138/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

138
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 26. mája 2020
o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 108a zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
Vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „informácia o dôchodkoch“) je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Lehoty na zasielanie a forma informácie o dôchodkoch
(1)
Informácia o dôchodkoch sa zasiela sporiteľovi v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 59 rokov.
(2)
Ak sporiteľ nie je poberateľom dôchodku podľa § 29 ods. 1 zákona, informácia o dôchodkoch sa zasiela sporiteľovi opakovane v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 62 rokov.
(3)
Informácia o dôchodkoch sa zasiela písomne v elektronickej podobe alebo listinnej podobe; na postup pri jej zasielaní sa primerane použije § 108 ods. 2 zákona.
(4)
V informácii o dôchodkoch sa môže použiť hypertextové prepojenie na informácie zo starobného dôchodkového sporenia.
(5)
Za hypertextové prepojenie sa na účely tohto opatrenia považuje zvýraznený text uvedený v informácii o dôchodkoch zasielanej sporiteľovi v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.
§ 3
Podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie informácie o dôchodkoch
Aktualizovaná informácia o dôchodkoch sa sprístupňuje ku dňu účinnosti zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu súvisiacej s dôchodkami vyplácanými zo starobného dôchodkového sporenia, a to na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti prostredníctvom pasívneho elektronického prístupu k osobnému dôchodkovému účtu sporiteľa.
§ 4
Prechodné ustanovenie
(1)
V roku 2021 sa sporiteľovi, ktorý nie je poberateľom dôchodku podľa § 29 ods. 1 zákona, zašle informácia o dôchodkoch podľa vzoru uvedeného v
a)
prílohe č. 1, ak sa narodil v roku 1959 až 1962,
b)
prílohe č. 2, ak sa narodil v roku 1958 alebo skôr.
(2)
Informácia o dôchodkoch podľa odseku 1 sa sporiteľovi zašle najneskôr do 31. januára 2021.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 28. júna 2017 č. 8797/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (oznámenie č. 195/2017 Z. z.).
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Milan Krajniak v. r.
Príloha č. 1
k opatreniu č. 138/2020 Z. z.
Príloha č. 2
k opatreniu č. 138/2020 Z. z.