152/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

152
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. júna 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) až d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená a) a b).
2.
V § 1 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
sa týždenná pobytová forma sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) môže poskytovať aj počas soboty, nedele, štátneho sviatku a ďalšieho dňa pracovného pokoja.“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
V čase mimoriadnej situácie môže poskytovateľ pobytovej formy sociálnej služby v zariadení
a)
požadovať od fyzickej osoby, ktorej sa má začať poskytovanie tejto sociálnej služby, predloženie potvrdenia
1.
ošetrujúceho lekára, ktoré nie je staršie ako tri dni, o tom, že táto fyzická osoba nemá prenosné ochorenie a nebolo jej nariadené karanténne opatrenie, alebo
2.
o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 48 hodín,
b)
umiestniť fyzickú osobu, ktorej sa začala poskytovať táto sociálna služba, na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie na 14 dní, v obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby podľa § 104a ods. 3 zákona.
(4)
Právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona, sa uplatňuje za osobitných podmienok na predchádzanie alebo znižovanie rizika šírenia ochorenia COVID-19 určených poskytovateľom sociálnej služby vo vnútornom predpise s cieľom ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a ďalších fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2020.
Igor Matovič v. r.