142/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

142
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska


Národná banka Slovenska vydala podľa § 22 ods. 5 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2017 Z. z.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. mája 2020 č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.


Prijatím opatrenia sa umožňuje v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 vykonávanie odborných skúšok na poskytovanie finančného sprostredkovania dočasne aj dištančným spôsobom.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 20/2020 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.