153/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

153
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje,
že 19. novembra 2019 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a akademických titulov.

Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2020 v súlade s článkom 13 ods. 1.
DOHODA
MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A VLÁDOU RUSKEJ FEDERÁCIE O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ VZDELANIA, KVALIFIKÁCIÍ A AKADEMICKÝCH TITULOV
Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie, ďalej len „zmluvné strany“,
snažiac sa o rozvoj priateľských vzťahov a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou v oblasti vzdelávania a vedy,
želajúc si zabezpečenie vzájomného uznávania vzdelávania, kvalifikácií, akademických titulov získaných v Slovenskej republike a v Ruskej federácii,
so zreteľom na Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy podpísanú v Bratislave 13. februára 1995,
so zreteľom na ustanovenia Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelania v európskom regióne uzavretého v Lisabone 11. apríla 1997 (ďalej len – „Lisabonský dohovor“),
dohodli sa takto:
Článok 1
Na účel uplatňovania tejto Dohody sa používajú tieto pojmy:
1.
Kvalifikácia podľa článku 1 Lisabonského dohovoru je definovaná ako
a)
„vysokoškolská kvalifikácia“ – každý titul, diplom alebo iné vysvedčenie vydané kompetentným orgánom, potvrdzujúce úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia;
b)
„kvalifikácia umožňujúca prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu“ – každý diplom alebo iné vysvedčenie vydané kompetentným orgánom, potvrdzujúce úspešné absolvovanie štúdia a zabezpečujúce držiteľovi kvalifikácie právo byť zaradený medzi uchádzačov o prijatie na vysokoškolské štúdium;
2.
„regulované povolania“ – povolania, odborné činnosti a (alebo) prípravy, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a vyžaduje sa formálne uznávanie odbornej kvalifikácie alebo odbornej spôsobilosti;
3.
„uznané vzdelávacie a výskumné inštitúcie“ – vzdelávacie inštitúcie všetkých typov/úrovní, ktoré patria do národného vzdelávacieho systému Slovenskej republiky a Ruskej federácie, výskumné inštitúcie a iné právnické osoby, ktoré vykonávajú vzdelávacie aktivity prostredníctvom štátnych akreditovaných študijných programov, ako aj vedeckým výskumom a (alebo) majú právo udeľovať akademické tituly v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán.
Článok 2
1.
Cieľom tejto Dohody je uľahčiť proces vzájomného uznávania vzdelania, kvalifikácií a akademických titulov získaných v Slovenskej republike a v Ruskej federácii na účel prístupu ich držiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu a vykonávaniu pracovných činností s výnimkou prístupu k regulovaným povolaniam v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán.
2.
V rámci bilaterálnych rokovaní zmluvné strany zvážia možnosť uzavretia samostatnej dohody zameranej na uľahčenie prístupu k určitým regulovaným povolaniam.
Článok 3
1.
Táto Dohoda sa vzťahuje na vzdelanie, kvalifikácie a akademické tituly získané na uznaných vzdelávacích a výskumných inštitúciách v Slovenskej republike a v Ruskej federácii a (alebo) ktoré boli udelené v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán.
2.
Táto Dohoda sa vzťahuje aj na vzdelanie, kvalifikácie a akademické tituly, ktoré sú stanovené touto Dohodou a ktoré boli nadobudnuté na uznaných vzdelávacích a výskumných inštitúciách Slovenskej republiky a Ruskej federácie a (alebo) boli udelené v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán pred nadobudnutím platnosti tejto Dohody.
Článok 4
1.
Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie získané v Slovenskej republike potvrdené vysvedčením o maturitnej skúške a stredné všeobecné vzdelanie, potvrdené vysvedčením o stredoškolskom všeobecnom vzdelaní (Аттестат о среднем общем образовании) alebo stredné odborné vzdelanie potvrdené diplomom stredoškolského odborného vzdelania (Диплом о среднем профессиональном образовании) získané v Ruskej federácii sa uznávajú za rovnocenné a umožňujú ich držiteľom pokračovať v ďalšom štúdiu a príprave v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán
a)
v študijných programoch stredoškolského odborného vzdelávania a vysokoškolského vzdelania – bakalárske štúdium a špecializované štúdium – v Ruskej federácii,
b)
v bakalárskych študijných programoch (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa) a v študijných programoch spájajúcich prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v Slovenskej republike.
2.
Prijatie na študijné programy uvedené v odseku 1 tohto článku sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán.
Článok 5
Výpis o výsledkoch štúdia alebo osvedčenie o trvaní štúdia vydané osobe, ktorá absolvovala časť vzdelávacieho programu na uznanej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii, sa môže uznať po prijatí jeho držiteľa na študijné programy príslušnej úrovne v Slovenskej republike a v Ruskej federácii po porovnaní rozsahu a obsahu absolvovaného štúdia v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán.
Článok 6
1.
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získané v Slovenskej republike potvrdené diplomom o udelení akademického titulu bakalár (v skratke „Bc.“) a vysokoškolské vzdelanie získané v Ruskej federácii potvrdené bakalárskym diplomom (Диплом Бакалавр) sa uznávajú za rovnocenné a umožňujú ich držiteľom pokračovať v ďalšom štúdiu v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán
a)
v študijných programoch vysokoškolského vzdelania – magisterské štúdium v Ruskej federácii,
b)
v magisterských a inžinierskych študijných programoch (vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa) s výnimkou vzdelania spájajúceho prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v Slovenskej republike.
2.
Prijatie na študijné programy uvedené v odseku 1 tohto článku sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán.
3.
Vysokoškolské vzdelanie a vysokoškolské kvalifikácie uvedené v odseku 1 tohto článku umožňujú prístup absolventov k výkonu pracovných činností s výnimkou regulovaných povolaní v Slovenskej republike a v Ruskej federácii v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán.
Článok 7
1.
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vzdelanie spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programoch získané v Slovenskej republike potvrdené diplomom o udelení akademického titulu magister (v skratke „Mgr.“) alebo iného zodpovedajúceho akademického titulu magister umenia (v skratke „Mgr. art.“), inžinier (v skratke „Ing.“) a inžinier architekt (v skratke „Ing. arch.“), doktor všeobecného lekárstva (v skratke „MUDr.“), doktor zubného lekárstva (v skratke „MDDr.“) a doktor veterinárskeho lekárstva (v skratke „MVDr.“) a vysokoškolské vzdelanie získané v Ruskej federácii potvrdené diplomom špecialistu (Диплом Специалист) alebo magisterským diplomom (Диплом Магистр) sa uznávajú zmluvnými stranami ako rovnocenné a umožňujú ich držiteľom pokračovať v štúdiu v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán
a)
v študijných programoch vysokoškolského vzdelania – študijné programy pripravujúce vedeckých a pedagogických pracovníkov v ašpirantúre (adjunctura), ako aj programy asistentúry v Ruskej federácii,
b)
v doktorandských študijných programoch (vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa) v Slovenskej republike.
2.
Prijatie na študijné programy uvedené v odseku 1 tohto článku sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán.
3.
Vysokoškolské vzdelanie a vysokoškolské kvalifikácie uvedené v odseku 1 tohto článku umožňujú prístup absolventov k výkonu pracovných činností s výnimkou regulovaných povolaní v Slovenskej republike a v Ruskej federácii v súlade s právnou úpravou každého zo štátov zmluvných strán.
Článok 8
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v doktorandskom študijnom programe získané v Slovenskej republike potvrdené diplomom o udelení akademického titulu doktor (philosophiae doctor, v skratke „PhD.“) alebo doktor umenia (artis doctor, v skratke „ArtD.“) a akademický titul kandidáta vied (Кандидат наук), ktorý bol udelený štátnym akademickým atestačným systémom v Ruskej federácii, sa uznávajú zmluvnými stranami ako rovnocenné a umožňujú prístup ich držiteľov k výkonu pracovných činností s výnimkou regulovaných povolaní v Slovenskej republike a v Ruskej federácii v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán.
Článok 9
Uznávanie vzdelania, kvalifikácií a akademických titulov ustanovené touto Dohodou neoslobodzuje ich držiteľov od povinnosti spĺňať požiadavky potrebné na prijatie na študijné programy alebo na vykonávanie pracovných činností s výnimkou regulovaných povolaní v súlade s právnymi predpismi každého zo štátov zmluvných strán.
Článok 10
1.
Na účely uplatňovania tejto Dohody zmluvné strany zabezpečujú výmenu všetkých dostupných informácií, a to najmä
a)
informácie o uznaných vzdelávacích a výskumných inštitúciách a o akreditovaných študijných programoch v Slovenskej republike a o štátnych akreditovaných študijných programoch v Ruskej federácii,
b)
zoznamy a vzory vysokoškolských kvalifikácií, kvalifikácií umožňujúcich prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu, diplomy o udelení akademických titulov uvedených v tejto Dohode vydaných každou zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti tejto Dohody,
c)
opis úrovní vzdelania, zoznamov regulovaných povolaní, študijných odborov a odbornej prípravy spolu s príslušnými kvalifikáciami a akademickými titulmi,
d)
informácie o štátnych akademických atestačných systémoch a o systéme udeľovania akreditácií študijných programov, v ktorých sa udeľujú akademické tituly, ako aj informácie o inštitúciách, ktoré majú právo udeľovať akademické tituly samostatne v zmysle právnych predpisov každého zo štátov zmluvných strán.
2.
Informácie uvedené v odseku 1 tohto článku by mali byť poskytnuté národnými informačnými centrami v štátoch zmluvných strán, ktoré sú definované článkom IX. 2 Lisabonského dohovoru.
Článok 11
1.
Na riešenie akýchkoľvek otázok vyplývajúcich z výkladu alebo implementácie tejto Dohody, ako aj na riešenie akýchkoľvek otázok vyplývajúcich zo zmien vzdelávacích systémov a súvisiacich právnych predpisov štátov zmluvných strán vrátane návrhov dodatkov alebo doplnení k tejto Dohode bude orgánmi zodpovednými za riadenie vzdelávania a vedy každej zmluvnej strany založený spoločný Výbor odborníkov.
2.
Spoločný Výbor odborníkov sa bude skladať najviac zo štyroch odborníkov vymenovaných každou zmluvnou stranou. Informácie o zástupcoch zmluvných strán, ktorí tvoria Výbor odborníkov, ako aj informácie o dátume a mieste konania každého zasadnutia sa písomne oznámia diplomatickou cestou.
Článok 12
1.
Táto Dohoda môže byť zmenená a doplnená so súhlasom zmluvných strán prostredníctvom dodatkových protokolov.
2.
Všetky spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo implementácie tejto Dohody sa riešia prostredníctvom konzultácií a rokovaní medzi zmluvnými stranami.
Článok 13
1.
Táto Dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a nadobúda platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dátume prijatia poslednej písomnej notifikácie, ktorou zmluvné strany diplomatickou cestou oznamujú, že boli splnené všetky vnútroštátne postupy na nadobudnutie jej platnosti.
2.
Každá zo zmluvných strán môže túto Dohodu vypovedať písomným oznámením zaslaným diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa platnosť tejto Dohody skončí uplynutím 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o vypovedaní Dohody.
3.
Ukončením platnosti tejto Dohody nie sú dotknuté rozhodnutia o uznávaní vzdelania, kvalifikácií a akademických titulov, ktoré boli prijaté pred dátumom ukončenia platnosti tejto Dohody.
4.
Ustanovenia tejto Dohody sa vzťahujú na vzdelanie, kvalifikácie a akademické tituly získané po ukončení štúdia na území druhej zmluvnej strany, ktoré sa začalo pred ukončením platnosti tejto Dohody.
V Moskve dňa 19. 11. 2019 spracované v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, ruskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade nezhody sa na výklad ustanovení tejto Dohody použije anglické znenie.


Za vládu Slovenskej republiky:

Martina Lubyová v. r.
Za vládu Ruskej federácie:

Michail Michailovič Koťukov v. r.