 1 písm. c) a g) zákona]
§ 14a
(1)
Ustanovenia § 14 sa primerane vzťahujú na skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára a na skúšku na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára.
(2)
Preukaz skúšobného komisára sa vydá účastníkovi, ktorý bol na skúške hodnotený stupňom „vyhovel“. Vzor preukazu skúšobného komisára je uvedený v prílohe č. 2a.
(3)
Vzor protokolu o vykonaní skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára je uvedený v prílohe č. 2b.“.
46.
§ 15 sa vypúšťa.
47.
§ 22 sa vypúšťa.
48.
V § 27 ods. 2 sa slová „§ 29 ods. 4, 6 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 4 a 7“.
49.
V § 28 ods. 5 sa slová „dvoch hodín“ nahrádzajú slovami „30 minút“ a vypúšťa sa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
50.
V § 28 ods. 9 a v § 29 ods. 7 sa číslo „16“ nahrádza číslom „20“.
51.
V § 29 ods. 3 sa za slovo „poradí“ vkladajú slová „len s“.
52.
V § 29 sa vypúšťa odsek 6 .
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
53.
V § 30 ods. 3 sa slová „§ 29 ods. 3, 6 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 3, 6 a 7“.
54.
V § 32 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem evidencie offline údajov“.
55.
V § 34 sa označenie druhého odseku 2 označuje ako odsek 3.
56.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
Počas trvania krízovej situácie možno predpísaný počet vyučovacích hodín výučby teórie podľa § 8 ods. 6 a 7 nahradiť v rozsahu 100 % individuálne s inštruktorom autoškoly dištančnou formou alebo v cestnom informačnom systéme v elektronickej podobe podľa § 8 ods. 8.“.
57.
V prílohe č. 1 časti C. ods. 1 písm. f) sa pred slovo „nápis“ vkladajú slová „z prednej strany“.
58.
V prílohe č. 1 časti C. ods. 3 úvodná veta znie: „Vesta určená na označenie osôb pri výcviku praktickej jazdy v cestnej premávke na výcvikových motocykloch a reflexný nápis musia spĺňať tieto technické požiadavky:“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
59.
Za prílohu č. 2 sa vkladajú prílohy č. 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
60.
V prílohe č. 4 časti A. štvrtom bode písm. c) prvom bode sa za slovom „autocvičisko“ vypúšťa čiarka a slová „náhradnú cvičnú plochu“.
61.
V prílohe č. 5 prvom bode písm. b) sa slová „štandardizovaného komunikačného rozhrania“ nahrádzajú slovami „pripojenia na internet“.
62.
V prílohe č. 5 druhom bode písm. c) sa za slovo „kurzu“ vkladá čiarka.
63.
Slová „náhradná výcviková plocha“ vo všetkých tvaroch a slová „alebo na náhradnej výcvikovej ploche“ sa v celom texte vyhlášky vypúšťajú.
64.
Slová „odnímateľná fólia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „reflexná fólia“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. júna 2020 okrem čl. I § 1 ods. 3 a 4 v bode 2 a bodov 13 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 23. mája 2023.
Andrej Doležal v. r.