149/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

149
ZÁKON
zo 4. júna 2020
o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje
a)
poskytovanie mimoriadnych štátnych záruk Slovenskou republikou Európskej únii zastúpenej Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) na
1.
zriadenie Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v súvislosti s negatívnymi následkami pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2,1)
2.
poskytnutie výnimočnej finančnej pomoci Ukrajine,1a)
b)
správu mimoriadnych štátnych záruk,
c)
realizáciu mimoriadnych štátnych záruk.
(2)
V súvislosti so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z osobitných predpisov,1b) môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) poskytnúť, spravovať a realizovať mimoriadne štátne záruky.
(3)
Na poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu upravujúce štátne záruky.2)
§ 2
Podmienky poskytnutia mimoriadnych štátnych záruk
(1)
Mimoriadne štátne záruky je možné poskytnúť na základe dohody o zárukách uzatvorenej medzi ministerstvom financií a Komisiou.
(2)
Mimoriadne štátne záruky je možné poskytnúť len na účely ustanovené osobitnými predpismi1b) a za podmienok určených dohodou o zárukách.
(3)
Objem istín mimoriadnych štátnych záruk podľa § 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu poskytnutých na základe dohody o zárukách nesmie presiahnuť sumu 173 516 250 eur.
(4)
Objem istín mimoriadnych štátnych záruk podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu poskytnutých na základe dohody o zárukách nesmie presiahnuť sumu určenú dohodou o zárukách.
§ 3
Správa mimoriadnych štátnych záruk
(1)
Správou mimoriadnych štátnych záruk je
a)
evidencia a účtovanie mimoriadnych štátnych záruk,
b)
realizácia mimoriadnych štátnych záruk,
c)
správa pohľadávok štátu z realizovaných mimoriadnych štátnych záruk,
d)
evidencia pohľadávok, účtovanie pohľadávok a s nimi súvisiacich operácií zo zrealizovaných mimoriadnych štátnych záruk.
(2)
Správu mimoriadnych štátnych záruk vykonáva ministerstvo financií; v rozsahu podľa osobitného predpisu3) vykonáva správu mimoriadnych štátnych záruk aj Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity.
§ 4
Realizácia mimoriadnych štátnych záruk
(1)
Realizáciou mimoriadnych štátnych záruk je plnenie záväzku vyplývajúceho z mimoriadnej štátnej záruky v súlade s dohodou o zárukách.
(2)
Ministerstvo financií realizuje mimoriadne štátne záruky v súlade s podmienkami dohody o zárukách na základe žiadosti Komisie o realizáciu mimoriadnej štátnej záruky.
(3)
Ak niektorý členský štát Európskej únie nebude môcť plniť záväzok vyplývajúci z osobitného predpisu4) a z dohody o zárukách, ktorú uzavrel s Komisiou, alebo časť tohto záväzku, ministerstvo financií poskytne Komisii na základe jej žiadosti a v súlade s dohodou o zárukách podiel pripadajúci Slovenskej republike na nesplatenom záväzku iného členského štátu Európskej únie. Výšku podielu pripadajúceho Slovenskej republike na nesplatenom záväzku iného členského štátu Európskej únie ustanovuje osobitný predpis.5)
(4)
Na realizáciu mimoriadnych štátnych záruk podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu sa nevzťahuje odsek 3.
Čl. II
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovo „finančnej“ vkladajú slová „a hospodárskej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo Európskej únie,28ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28ab znie:
28ab) Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 378/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa za slovo „záruk5a)“ vkladá čiarka a slová „realizácie mimoriadnych štátnych záruk5aaa)“ a za slovo „záruk“ sa vkladá čiarka a slová „financovanie mimoriadnych štátnych záruk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aaa znie:
5aaa) Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa za slovo „záruk“ vkladá čiarka a slová „financovanie realizácie mimoriadnych štátnych záruk“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.
1)
Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20. 5. 2020).
1a)
Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/1628 z 20. septembra 2022, ktorým sa poskytuje výnimočná makrofinančná pomoc Ukrajine, posilňuje spoločný rezervný fond zárukami členských štátov a osobitnou tvorbou rezerv na niektoré finančné záväzky týkajúce sa Ukrajiny zaručené podľa rozhodnutia č. 466/2014/EÚ a ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2022/1201 (Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2022).
1b)
Napríklad nariadenie (EÚ) 2020/672, rozhodnutie (EÚ) 2022/1628.
2)
§ 8 až 13 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 17 ods.1 písm. b) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/672.
5)
Čl. 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/672.