150/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

150
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. júna 2020,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 133/2020 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc
na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 133/2020 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovami „Slovenskej republiky s“ vypúšťajú slová „Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a“.
2.
V § 1 ods. 2 sa za slovami „Slovenskou republikou a“ vypúšťajú slová „Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou alebo“.
3.
Príloha znie:
„Príloha k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 133/2020 Z. z.
HRANIČNÉ PRIECHODY NA PREKROČENIE VNÚTORNÝCH HRANÍC


1. Pozemné hranice
1)
Cestné hraničné priechody
a)
Trstená – Chyžné
b)
Vyšný Komárnik – Barwinek
2)
Železničné hraničné priechody
Skalité - Zwardoň


2. Vzdušné hranice
a)
Letisko Bratislava
b)
Letisko Košice
c)
Letisko Poprad
d)
Letisko Piešťany
e)
Letisko Sliač
f)
Letisko Žilina
g)
Letisko Prievidza
h)
Letisko Nitra
i)
Letisko Jasna“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.