129/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

129
ZÁKON
z 13. mája 2020,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 374/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisu nad § 8a znejú:
„Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
§ 8a
(1)
Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 10. marca 2020 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v čase po ich ukončení do 31. decembra 2020 neuskutoční,
a)
nie je v omeškaní s plnením záväzkov zo zmlúv, ktorými zabezpečoval usporiadateľ uskutočnenie podujatia,
b)
nie je povinný uspokojiť nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu dohodnutú ako zabezpečenie záväzku, ktorý usporiadateľ nemohol plniť z dôvodu neuskutočnenia podujatia,
c)
je z dôvodu nemožnosti plnenia oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorou usporiadateľ zabezpečoval uskutočnenie podujatia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
(2)
Pri odstúpení od zmluvy podľa odseku 1 usporiadateľom nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na úhradu za plnenie, ktoré už bolo poskytnuté. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, usporiadateľom zaplatená odplata za plnenie, ktoré je dotknuté odstúpením od zmluvy podľa odseku 1, sa zánikom zmluvy považuje za bezdôvodné obohatenie.
(3)
Zmluvami podľa odseku 1 sa rozumejú zmluvy uzatvorené usporiadateľom na zabezpečenie účasti autorov, výkonných umelcov alebo iných účinkujúcich na podujatí, technicko-organizačného štábu podujatia alebo usporiadateľských služieb, alebo na iné technické alebo organizačné zabezpečenie podujatia vrátane nájmu technických zariadení, priestorov alebo priestranstva.
§ 8b
(1)
Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 10. marca 2020 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v čase po ich ukončení do 31. decembra 2020 neuskutoční, je oprávnený osobe, ktorá si na toto podujatie kúpila vstupenku (ďalej len „účastník podujatia“),
a)
predĺžiť platnosť vstupenky, pokiaľ sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 31. decembra 2021,
b)
ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia usporiadateľa alebo inej osoby spolupracujúcej s usporiadateľom s platnosťou najmenej do 31. decembra 2021, alebo
c)
vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie podľa písmena a), neprijal ponuku podľa písmena b) alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia.
(2)
Ak účastník podujatia súhlasí s predĺžením platnosti vstupenky, nie však s určeným náhradným termínom podujatia, usporiadateľ môže ponúknuť účastníkovi podujatia poukážku podľa odseku 1 písm. b), ak je to možné a účastník podujatia s tým súhlasí, inak je povinný vrátiť mu cenu vstupenky podľa odseku 1 písm. c); usporiadateľ, ktorý predlžuje platnosť vstupenky, je povinný zverejniť náhradný termín podujatia najneskôr 60 dní pred jeho uskutočnením, pokiaľ ho neoznámil účastníkovi podujatia pri predĺžení platnosti vstupeniek.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z. a zákona č. 374/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 25 sa vkladajú § 25a a 25b, ktoré vrátane nadpisu nad § 25a znejú:
„Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
§ 25a
(1)
Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zraziť príspevok formou preddavku sa nevzťahujú na odmeny vyplatené v období do 31. decembra 2020; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná vyplatiť ju vcelku príjemcovi autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov.
(2)
Na odmeny prijaté od občanov počas celého roku 2020 sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 uhradiť príspevky nevzťahuje v rozsahu, v ktorom tieto príspevky fondom neboli ešte uhradené.
(3)
Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2 % z jeho odmien prijatých od občanov v roku 2020 alebo z jeho hrubých príjmov vyplatených podľa odseku 1 odviesť fondom dobrovoľne; ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 sa nepoužijú. Takto dobrovoľne odvedený príspevok ostáva daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu,6) ak je odvedený fondom do 31. marca 2021.
(4)
Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2020 viac ako 1 660 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 1 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2020 do 31. marca 2021 aj vtedy, ak dobrovoľne odviedol príspevok podľa odseku 3; ustanovenie § 5 ods. 2 a povinnosť podľa § 6 ods. 2 sa nepoužijú.
(5)
Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2020 viac ako 3 319 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 3 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2020 do 31. marca 2021 aj vtedy, ak dobrovoľne odviedol príspevok podľa odseku 3; ustanovenie § 5 ods. 2 a povinnosť podľa § 6 ods. 2 sa nepoužijú.
§ 25b
(1)
Poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu tvorivej činnosti a iných foriem podpôr, ktoré fond poskytne v období do 31. marca 2021, nesmie fond viazať na podmienku platenia príspevkov podľa tohto zákona ani na inú podmienku s podobným účinkom.
(2)
Pokiaľ fond poskytuje podporu, ktorej podmienky sú v rozpore s odsekom 1, na tieto podmienky sa neprihliada.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 314/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 37a ods. 4 sa slová „či kultúrneho dedičstva“ nahrádzajú slovami „a na prezentáciu audiovizuálneho dedičstva a iného kultúrneho dedičstva a prístupu k nim“.
2.
V § 69 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.
3.
Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠69a
Požiadavky vysielateľa na základe zákona na frekvencie na analógové terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby
(1)
O požiadavkách vysielateľa na základe zákona nad rámec § 69 na frekvencie na analógové terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby rozhoduje rada vo výberovom konaní, na ktoré sa primerane vzťahuje § 48.
(2)
Rada môže rozhodnúť o pridelení frekvencie vysielateľovi na základe zákona podľa odseku 1 najviac na osem rokov a iba v prípade, že v období najmenej dvoch rokov, odkedy je možné frekvenciu prideliť, o frekvenciu neprejavil záujem žiaden vysielateľ na základe licencie ani iný žiadateľ o licenciu najmenej v troch po sebe nasledujúcich výberových konaniach podľa § 48.
(3)
Výberové konanie o frekvenciu, ktorú rada pridelila vysielateľovi na základe zákona podľa odseku 2, začne rada najskôr tri roky pred skončením platnosti pridelenia frekvencie a najneskôr dva roky pred skončením platnosti pridelenia frekvencie.“.
4.
Za § 76dl sa vkladá § 76dm, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76dm
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Podľa § 69a sa postupuje aj v konaní začatom pred účinnosťou tohto zákona, ktoré nebolo právoplatne skončené.“.
Čl. IV
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 304/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 sa v prvej vete pred bodkočiarkou slovo „najmenej“ nahrádza slovom „spravidla“.
2.
V § 18 ods. 10 sa číslo „60“ nahrádza číslom „90“.
3.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je povinný žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry predložiť v platnom a účinnom znení k prvej žiadosti, ktorú podáva fondu. Ak nastala zmena v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.“.
4.
V § 20 odsek 8 znie:
„(8)
Po doručení žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 19 a či je predložená žiadosť úplná.“.
5.
V § 20 ods. 9 sa slová „správne vyplnená alebo neobsahuje prílohy podľa odseku 2“ nahrádzajú slovom „úplná“.
6.
V § 20 odsek 10 znie:
„(10)
Žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je úplná a žiadateľ ju nedoplnil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry.“.
7.
V § 22 ods. 4 druhej vete sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.
8.
V § 22a ods. 3 sa vypúšťajú slová „vznikli a“.
9.
§ 22a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Za oprávnené výdavky sa na účely poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu nepovažujú výdavky, ktoré boli uhradené po vydaní osvedčenia o registrácii filmového projektu počas prerušenia plynutia lehoty platnosti osvedčenia o registrácii filmového projektu podľa § 22c ods. 7.“.
10.
V § 22c ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Na základe písomného oznámenia žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu sa plynutie lehoty platnosti osvedčenia o registrácii filmového projektu prerušuje odo dňa doručenia písomného oznámenia na dobu, ktorú žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu v písomnom oznámení určí, najviac však na dobu 18 mesiacov. Písomné oznámenie podľa predchádzajúcej vety môže žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu predložiť iba raz počas plynutia lehoty platnosti osvedčenia o registrácii príslušného filmového projektu a v prípade, ak už preukázateľne uhradil oprávnené výdavky na príslušný filmový projekt.“.
11.
V § 22e ods. 5 sa slová „správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 3“ nahrádzajú slovom „úplná“.
12.
V § 22e ods. 6 sa slová „správne vyplnená alebo ak neobsahuje prílohy podľa odseku 3“ nahrádzajú slovom „úplná“.
13.
V § 22e ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Celková výška oprávnených výdavkov a výška finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nadol.“.
14.
V § 22f ods. 2 sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.
Čl. V
Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 sa v prvej vete pred bodkočiarkou slovo „najmenej“ nahrádza slovom „spravidla“.
2.
V § 18 ods. 8 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „90 pracovných dní“.
3.
V § 19 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo voči rozpočtom obcí“.
4.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).
5.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je povinný predložiť žiadateľ v platnom a účinnom znení k prvej žiadosti, ktorú podáva fondu. Ak nastala zmena v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.“.
6.
V § 20 odsek 8 znie:
„(8)
Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 19 a či je podaná žiadosť úplná.“.
7.
V § 20 ods. 9 sa slová „správne vyplnená, neobsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7 alebo má iné nedostatky“ nahrádzajú slovom „úplná“ a slová „alebo opravu“ sa vypúšťajú.
8.
V § 20 odsek 10 znie:
„(10)
Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je úplná a žiadateľ ju nedoplnil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi.“.
9.
V § 22 ods. 4 v druhej vete sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.
10.
V § 27 ods. 4 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
Čl. VI
Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 15 ods. 7 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „90 pracovných dní“.
2.
V § 16 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „rozpočtami obcí, rozpočtami vyšších územných celkov,“.
3.
V § 16 ods. 3 písm. a) sa slová „písm. a) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a e)“.
4.
V § 16 ods. 3 písm. b) sa slová „písm. b) až d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
5.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je žiadateľ povinný predložiť v platnom a účinnom znení k prvej žiadosti, ktorú podáva fondu. Ak nastala zmena v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.“.
6.
V § 17 odseky 8 až 10 znejú:
„(8)
Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 16 a či je podaná žiadosť úplná.
(9)
Ak žiadosť nie je úplná, fond písomne vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie žiadosti.
(10)
Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je úplná a žiadateľ ju nedoplnil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi.“.
7.
V § 19 ods. 4 prvá veta znie:
Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. i) od žiadateľa potrebných pre vyhotovenie návrhu zmluvy podľa odseku 1 doručí žiadateľovi návrh zmluvy.“.
8.
V § 19 ods. 4 druhej vete sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.
9.
V § 19 odsek 6 znie:
„(6)
Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, povinný pred podpisom zmluvy doručiť fondu potvrdenie z Centrálneho registra exekúcií o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie, nie staršie ako tri mesiace.“.
10.
V § 24 ods. 3 sa slová „ písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c), f), g) a j)“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.