133/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

133
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. mája 2020,
ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc
na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Od 28. mája 2020 do 26. júna 2020 sa obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách.
(2)
Vnútorné hranice Slovenskej republiky sa môžu počas trvania obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky podľa odseku 1 prekračovať na hraničných priechodoch uvedených v prílohe a na ďalších hraničných priechodoch, ktoré sa dohodnú medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou.
§ 2
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2020 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 80/2020 Z. z., ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2020 Z. z., ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 28. mája 2020.
Igor Matovič v. r.
Príloha k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 133/2020 Z. z.
HRANIČNÉ PRIECHODY NA PREKROČENIE VNÚTORNÝCH HRANÍC


1. Pozemné hranice
1)
Cestné hraničné priechody
a)
Trstená – Chyžné
b)
Vyšný Komárnik – Barwinek
2)
Železničné hraničné priechody
Skalité - Zwardoň


2. Vzdušné hranice
a)
Letisko Bratislava
b)
Letisko Košice
c)
Letisko Poprad
d)
Letisko Piešťany
e)
Letisko Sliač
f)
Letisko Žilina
g)
Letisko Prievidza
h)
Letisko Nitra
i)
Letisko Jasna