130/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

130
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
zo 14. mája 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 11h zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Dokumentácia podľa odseku 1 sa vedie v elektronickej podobe prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave1) (ďalej len „cestný informačný systém“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu1znie:
1) § 9 ods. 6 a § 10 ods. 7 zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 2 až 5 vrátane nadpisov znejú:
㤠2
Kniha účastníkov kurzu
[k § 11h písm. a) zákona]
O účastníkoch kurzu sa vedie kniha účastníkov kurzu, do ktorej sa zapisujú tieto údaje:
a)
poradové číslo, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska a e-mailová adresa účastníka kurzu,
b)
druh a číslo kurzu,
c)
trvanie a obsah kurzu s uvedením dátumu začatia a ukončenia kurzu,
d)
cena kurzu a dátum jej zaplatenia,
e)
dátum vydania potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku.
§ 3
Triedna kniha
[k § 11h písm. a) zákona]
(1)
O každom kurze sa vedie triedna kniha, do ktorej lektori a inštruktori školiaceho strediska pred začatím a po ukončení výučby teórie a praktického výcviku zapisujú údaje o priebehu kurzu a o účasti účastníkov kurzu.
(2)
Do triednej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
druh a číslo kurzu,
b)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu školiaceho strediska podľa § 4a ods. 2 písm. g) zákona,
c)
dátum začatia a ukončenia kurzu,
d)
dátum začatia a ukončenia výučby teórie,
e)
meno a priezvisko inštruktorov a lektorov školiaceho strediska vykonávajúcich výučbu teórie, praktického výcviku a praktickej zručnosti,
f)
poradové číslo účastníka kurzu z knihy účastníkov kurzu,
g)
meno a priezvisko účastníka kurzu,
h)
záznamy o účasti účastníka v kurze,
i)
záznamy o obsahu výučby teórie,
j)
záznamy o praktickom výcviku a praktickej zručnosti.
§ 4
Výkaz
[k § 11h písm. a) zákona]
(1)
O prevádzke výcvikového vozidla sa vedie výkaz, do ktorého inštruktor školiaceho strediska pred začatím a po ukončení jazdy, praktického výcviku a vykonaní praktickej zručnosti na výcvikovom vozidle zaznamenáva údaje o prevádzke výcvikového vozidla a o účasti účastníkov kurzu.
(2)
Do výkazu sa zapisujú tieto údaje:
a)
identifikačné číslo výcvikového vozidla VIN,
b)
evidenčné číslo výcvikového vozidla,
c)
meno a priezvisko inštruktora školiaceho strediska vykonávajúceho praktický výcvik a praktickú zručnosť,
d)
dátum a čas použitia výcvikového vozidla,
e)
cieľ praktickej jazdy; pri vykonávaní praktickej zručnosti v kurze pravidelného výcviku aj oblasť zamerania podľa prílohy č. 1,
f)
stav počítadla prejdenej vzdialenosti výcvikového vozidla pred začatím a po ukončení praktického výcviku,
g)
údaje o stave a spotrebe pohonných látok a o ich dopĺňaní,
h)
počet vyučovacích hodín, v ktorých bolo výcvikové vozidlo použité na autocvičisku a v cestnej premávke,
i)
druh a číslo kurzu,
j)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho poradové číslo z knihy účastníkov kurzu.
§ 5
Trenažérová kniha
[k § 11h písm. a) zákona]
(1)
O prevádzke výkonného trenažéra počas kurzu sa vedie trenažérová kniha, do ktorej inštruktor školiaceho strediska zaznamenáva údaje o praktickom výcviku účastníka kurzu na výkonnom trenažéri.
(2)
Do trenažérovej knihy sa zapisujú tieto údaje:
a)
typ a výrobné číslo výkonného trenažéra,
b)
meno a priezvisko inštruktora školiaceho strediska, ktorý vykonáva praktický výcvik na výkonnom trenažéri,
c)
dátum a čas použitia výkonného trenažéra,
d)
poradové číslo vyučovacej hodiny,
e)
druh a číslo kurzu,
f)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho poradové číslo z knihy účastníkov kurzu,
g)
celkový počet vyučovacích hodín na výkonnom trenažéri.“.
3.
Nadpis § 7 znie: „Skúšobná komisia [k § 11h písm. e) a n) zákona]“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Skúšobná komisia sa schádza minimálne raz za tri mesiace. Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie vedie jej predseda alebo iný člen skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje. Rokovanie skúšobnej komisie je neverejné.
(4)
Skúšobná komisia oslobodí podľa § 7 ods. 4 zákona v kurze základnej kvalifikácie
a)
od výučby teórie toho, kto ku dňu konania skúšky preukáže, že je absolventom učebného odboru alebo študijného odboru podľa prílohy č. 11,
b)
od praktických jázd v kurze základnej kvalifikácie toho, kto je oslobodený od výučby teórie podľa písmena a) a ku dňu konania skúšky preukáže, že je držiteľom tej skupiny vodičského oprávnenia, na ktorú žiada o vydanie kvalifikačnej karty vodiča.“.
5.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Po ukončení kurzu základnej kvalifikácie sa vykonáva pred skúšobnou komisiou skúška na overenie úrovne vedomostí uchádzača. Uchádzača na skúšku prihlasuje školiace stredisko, ktoré mu vydalo potvrdenie o absolvovaní kurzu základnej kvalifikácie podaním prihlášky na okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode uchádzač absolvoval kurz základnej kvalifikácie.“.
6.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Termín a miesto konania skúšky sa určí do 30 dní odo dňa zaslania hlásenia o ukončení kurzu a v prípade opakovanej skúšky do 30 dní odo dňa neúspešne vykonanej skúšky.“.
7.
V § 13 ods. 1 sa nad slovom „miestnosti“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1a)“ a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
8.
V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
schváleným typom identifikačného zariadenia učebne na zabezpečenie odosielania záznamu1b) z priebehu výučby teórie teoretickej časti kurzu podľa § 6 ods. 2, ktoré nie je možné premiestniť mimo schválenej učebne a umožňuje bezpečnú komunikáciu s cestným informačným systémom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) § 27, § 29, § 30, § 32 a 33 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
2) § 22 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 5 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.
3) § 6 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.“.
10.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
byť vybavené schváleným typom identifikačného zariadenia výcvikového vozidla na zabezpečenie odosielania záznamu4) z priebehu praktickej časti kurzu podľa § 6 ods. 2, ktoré umožňuje bezpečnú komunikáciu s cestným informačným systémom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 26, § 28, § 30, § 31 a 33 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.“.
11.
V § 15 ods. 4 sa slová „MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA“ nahrádzajú slovami „MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY“.
12.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020
(1)
Dokumentácia o priebehu kurzu začatého po zmene registrácie podľa § 13d ods. 1 zákona sa vedie podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 23. mája 2020.
(2)
Dokumentácia o priebehu kurzu začatého a neukončeného pred zmenou registrácie podľa §13d ods. 1 zákona sa vedie podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 22. mája 2020.“.
13.
V prílohe č. 1 časti A: Rozsah kurzov pre vodiča nákladnej dopravy podľa prílohy č. 1 k zákonu tabuľka znie:
14.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
15.
Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:
16.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 11, ktorá vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. mája 2020.
Andrej Doležal v. r.