134/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.05.2020 do 30.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

134
ZÁKON
z 14. mája 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z. a zákona č. 30/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1aa sa vkladá § 1aaa, ktorý znie:
㤠1aaa
(1)
Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo
a)
usmerňuje a koordinuje plnenie úloh v oblasti legislatívy, zabezpečuje koordináciu ústredných orgánov štátnej správy v oblasti tvorby legislatívy vrátane koordinácie pripomienkového konania a zabezpečuje legislatívne činnosti podľa § 24,
b)
zabezpečuje posúdenie interných analytických a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti,
c)
zabezpečuje posúdenie interných a externých právnych služieb a právne zastúpenia, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti.
(2)
Podpredseda vlády podľa odseku 1 po posúdení podľa odseku 1 písm. b) a c) navrhuje opatrenia na racionalizáciu a optimalizáciu poskytovania týchto služieb s cieľom vyššej hospodárnosti a účelnosti.
(3)
Podpredseda vlády podľa odseku 1, na základe štatútu, plní aj ďalšie úlohy zverené Úradu vlády Slovenskej republiky a priamo riadi odborné útvary Úradu vlády Slovenskej republiky určené jeho organizačným poriadkom.“.
2.
V § 1b sa druhá veta nahrádza týmito vetami: „Úrad vlády Slovenskej republiky plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činností pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo, pri plnení úloh, ktoré mu vyplývajú z § 1aaa ods. 1 a 2; rovnako plní úlohy aj pre jeho štátneho tajomníka. Podpredseda vlády podľa § 1aaa riadi zabezpečovanie plnenia úloh spojených s odborným a organizačným zabezpečovaním činnosti vlády.“.
3.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vláda môže rozhodnúť, že splnomocnenec bude vykonávať funkciu bez nároku na odmenu. Splnomocnenec podľa tretej vety môže plniť úlohy vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.1aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:
„1aaa) Zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 ods. 3 sa za slová „Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Rada vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu“.
5.
V § 2 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Odmenu člena stáleho poradného orgánu vlády, plniaceho odborné úlohy, určí štatút tohto poradného orgánu, ktorý schvaľuje vláda.“.
6.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Poradný orgán si môže zriadiť aj iný člen vlády ako minister.“.
8.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odseky 2 a 3 a § 40 ods. 2 sa primerane vzťahujú na podpredsedu vlády podľa § 1aaa vo vzťahu k ním riadenej oblasti.“.
9.
Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Minister hospodárstva Slovenskej republiky je predsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Rada vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu
a)
zabezpečuje hodnotenie legislatívnych materiálov a nelegislatívnych materiálov predkladaných na rokovanie vlády z hľadiska ich vplyvu na konkurencieschopnosť a produktivitu podnikateľských subjektov,
b)
zodpovedá za politiku lepšej regulácie, agendu RIA 2020 a dohliada na znižovanie administratívnej záťaže,
c)
predkladá vláde návrhy na zjednodušenie právnej úpravy pre podnikanie.“.
16.
Nadpis § 24 sa umiestňujem nad § 24.
17.
V § 24 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje plánovanie v oblasti investícií a strategického plánovania a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca a kontroly jeho implementácie, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou, § 10 tým nie je dotknutý. Národný strategický investičný rámec obsahuje stratégiu smerovania krajiny do budúcnosti vrátane vývoja podielu poľnohospodárstva, výroby, služieb a následne digitalizácie a výskumu a vývoja či inovácií na hospodárstve Slovenskej republiky.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
18.
§ 24 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva posúdenie interných analytických a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti v rozsahu podľa § 1aaa.
(7)
Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva posúdenie interných a externých právnych služieb a právneho zastúpenia vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti v rozsahu podľa § 1aaa.
(8)
Úlohy uvedené v odsekoch 6 a 7 zabezpečuje podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo.“.
21.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
㤠24a
Na Úrade vlády Slovenskej republiky sa zriaďuje fond vzájomnej pomoci na účel zmiernenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19; fond nemá právnu subjektivitu. Príjmom fondu podľa prvej vety sú peňažné prostriedky od fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sa vedú na samostatnom účte vedenom v Štátnej pokladnici. Na poskytnutie finančnej pomoci z fondu podľa prvej vety nie je právny nárok.“.
23.
V § 35 ods. 5 sa slová „Ak to vyžaduje postup ustanovený orgánmi Európskej únie pri čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“ nahrádzajú slovami „Ak to vyžadujú právne záväzné akty Európskej únie pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie“.
25.
Za § 40ae sa vkladajú § 40af a 40ag, ktoré znejú:
㤠40af
(1)
Podpredseda vlády podľa § 1aaa zabezpečuje posúdenie interných analytických a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru a zabezpečuje posúdenie interných a externých právnych služieb a právneho zastúpenia obstaraných alebo vykonávaných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia.
(2)
Ustanovenia § 1aaa a 1b v znení účinnom po nadobudnutím účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia sa nevzťahujú na podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Ustanovenie § 1b v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia sa vzťahuje na podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
§ 40ag
Peňažné prostriedky od fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré boli poukázané na samostatný účet fondu vedený v Štátnej pokladnici pred dňom účinnosti tohto zákona, sa považujú za príjem fondu vzájomnej pomoci podľa § 24a.“.
Čl. XI
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a zákona č. 217/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Verejné vypočutie
Verejné vypočutie sa uskutoční k návrhu právneho predpisu, určenému na základe uznesenia vlády, pred jeho predložením na pripomienkové konanie.“.
3.
V §10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Návrh zákona alebo návrh ústavného zákona, ktorý sa nevypracoval na základe uznesenia vlády, možno predložiť na pripomienkové konanie len po prerokovaní s podpredsedom vlády, ktorý má na starosti legislatívu.“.
Čl. XII
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z. a zákona č. 126/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 36 ods. 3 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
2.
V § 36 ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
3.
V § 126 ods. 4 sa za slovo „správy“ vkladá čiarka a slová „štátnemu tajomníkovi podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo“.
Čl. XVI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem
a)
čl. I bodov 7, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24 a 26, čl. III až VII, čl. VIII bodu 1, čl. IX, čl. X, čl. XI bodov 1, 4, 5 a čl. XIII až XV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020,
b)
čl. I bodov 10, 12 a 27 a čl. VIII bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2020,
c)
čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.