147/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

147
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 366
z 10. júna 2020
k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a rozšíreného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16. apríla 2020
Číslo materiálu:12317/2020
Predkladateľ: minister vnútra a predseda ústredného krízového štábu
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a rozšíreného uznesením vlády SR č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020;
B. ukončuje
B.1. núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020;
C. zrušuje
C.1. pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti uloženej podľa bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 vo vzťahu k zamestnancom subjektov uvedených v prílohe uznesenia vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 a rozšírenú uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020,
C.2. zákaz uplatňovania práva na štrajk podľa bodu D.1. uznesenia vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 uložený vo vzťahu k subjektom uvedeným v prílohe uznesenia vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 a rozšírený uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020 uplynutím 13. júna 2020,
C.3. zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 vyhlásením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky;
D. konštatuje
D.1. že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu;
E. ukladá
predsedovi vlády
E.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády SR v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
E.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády SR vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.

Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
minister vnútra
podpredseda vlády a minister hospodárstva
minister zdravotníctva
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
prednostovia okresných úradov
predsedovia vyšších územných celkov