134/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

134
ZÁKON
z 14. mája 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z. a zákona č. 30/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1aa sa vkladá § 1aaa, ktorý znie:
㤠1aaa
(1)
Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo
a)
usmerňuje a koordinuje plnenie úloh v oblasti legislatívy, zabezpečuje koordináciu ústredných orgánov štátnej správy v oblasti tvorby legislatívy vrátane koordinácie pripomienkového konania a zabezpečuje legislatívne činnosti podľa § 24,
b)
zabezpečuje posúdenie interných analytických a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti,
c)
zabezpečuje posúdenie interných a externých právnych služieb a právne zastúpenia, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti.
(2)
Podpredseda vlády podľa odseku 1 po posúdení podľa odseku 1 písm. b) a c) navrhuje opatrenia na racionalizáciu a optimalizáciu poskytovania týchto služieb s cieľom vyššej hospodárnosti a účelnosti.
(3)
Podpredseda vlády podľa odseku 1, na základe štatútu, plní aj ďalšie úlohy zverené Úradu vlády Slovenskej republiky a priamo riadi odborné útvary Úradu vlády Slovenskej republiky určené jeho organizačným poriadkom.“.
2.
V § 1b sa druhá veta nahrádza týmito vetami: „Úrad vlády Slovenskej republiky plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činností pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo, pri plnení úloh, ktoré mu vyplývajú z § 1aaa ods. 1 a 2; rovnako plní úlohy aj pre jeho štátneho tajomníka. Podpredseda vlády podľa § 1aaa riadi zabezpečovanie plnenia úloh spojených s odborným a organizačným zabezpečovaním činnosti vlády.“.
3.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vláda môže rozhodnúť, že splnomocnenec bude vykonávať funkciu bez nároku na odmenu. Splnomocnenec podľa tretej vety môže plniť úlohy vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.1aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:
„1aaa) Zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 ods. 3 sa za slová „Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Rada vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu“.
5.
V § 2 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Odmenu člena stáleho poradného orgánu vlády, plniaceho odborné úlohy, určí štatút tohto poradného orgánu, ktorý schvaľuje vláda.“.
6.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Poradný orgán si môže zriadiť aj iný člen vlády ako minister.“.
7.
V § 3 sa za písmeno d) vkladá písmeno e), ktoré znie:
„e)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako f) až n).
8.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odseky 2 a 3 a § 40 ods. 2 sa primerane vzťahujú na podpredsedu vlády podľa § 1aaa vo vzťahu k ním riadenej oblasti.“.
9.
Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Minister hospodárstva Slovenskej republiky je predsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Rada vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu
a)
zabezpečuje hodnotenie legislatívnych materiálov a nelegislatívnych materiálov predkladaných na rokovanie vlády z hľadiska ich vplyvu na konkurencieschopnosť a produktivitu podnikateľských subjektov,
b)
zodpovedá za politiku lepšej regulácie, agendu RIA 2020 a dohliada na znižovanie administratívnej záťaže,
c)
predkladá vláde návrhy na zjednodušenie právnej úpravy pre podnikanie.“.
10.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno l).
11.
Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
b)
oblasť investícií v rozsahu strategického plánovania a strategického projektového riadenia, ako aj koordináciu investičných projektov a vypracovanie národného strategického investičného rámca v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030,
c)
koordináciu prípravy politík regionálneho rozvoja,
d)
centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní verejných prostriedkov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.“.
12.
V § 10 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
regionálny rozvoj vrátane koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja,“.
13.
V § 13 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Zbierky zákonov Slovenskej republiky a“.
14.
V § 21 sa vypúšťa písmeno k).
15.
V § 22 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
16.
Nadpis § 24 sa umiestňujem nad § 24.
17.
V § 24 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje plánovanie v oblasti investícií a strategického plánovania a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca a kontroly jeho implementácie, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou, § 10 tým nie je dotknutý. Národný strategický investičný rámec obsahuje stratégiu smerovania krajiny do budúcnosti vrátane vývoja podielu poľnohospodárstva, výroby, služieb a následne digitalizácie a výskumu a vývoja či inovácií na hospodárstve Slovenskej republiky.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
18.
§ 24 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva posúdenie interných analytických a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti v rozsahu podľa § 1aaa.
(7)
Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva posúdenie interných a externých právnych služieb a právneho zastúpenia vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti v rozsahu podľa § 1aaa.
(8)
Úlohy uvedené v odsekoch 6 a 7 zabezpečuje podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo.“.
19.
V § 24 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje pre ostatné ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 21 písm. b) až j) legislatívne činnosti spojené s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; tým nie je dotknutý § 37. Úrad vlády Slovenskej republiky môže, na základe dohody s príslušným ministerstvom, zabezpečovať činnosti podľa prvej vety aj pre ministerstvá.
(9)
Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.
20.
V § 24 ods. 10 sa slová „a 7“ nahrádzajú slovami „až 9“.
21.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
㤠24a
Na Úrade vlády Slovenskej republiky sa zriaďuje fond vzájomnej pomoci na účel zmiernenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19; fond nemá právnu subjektivitu. Príjmom fondu podľa prvej vety sú peňažné prostriedky od fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sa vedú na samostatnom účte vedenom v Štátnej pokladnici. Na poskytnutie finančnej pomoci z fondu podľa prvej vety nie je právny nárok.“.
22.
§ 34a sa vypúšťa.
23.
V § 35 ods. 5 sa slová „Ak to vyžaduje postup ustanovený orgánmi Európskej únie pri čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“ nahrádzajú slovami „Ak to vyžadujú právne záväzné akty Európskej únie pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie“.
24.
V § 40 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
25.
Za § 40ae sa vkladajú § 40af a 40ag, ktoré znejú:
㤠40af
(1)
Podpredseda vlády podľa § 1aaa zabezpečuje posúdenie interných analytických a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru a zabezpečuje posúdenie interných a externých právnych služieb a právneho zastúpenia obstaraných alebo vykonávaných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia.
(2)
Ustanovenia § 1aaa a 1b v znení účinnom po nadobudnutím účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia sa nevzťahujú na podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Ustanovenie § 1b v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia sa vzťahuje na podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
§ 40ag
Peňažné prostriedky od fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré boli poukázané na samostatný účet fondu vedený v Štátnej pokladnici pred dňom účinnosti tohto zákona, sa považujú za príjem fondu vzájomnej pomoci podľa § 24a.“.
26.
Za § 40ag sa vkladajú § 40ah až 40aj, ktoré znejú:
㤠40ah
(1)
Pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vrátane práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 30. júnu 2020 v správe Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, prechádza k 1. júlu 2020 do správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
(4)
V súvislosti s prechodom pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky považuje za zriaďovateľa organizácie založenej Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
§ 40ai
(1)
Pôsobnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. b) až j) v oblasti plnenia legislatívnych činností spojených s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.
(2)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov, iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. b) až i) na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 30. júnu 2020 v správe ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. b) až i) a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza k 1. júlu 2020 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodami medzi ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy uvedenými v § 21 písm. b) až i) a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorých sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z ostatných ústredných orgánov štátnej správy na Úrad vlády Slovenskej republiky. V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 Úrad vlády Slovenskej republiky prijme podľa osobitného predpisu7) do stálej štátnej služby občana, ktorý bol príslušníkom Národného bezpečnostného úradu. Majetok štátu, ktorý bol k 30. júnu 2020 v správe Národného bezpečnostného úradu a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza k 1. júlu 2020 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upraví dohodou medzi Národným bezpečnostným úradom a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(4)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 neprechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti vyplývajúce zo služobného pomeru, ak k 1. júlu 2020 ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 21 písm. j) trvalo vyšle osoby v služobnom pomere na plnenie úloh Úradu vlády Slovenskej republiky. Za nadriadeného podľa osobitného predpisu vyslaných osôb podľa prvej vety sa považuje príslušný zamestnanec Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý rozhoduje vo veciach služobného pomeru. Doba vyslania podľa prvej vety trvá počas plnenia úloh podľa § 24 ods. 8.
§ 40aj
(1)
Pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti zabezpečovania vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vlády Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej. Majetok štátu, ktorý bol k 30. júnu 2020 v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza k 1. júlu 2020 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) Napríklad § 35, § 38 ods. 1 písm. a) až e) a § 38 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.“.
27.
Za § 40aj sa vkladá § 40ak, ktorý znie:
㤠40ak
(1)
Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. októbra 2020 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 30. septembru 2020 v správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza k 1. októbru 2020 do správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Výšku výdavkov v kapitole Úradu vlády Slovenskej republiky rozpočtovaných na zabezpečenie plnenia úloh v pôsobnosti podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo,14d) schvaľuje národná rada zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ako záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14d znie:
„14d) § 1b zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 134/2020 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 31/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 1 sa slová „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“.
Čl. IV
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona č. 71/2012 Z. z., zákona č. 111/2012 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z. a zákona č. 128/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45a
Spoločné ustanovenia týkajúce sa zmeny riadiaceho orgánu
(1)
Ak dôjde postupom podľa § 4 k zmene určenia riadiaceho orgánu, novourčený riadiaci orgán je právnym nástupcom pôvodne určeného riadiaceho orgánu pre daný operačný program v celom rozsahu. Účinnosť určenia nového riadiaceho orgánu vyplýva z rozhodnutia podľa § 4.
(2)
Práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 uzavretej medzi pôvodne určeným riadiacim orgánom a sprostredkovateľským orgánom pre daný operačný program prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny.
(3)
Právne účinky výziev, vyzvaní, rozhodnutí alebo iných úkonov vydaných alebo vykonaných pôvodným riadiacim orgánom pri riadení operačného programu zostávajú po určení nového riadiaceho orgánu zachované v celom rozsahu.
(4)
Práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 15 patriace poskytovateľovi, ktorým je riadiaci orgán, prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Práva a povinnosti z iných zmlúv uzavretých medzi poskytovateľom, ktorým je riadiaci orgán, a prijímateľom alebo medzi poskytovateľom, ktorým je riadiaci orgán, a treťou osobou alebo z iných právnych úkonov v súvislosti so zmluvou podľa § 15 prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Právne účinky zmluvy podľa § 15, iných zmlúv podľa predchádzajúcej vety alebo iných úkonov vykonaných riadiacim orgánom pri poskytovaní príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov zostávajú po určení nového riadiaceho orgánu zachované v celom rozsahu.
(5)
Práva a povinnosti pri realizácii projektu z rozhodnutia podľa § 12 ods. 1 prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Podmienka podľa § 12 ods. 1 sa vo vzťahu ku konkrétnemu rozhodnutiu, ktoré je vydané pred určením nového riadiaceho orgánu, považuje za zachovanú aj vtedy, ak v dôsledku určenia nového riadiaceho orgánu prestane byť poskytovateľ a prijímateľ tou istou osobou.
(6)
Pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe pôvodne určený riadiaci orgán, prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán. Povinnosti týkajúce sa zisťovania a riešenia nezrovnalostí a výkonu nápravných opatrení prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán. Majetok štátu, ktorý mal v správe pôvodne určený riadiaci orgán a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií riadiaceho orgánu, prechádza účinnosťou určenia do správy novourčeného riadiaceho orgánu.
(7)
Výkon kontroly projektu podľa tohto zákona, výkon finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,12) vybavovanie sťažností podľa osobitného predpisu93) alebo iné procesy začaté riadiacim orgánom, ktoré neboli ukončené ku dňu účinnosti určenia nového riadiaceho orgánu, dokončuje novourčený riadiaci orgán.
(8)
Ak dôjde postupom podľa § 4 spolu so zmenou určenia riadiaceho orgánu aj k zmene určenia platobnej jednotky, novourčená platobná jednotka je právnym nástupcom pôvodne určenej platobnej jednotky v celom rozsahu pôsobnosti platobnej jednotky podľa tohto zákona odo dňa účinnosti jej určenia.
(9)
Ak osobitný predpis94) neustanovuje inak, práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon pôsobnosti riadiaceho orgánu, predchádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novo určený riadiaci orgán.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 93 a 94 znejú:
„93) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
94) Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 58/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“) a z rozpočtových kapitol iných ministerstiev,“.
2.
V § 6 ods. 4 sa slová „podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ nahrádzajú slovami „ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“.
3.
V § 13 ods. 7 sa slová „vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „vedúci úradu podpredsedu vlády“)“ nahrádzajú slovami „minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)“ a slová „vedúceho úradu podpredsedu vlády“ sa nahrádzajú slovom „ministra“.
4.
V § 13 ods. 9 sa slová „vedúci úradu podpredsedu vlády“ nahrádzajú slovami „minister“.
5.
Slová „úrad podpredsedu vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 18c ods. 2 a 3 nahrádzajú slovami „ministerstvo investícií“ v príslušnom tvare.
Čl. VI
Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. c) a prílohe č. 3 sa slová „Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“.
2.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2020
(1)
Pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2020 prechádza na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
(2)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vrátane práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 30. júnu 2020 v správe Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, prechádza k 1. júlu 2020 do správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.“.
Čl. VII
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 374/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 128/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 4 sa slová „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“) nahrádzajú slovami „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“)“.
2.
Slová „úrad podpredsedu vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 60 ods. 5 a 13, § 60a ods. 2, § 60d, § 60g ods. 1, § 60h ods. 6 a 7 nahrádzajú slovami „ministerstvo investícií“ v príslušnom tvare.
Čl. VIII
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z. a zákona č. 461/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 sa slová „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“)“ a odkaz 33a a poznámka pod čiarou k odkazu 33a sa vypúšťajú.
2.
V § 15 ods. 1 a 2 sa slová „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „ministerstvo investícií“ v príslušnom tvare.
3.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54a
Spoločné ustanovenia týkajúce sa zmeny riadiaceho orgánu
(1)
Ak dôjde postupom podľa § 4 k zmene určenia riadiaceho orgánu, novourčený riadiaci orgán je právnym nástupcom pôvodne určeného riadiaceho orgánu pre príslušný operačný program v celom rozsahu. Účinnosť určenia nového riadiaceho orgánu vyplýva z rozhodnutia podľa § 4.
(2)
Práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 uzavretej medzi pôvodne určeným riadiacim orgánom a sprostredkovateľským orgánom pre príslušný operačný program prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny.
(3)
Právne účinky výziev, vyzvaní, rozhodnutí, hodnotiacich správ alebo iných úkonov pôvodného riadiaceho orgánu pri riadení operačného programu zostávajú po určení nového riadiaceho orgánu zachované v celom rozsahu.
(4)
Konanie alebo posudzovanie podľa tohto zákona začaté riadiacim orgánom, ktoré nebolo právoplatne skončené ku dňu účinnosti určenia nového riadiaceho orgánu, dokončí novourčený riadiaci orgán. Konanie začaté štatutárnym orgánom riadiaceho orgánu, ktoré nebolo právoplatne skončené ku dňu účinnosti určenia nového riadiaceho orgánu, dokončí štatutárny orgán novourčeného riadiaceho orgánu. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho orgánu právoplatne neskončené štatutárnym orgánom pôvodného riadiaceho orgánu do účinnosti určenia nového riadiaceho orgánu dokončí štatutárny orgán novourčeného riadiaceho orgánu.
(5)
Práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 25 patriace poskytovateľovi, ktorým je riadiaci orgán, prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Práva a povinnosti z iných zmlúv uzavretých medzi poskytovateľom, ktorým je riadiaci orgán, a prijímateľom alebo medzi poskytovateľom, ktorým je riadiaci orgán, a treťou osobou alebo z iných právnych úkonov v súvislosti so zmluvou podľa § 25 prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Právne účinky zmluvy podľa § 25, iných zmlúv podľa prvej vety alebo iných úkonov vykonaných riadiacim orgánom pri poskytovaní príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov zostávajú po určení nového riadiaceho orgánu zachované v celom rozsahu.
(6)
Práva a povinnosti pri realizácii projektu z rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Podmienka podľa § 16 ods. 2 sa vo vzťahu ku konkrétnemu rozhodnutiu, ktoré je vydané pred určením nového riadiaceho orgánu, považuje za zachovanú aj vtedy, ak v dôsledku určenia nového riadiaceho orgánu prestane byť poskytovateľ a prijímateľ tou istou osobou.
(7)
Pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe pôvodne určený riadiaci orgán, prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán. Povinnosti týkajúce sa zisťovania a riešenia nezrovnalostí a výkonu nápravných opatrení prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán. Majetok štátu, ktorý mal v správe pôvodne určený riadiaci orgán a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií riadiaceho orgánu, prechádza účinnosťou určenia do správy novourčeného riadiaceho orgánu.
(8)
Výkon finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,12) vybavovanie sťažností podľa osobitného predpisu119) alebo iné procesy začaté riadiacim orgánom, ktoré neboli ukončené ku dňu účinnosti určenia nového riadiaceho orgánu, dokončuje novourčený riadiaci orgán.
(9)
Ak dôjde postupom podľa § 4 spolu so zmenou určenia riadiaceho orgánu aj k zmene určenia platobnej jednotky, novourčená platobná jednotka je právnym nástupcom pôvodne určenej platobnej jednotky v celom rozsahu pôsobnosti platobnej jednotky podľa tohto zákona odo dňa účinnosti jej určenia.
(10)
Ak osobitný predpis120) neustanovuje inak, práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon pôsobnosti riadiaceho orgánu predchádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 119 a 120 znejú:
„119) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
120) Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IX
Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z. a zákona č. 374/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Spoločné ustanovenia týkajúce sa zmeny riadiaceho orgánu
(1)
Ak dôjde postupom podľa osobitného predpisu11) k zmene určenia riadiaceho orgánu, novourčený riadiaci orgán je právnym nástupcom pôvodne určeného riadiaceho orgánu pre daný operačný program v celom rozsahu. Účinnosť určenia nového riadiaceho orgánu vyplýva z rozhodnutia o určení nového riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu.11)
(2)
Práva a povinnosti zo zmluvy o financovaní patriace poskytovateľovi, ktorým je riadiaci orgán, prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Právne účinky zmluvy o financovaní a zmluvy s finančným sprostredkovateľom alebo iných právnych úkonov vykonaných pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj, vrátení príspevku na finančný nástroj a pri vykonávaní finančných nástrojov zostávajú po určení nového riadiaceho orgánu zachované v celom rozsahu.
(3)
Konania alebo procesy podľa tohto zákona neukončené ku dňu účinnosti určenia nového riadiaceho orgánu dokončuje novourčený riadiaci orgán.
(4)
Na úpravu práv, povinností a vzťahov, ktoré sú dotknuté zmenou riadiaceho orgánu, sa v prípadoch neupravených v tomto zákone použijú ustanovenia osobitného predpisu.48)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:
„48) § 54a zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 134/2020 Z. z.“.
Čl. X
Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 58/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 úvodná veta znie: „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“)“.
2.
Slová „úrad podpredsedu vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ministerstvo investícií“ v príslušnom tvare.
3.
Slová „podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
Čl. XI
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a zákona č. 217/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“)“ nahrádzajú slovami „Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)“.
2.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Verejné vypočutie
Verejné vypočutie sa uskutoční k návrhu právneho predpisu, určenému na základe uznesenia vlády, pred jeho predložením na pripomienkové konanie.“.
3.
V §10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Návrh zákona alebo návrh ústavného zákona, ktorý sa nevypracoval na základe uznesenia vlády, možno predložiť na pripomienkové konanie len po prerokovaní s podpredsedom vlády, ktorý má na starosti legislatívu.“.
4.
Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2020
(1)
Právny predpis, iný akt alebo akt medzinárodného práva, žiadosť o vyhlásenie ktorého sa doručila ministerstvu spravodlivosti a ktorý sa nevyhlásil do 30. júna 2020, od 1. júla 2020 vyhlási v zbierke zákonov úrad vlády; uvedené platí aj pre interné akty riadenia podľa § 28.
(2)
Slov-Lex, ktorého správcom a prevádzkovateľom je k 30. júnu 2020 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, prechádza k 1. júlu 2020 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. V súvislosti s prechodom Slov-Lexu prechádzajú k 1. júla 2020 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich správu a prevádzku Slov-Lexu, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 30. júnu 2020 v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a ktorý slúži na správu a prevádzku Slov-Lexu, prechádza k 1. júlu 2020 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode správy a prevádzky Slov-Lexu a o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
5.
Slová „ministerstvo spravodlivosti“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „úrad vlády“ v príslušnom tvare.
Čl. XII
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z. a zákona č. 126/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 36 ods. 3 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
2.
V § 36 ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
3.
V § 126 ods. 4 sa za slovo „správy“ vkladá čiarka a slová „štátnemu tajomníkovi podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo“.
Čl. XIII
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení takto:
Slová „Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 34 ods. 10 nahrádzajú slovami „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
Čl. XIV
Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v znení zákona č. 313/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) nahrádzajú slovami „Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
2.
V § 6 ods. 1 sa za slovom „schvaľuje“ slová „vedúci úradu“ nahrádzajú slovami „minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a za slovom „zriaďuje“ sa slová „vedúci úradu“ nahrádzajú slovom „minister“.
3.
V § 6 ods. 2 a 6 sa slová „vedúci úradu“ nahrádzajú slovom „minister“.
4.
Slovo „úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „ministerstvo“ v príslušnom tvare.
Čl. XV
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 4 úvodná veta znie: „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“)“.
2.
Slová „úrad podpredsedu vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ministerstvo investícií“ v príslušnom tvare.
Čl. XVI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem
a)
čl. I bodov 7, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24 a 26, čl. III až VII, čl. VIII bodu 1, čl. IX, čl. X, čl. XI bodov 1, 4, 5 a čl. XIII až XV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020,
b)
čl. I bodov 10, 12 a 27 a čl. VIII bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2020,
c)
čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.