125/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

125
ZÁKON
z 13. mája 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z. a zákona č. 467/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. a) druhom bode sa vypúšťa slovo „alebo“.
2.
V § 4 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta,9aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aaa znie:
„9aaa) § 6 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 125/2020 Z. z.“.
3.
V § 5 ods. 2 sa za slová „(ďalej len „organizátor“),“ vkladajú slová „poskytovateľov, ktorí prevádzkujú mobilné odberové miesta, poskytovateľov, ktorí prevádzkujú epidemiologické ambulancie, poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, ktorým bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „dočasná epidemiologická ambulancia pre dospelých“), poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, ktorým bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „dočasná epidemiologická ambulancia pre deti a dorast“),“.
4.
V § 7 ods. 2 sa za slová „na základe povolenia“ vkladajú slová „alebo rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta“.
5.
V § 7 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:
„6.
mobilné odberové miesto,
7.
epidemiologická ambulancia,
7a.
epidemiologická ambulancia pre dospelých,
7b.
epidemiologická ambulancia pre deti a dorast,“.
6.
V § 8 ods. 2 sa slová „piateho bodu“ nahrádzajú slovami „piateho až siedmeho bodu“.
7.
V § 10 ods. 3 sa za slová „ambulantnej pohotovostnej služby“ vkladá čiarka a slová „poskytovanie zdravotnej starostlivosti v mobilnom odberovom mieste, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre dospelých a v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre deti a dorast“.
8.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
epidemiologickej ambulancie.“.
9.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) až h)“.
10.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.“.
11.
V § 12 ods. 1 sa slová „úrad pre dohľad alebo“ nahrádzajú slovami „úrad pre dohľad, regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo“.
12.
V § 12 ods. 7 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odsekov 16, 18 a 19“.
13.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:
„(18)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak
a)
má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
b)
priestory podľa písmena a) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,2)
c)
je bezúhonná,
d)
žiadosť bola podaná počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“).
(19)
Ministerstvo zdravotníctva môže vydať výlučne počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie len samosprávnemu kraju alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom, ak
a)
je to z hľadiska epidemiologickej situácie opodstatnené,
b)
má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c)
priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.2)“.
14.
V § 13 ods. 4 sa slovo „Právnická“ nahrádza slovami „Ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, právnická“.
15.
V § 13 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
„ak nejde o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,“.
16.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Samosprávny kraj v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie uvedie
a)
názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu predsedu samosprávneho kraja,
b)
druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
c)
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
(13)
K žiadosti podľa odseku 12 samosprávy kraj doloží
a)
údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom,
b)
rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky.“.
17.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie sa vydáva na základe žiadosti; rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie vydá ministerstvo zdravotníctva do troch dní odo dňa doručenia žiadosti a toto rozhodnutie sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.
(7)
Rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie je právoplatné a vykonateľné v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.
(8)
Na vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie sa nevzťahuje správny poriadok. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.“.
18.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
(1)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.
(2)
Rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.
(3)
Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta obsahuje
a)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo údaje o zriaďovateľovi v rozsahu obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo spolu s uvedením mena, priezviska a miesta trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom poskytovateľa, ak ide o právnickú osobu,
b)
druh zdravotníckeho zariadenia,
c)
miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta,
d)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa štandardov zdravotníckej informatiky,
e)
dátum vyhotovenia rozhodnutia,
f)
odtlačok pečiatky regionálneho úradu verejného zdravotníctva, titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu.
(4)
Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva.
(5)
Na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.“.
19.
V § 17 ods. 1 sa slovo „Zmena“ nahrádza slovami „Ak v § 17g nie je ustanovené inak, zmena“.
20.
Za § 17f sa vkladá § 17g, ktorý znie:
㤠17g
(1)
Ministerstvo zdravotníctva môže na podnet samosprávneho kraja alebo na podnet regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydať rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
(2)
Rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje
a)
údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto trvalého pobytu alebo ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, meno, priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, registračné číslo a označenie komory odborného zástupcu, miesto trvalého pobytu odborného zástupcu alebo ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu,
c)
rozsah zmeny činnosti ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na činnosť epidemiologickej ambulancie,
d)
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak je odlišné od doterajšieho miesta prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
e)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky,23aaa)
g)
rozsah ustanovených ordinačných hodín v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva rozhodnutím zruší rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na podnet samosprávneho kraja, regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo z vlastného podnetu. Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.“.
21.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Orgán príslušný na vydanie povolenia môže počas krízovej situácie z dôvodu potreby zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti prerušiť konanie o dočasnom pozastavení povolenia; v konaní o dočasnom pozastavení povolenia pokračuje orgán príslušný na vydanie povolenia najneskôr odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola krízová situácia odvolaná.“.
22.
V § 19 ods. 1 písm. e) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „držiteľa povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, držiteľa povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie“.
23.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
neposkytol zdravotnú starostlivosť denne všetkým osobám, ktorým Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“) pre dané mobilné odberové miesto vydalo jednoznačný identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdravotných dôvodov, a súčasne poskytol zdravotnú starostlivosť osobám, ktorým nebola indikovaná zdravotná starostlivosť zo zdravotných dôvodov, ak ide o držiteľa povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,
l)
vykonal opakovane väčší počet odberov za deň, ako oznámil národnému centru podľa § 79 ods. 16 písm. a), ak ide o držiteľa povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.“.
24.
V § 19 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
podľa odseku 1 písm. k) a l) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k opakovanému porušeniu povinnosti podľa § 79 ods. 16 písm. c) a f).“.
25.
§ 19 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6)
Orgán príslušný na vydanie povolenia môže počas krízovej situácie prerušiť konanie o zrušení povolenia z dôvodu potreby zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti; v konaní o zrušení povolenia pokračuje orgán príslušný na vydanie povolenia najneskôr odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola krízová situácia odvolaná.
(7)
Dôvody na zrušenie povolenia podľa odseku 1 sa neuplatnia, ak ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto na základe rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta.
(8)
Na konanie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok a proti rozhodnutiu vydanému v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.
(9)
Ministerstvo zdravotníctva môže rozhodnutím zrušiť povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie aj z vlastného podnetu, ak pominuli dôvody na jeho vydanie. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.“.
26.
V § 21 ods. 1 prvej vete sa za slová „samosprávny kraj“ vkladá čiarka a slová „regionálny úrad verejného zdravotníctva“.
27.
V § 22 sa slovo „Orgán“ nahrádza slovami „Ak v § 15 a 15a nie je ustanovené inak, orgán“.
28.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie okrem údajov uvedených v § 13 ods. 12 písm. a) až c) obsahuje aj
a)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
dátum vydania rozhodnutia,
c)
výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo,
d)
odtlačok úradnej pečiatky,
e)
podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby; ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, neobsahuje úradnú pečiatku a podpis, ale je ministerstvom zdravotníctva autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.“.
29.
V § 26a ods. 5 sa slová „Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“)“ nahrádzajú slovami „národnému centru“.
30.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Dočasná odborná stáž
(1)
Dočasnou odbornou stážou (ďalej len „stáž“) sa rozumie výkon odborných pracovných činností stážistom v rozsahu ustanovenom pre lekára podľa § 28 ods. 2 výhradne počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19; stážistom je občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý má uznaný doklad o vzdelaní na účely výkonu zdravotníckeho povolania lekár podľa osobitného predpisu24da) a vykonáva odborné pracovné činnosti
a)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti a
b)
pod odborným dohľadom lekára odborne spôsobilého na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorý je v pracovnom pomere u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa písmena a) na ustanovený týždenný pracovný čas (ďalej len „dohliadajúci lekár“); ak nie je prítomný dohliadajúci lekár, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradného dohliadajúceho lekára, ktorý musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúci lekár.
(2)
Stážista k žiadosti o výkon stáže priloží poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä
a)
kópiu dokladu totožnosti,
b)
úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu24d) na účely výkonu zdravotníckeho povolania lekár,
c)
doklad, ktorým sa preukazuje zdravotná spôsobilosť podľa § 32 ods. 1 a 7,
d)
doklad, ktorým sa preukazuje bezúhonnosť podľa § 38,
e)
čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania lekár.
(3)
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého stážista začal vykonávať stáž, je povinný
a)
bezodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva elektronickou formou
1.
meno a priezvisko stážistu,
2.
dátum narodenia stážistu,
3.
štátne občianstvo stážistu,
4.
evidenčné číslo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,24da)
5.
meno a priezvisko dohliadajúceho lekára,
6.
informáciu, že stážista predložil všetky dokumenty podľa odseku 2,
b)
zabezpečiť, aby dohliadajúci lekár vykonával odborný dohľad najviac nad troma stážistami a bol osobne prítomný pri výkone stáže; v čase neprítomnosti dohliadajúceho lekára musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci lekár.
(4)
Stážista je povinný
a)
poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie,
b)
vykonávať stáž v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom,
c)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom stáže.
(5)
Povinnosti mlčanlivosti môže stážistu zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov; ak nemožno určiť orgán príslušný na vydanie povolenia, povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa stážista dozvedel v súvislosti s výkonom stáže, môže stážistu na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov zbaviť ministerstvo zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24da znie:
„24da) § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z.“.
31.
V § 31 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je možné ovládanie štátneho jazyka preukázať čestným vyhlásením; čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka sa musí nahradiť overením ovládania štátneho jazyka podľa prvej vety najneskôr do 90 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.“.
32.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 neuskutočňuje okrem sústavného vzdelávania, absolvovania špecializačnej skúšky, certifikačnej skúšky alebo odborného pohovoru (§ 41a).“.
33.
§ 39b sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25)
Ak sa ďalšie vzdelávanie neuskutočňuje z dôvodu vyhlásenej krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, poskytovanie finančných prostriedkov podľa odseku 2 sa na obdobie prerušenia rezidentského štúdia z tohto dôvodu neprerušuje. Ustanovenia upravujúce povinnosti rezidenta a zamestnávateľa rezidenta uvedené v odseku 9 a odseku 11 písm. a) a c) sa počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 neuplatňujú.“.
34.
V § 42 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať sa za obdobie krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 považuje za splnenú, ak zdravotnícky pracovník splní podmienky pre hodnotenie sústavného vzdelávania do 180 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.“.
35.
V § 79 ods. 1 sa písmeno y) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
ak ide o poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,“.
36.
V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami bf) až bh), ktoré znejú:
„bf)
bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ak počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 vydalo pokyn na prepravu tejto osoby operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,
bg)
poskytovať zdravotnú starostlivosť v epidemiologickej ambulancii, v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre dospelých a v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre deti a dorast podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom,
bh)
poskytnúť na vyžiadanie samosprávnemu kraju taký zoznam zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom povolaní lekár, sestra a praktická sestra mladších ako 65 rokov, aby bolo zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii, v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre dospelých a v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre deti a dorast, ak ide o poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.“.
37.
V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
odseku 1 písm. j), t), ze), zi), zj), zx), ba), bb) a bc) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,
m)
odseku 1 písm. d), e), f), l), r), s), zc), ai), bc) a bf) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie.“.
38.
V § 79 sa odsek 15 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 prepraviť zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 alebo prepraviť osobu na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.“.
39.
§ 79 sa dopĺňa odsekmi 16 až 19, ktoré znejú:
„(16)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, je povinný
a)
pred začatím poskytovania zdravotnej starostlivosti oznámiť národnému centru maximálnu dennú kapacitu odberov vzoriek na diagnostiku ochorenia COVID-19 a jej každú zmenu,
b)
poskytnúť zdravotnú starostlivosť denne všetkým osobám, ktorým národné centrum pre dané mobilné odberové miesto vydalo jednoznačný identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdravotných dôvodov,
c)
poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobám, ktorým národné centrum nevydalo jednoznačný identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdravotných dôvodov, až po vykonaní všetkých odberov denne osobám, ktorým národné centrum pre dané mobilné odberové miesto vydalo jednoznačný identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdravotných dôvodov,
d)
bezodkladne oznámiť národnému centru, že nemá odberové sety na odoberanie vzoriek na diagnostiku ochorenia COVID-19 a neposkytovať zdravotnú starostlivosť do času, kým národnému centru neoznámi, že opäť má odberové sety na odoberanie vzoriek na diagnostiku ochorenia COVID-19,
e)
začať prevádzkovať mobilné odberové miesto od dátumu uvedeného v povolení alebo rozhodnutí o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta,9aaa)
f)
vykonávať taký počet odberov, aby neprekročil maximálnu dennú kapacitu odberov vzoriek na diagnostiku ochorenia COVID-19 za deň oznámenú podľa písmena a).
(17)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre dospelých, povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre deti a dorast, rozhodnutia o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo rozhodnutia o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, je povinný
a)
zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti denne počas ordinačných hodín ustanovených v povolení na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre dospelých, v povolení na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre deti a dorast, v rozhodnutí o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a v rozhodnutí o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast,
b)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou,
c)
začať prevádzkovať epidemiologickú ambulanciu, dočasnú epidemiologickú ambulanciu pre dospelých a dočasnú epidemiologickú ambulanciu pre deti a dorast do troch dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie, rozhodnutia o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo rozhodnutia o dočasnej zmene povolenia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.
(18)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom rozhodnutia o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, je povinný dodržiavať všetky povinnosti poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie.
(19)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom rozhodnutia o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a prevádzkuje ambulanciu v priestoroch nemocnice alebo polikliniky, je povinný zabezpečiť, aby sa zdravotná starostlivosť poskytovala v priestoroch oddelených tak, aby do nemocnice alebo polikliniky neprenikali škodlivé biologické faktory.“.
40.
V § 81 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak ide o plnenie povinností podľa § 79 ods. 16.“.
41.
V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 15 písm. i) a l)“ nahrádzajú slovami „ods. 15 písm. i), l) a m) a ods. 16 písm. b) a d)“.
42.
V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „ai) a be)“ nahrádzajú slovami „ai), be) až bh)“ a za slová „a k),“ sa vkladajú slová „ods. 16 písm. a), c), e) a f), ods. 17 až 19,“.
43.
§ 82 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého stážista vykonáva stáž podľa § 30a až do výšky
a)
5 000 eur za porušenie povinnosti plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 30a ods. 3 písm. a),
b)
15 000 eur za porušenie povinnosti zabezpečiť výkon odborného dohľadu pri výkone stáže podľa § 30a ods. 3 písm. b).“.
44.
V § 83 sa odsek 5 dopĺňa treťou vetou, ktorá znie: „Pokuty uložené regionálnym úradom verejného zdravotníctva sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
45.
Za § 102ak sa vkladá § 102al, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102al
Prechodné ustanovenie počas trvania krízovej situácie
Vláda Slovenskej republiky môže počas krízovej situácie rozhodnúť, že odbery biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 môže vykonávať aj profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 ods. 3.“.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z. a zákona č. 95/2020 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 1 v položke č. 24 „Zoznamu chorôb z povolania“ pravý stĺpec s názvom „Podmienky vzniku“ znie:
„Pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmito chorobami alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností.“.
Čl. III
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z. a zákona č. 69/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v subjektoch hospodárskej mobilizácie4aaaa) v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva sa počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu v zdravotníctve alebo výnimočného stavu nepovažuje za hospodársku činnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aaaa znie:
„4aaaa) § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Zdravotná starostlivosť v mobilnom odberovom mieste sa poskytuje ako iná špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) bodu 3 v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v mobilnom odberovom mieste. Zdravotná starostlivosť v mobilnom odberovom mieste sa poskytuje aj formou výjazdovej služby v domácom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje, alebo v inom prostredí.“.
3.
Za § 8b sa vkladajú § 8c a 8d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠8c
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii
(1)
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii zabezpečuje držiteľ povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre
a)
dospelých prostredníctvom lekára s profesijným titulom
1.
všeobecný lekár,
2.
internista,
3.
angiológ,
4.
diabetológ
5.
endokrinológ,
6.
gastroenterológ,
7.
geriater,
8.
hematológ,
9.
transfúziológ,
10.
hepatológ,
11.
infektológ,
12.
kardiológ,
13.
klinický farmakológ,
14.
klinický onkológ,
15.
imunoalergológ,
16.
nefrológ,
17.
lekár nukleárnej medicíny,
18.
pneumoftizeológ,
19.
lekár pracovného lekárstva,
20.
reumatológ,
b)
deti a dorast prostredníctvom lekára s profesijným titulom
1.
pediater,
2.
pediatrický endokrinológ,
3.
pediatrický gastroenterológ,
4.
pediatrický hematológ a onkológ,
5.
pediatrický kardiológ,
6.
pediatrický nefrológ,
7.
pediatrický pneumoftizeológ,
8.
pediatrický reumatológ,
9.
pediater intenzívnej medicíny,
10.
pediatrický neurológ,
11.
pediatrický anestéziológ,
12.
pediatrický gynekológ,
13.
pediatrický urológ,
14.
imunoalergológ,
15.
infektológ.
(2)
Držiteľ povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre dospelých a držiteľ povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre deti a dorast poskytuje zdravotnú starostlivosť v epidemiologickej ambulancii podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom.
(3)
Zdravotná starostlivosť v epidemiologickej ambulancii sa poskytuje podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom zverejneným na jeho webovom sídle, ktorý obsahuje miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii, čas poskytovania zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov poskytovania zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje. Rozpis poskytovania zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným poskytovať zdravotnú starostlivosť v epidemiologických ambulanciách dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.
§ 8d
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii pohotovostnej služby počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky
Držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, ktorému bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, a držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, ktorému bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa § 8c; ustanovenie § 8a sa neuplatňuje.“.
4.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“)
1.
zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2,
2.
osoby na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.“.
5.
Za § 49j sa vkladá § 49k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49k
Prechodné ustanovenia počas trvania krízovej situácie
Počas krízovej situácie je všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou oprávnený po overení totožnosti osoby a poistného vzťahu s jej príslušnou zdravotnou poisťovňou poskytnúť osobe konzultáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie bez prítomnosti osoby v ambulancii. Poskytnutie konzultácie prostredníctvom elektronických komunikácií musí lekár zapísať do zdravotnej dokumentácie osoby.“.
Čl. IV
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 a zákona č. 139/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Zdravotnícky pracovník, ktorého preváža ambulancia dopravnej zdravotnej služby na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby za účelom odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“), je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy.“.
2.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť počas krízovej situácie osobe, ktorej bol vystavený návrh na kúpeľnú starostlivosť, a lekár oprávnený podať návrh na kúpeľnú starostlivosť potvrdí na žiadosť tejto osoby do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie potrebu kúpeľnej starostlivosti, na časové obmedzenie kúpeľnej starostlivosti uvedené v indikácii v prílohe č. 6 sa neprihliada.“.
3.
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:
㤠43a
V roku 2021 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v roku 2020 preventívnu zubno-lekársku prehliadku.“.
Čl. V
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z. a zákona č. 139/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky na prepravu zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 alebo na prepravu osoby na miesto určené operačným strediskom.“.
Čl. VI
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z. a zákona č. 68/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 38ev ods. 1 sa za slovom „COVID-19“ vkladajú slová „(ďalej len „krízová situácia“)“.
2.
§ 38ev sa dopĺňa odsekmi 5 až 17, ktoré znejú:
„(5)
Podmienka pre účasť na verejnom zdravotnom poistení ustanovená v § 3 ods. 3 písm. a) sa počas krízovej situácie považuje za splnenú aj u osôb, ktoré túto podmienku prestali počas krízovej situácie spĺňať z dôvodu zníženia príjmu, ak ich výkon zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) naďalej trvá.
(6)
Prihláška poistenca podľa § 6 ods. 1 sa považuje za podpísanú poistencom aj vtedy, ak poistenec, ktorému bolo po návrate na územie Slovenskej republiky nariadené karanténne opatrenie,73) túto prihlášku nepodpísal a zaslal zdravotnej poisťovni elektronicky.
(7)
Ustanovenia § 6 ods. 6 tretej vety, § 25 ods. 1 písm. i) a § 26 ods. 1 sa počas krízovej situácie neuplatňujú.
(8)
Pri zdravotnej starostlivosti poskytovanej počas krízovej situácie zdravotná poisťovňa neuplatňuje obmedzenie úhrady zdravotnej starostlivosti podľa § 9 ods. 2 úvodnej vety pre poistencov, ktorí sa stali dlžníkmi počas krízovej situácie; údaj o tom, že takýto poistenec má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti podľa § 9 ods. 1, sa zapisuje do zoznamu dlžníkov.
(9)
Na úhradu zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá bola počas krízovej situácie poskytnutá osobe, ktorá nie je verejne zdravotne poistená, ak vymáhanie úhrady od tejto osoby je spojené s odôvodnenými nadmernými ťažkosťami, sa vzťahuje postup ustanovený v § 9 ods. 4 až 6.
(10)
Lehota určená v § 10a ods. 1 a 3 sa počas krízovej situácie neuplatňuje, ak lehotu nie je možné dodržať z dôvodu, ktorý zdravotná poisťovňa nemohla ovplyvniť. Zdravotná poisťovňa je povinná doručiť poistencovi preukaz poistenca a európsky preukaz elektronicky najneskôr do ôsmeho dňa po odvolaní krízovej situácie.
(11)
Výkaz nedoplatkov, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť počas krízovej situácie, sa stáva exekučným titulom až uplynutím ôsmeho dňa po odvolaní krízovej situácie. Ak boli voči takémuto výkazu nedoplatkov podané námietky do ôsmeho dňa po odvolaní krízovej situácie, považujú sa za námietky podané v lehote podľa § 17a ods. 4.
(12)
Preddavok na poistné, ktorého platiteľom je štát podľa § 16 ods. 2 písm. e), môže počas krízovej situácie vypočítať, platiť a odvádzať štát aj v sume vyššej, ako je ustanovená v § 16 ods. 2 písm. e). Preddavok na poistné podľa prvej vety sa rozdelí medzi zdravotné poisťovne pomerne podľa počtu poistencov oznámených podľa § 23 ods. 9 písm. c). Preddavok na poistné vypočítaný, vyplatený a odvedený podľa prvej vety vstupuje do výpočtu ročného zúčtovania poistného plateného štátom podľa § 19 ods. 20.
(13)
Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného podľa § 19 ods. 1 za rok 2019 do 31. októbra 2020.
(14)
Príslušná zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za kalendárny rok 2019 na základe údajov z centrálneho registra poistencov52) a podá ho ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 23. novembra 2020.
(15)
Poistenec sa môže počas krízovej situácie preukazovať pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj
a)
preukazom poistenca zobrazeným v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa sprístupňuje,
b)
uvedením svojho rodného čísla.
(16)
Poistenec a platiteľ poistného sú počas krízovej situácie povinní splniť povinnosti ustanovené v § 23 ods. 1 až 6, 8, 10 až 12 a ods. 15 a v § 24 písm. c), f) až o) najneskôr do ôsmich dní od odvolania krízovej situácie. Ak došlo k splneniu si povinností v termíne podľa predchádzajúcej vety, pokladá sa povinnosť za splnenú včas a neuplatní sa postup podľa § 26.
(17)
Zdravotná poisťovňa počas krízovej situácie neuplatňuje postup podľa § 23 ods. 13.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:
„73) § 2 ods. 1 písm. q) a § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 398/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na poskytovanie mobilného odberového miesta, s každým držiteľom rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta, s každým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie, a s každým organizátorom, ktorému bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.“.
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:
„(20)
Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta, úhradu za odber a odoslanie biologického materiálu na vyšetrenie. Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie, a organizátorovi, ktorému bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, mesačne paušálnu úhradu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii.
(21)
Zdravotná poisťovňa počas uhrádzania mesačnej paušálnej úhrady organizátorovi, ktorému bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, neuhrádza mesačnú paušálnu úhradu podľa odseku 9.“.
3.
V § 11 ods. 8 sa za slová „Národnému centru zdravotníckych informácií“ vkladajú slová „(ďalej len „národné centrum“)“.
4.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
sprístupňuje Sociálnej poisťovni na účely aktualizácie ňou vedeného registra údaje a zmeny v údajoch z
1.
registra zdravotníckych pracovníkov v rozsahu meno, priezvisko, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu a dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu,
2.
registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikátor zdravotníckeho zariadenia, druh zdravotníckeho zariadenia, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu a adresu výkonu odbornej činnosti,“.
5.
Za § 86zb sa vkladá § 86zc, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠86zc
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)
Vlastnoručný podpis na zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 10 môže byť nahradený mechanickými prostriedkami.
(2)
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti obsahuje dohodu o vzájomnom poskytovaní údajov o poistencovi na účely overenia totožnosti a poistného vzťahu poistenca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou konzultácie prostredníctvom elektronických komunikácií podľa osobitného predpisu102) a na účel úhrady tohto výkonu. Zdravotná poisťovňa a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti upravia dohodu podľa prvej vety v zmluvách uzatvorených do dňa účinnosti tohto zákona do 15. júna 2020.
(3)
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“)“ môže zdravotná poisťovňa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ktorému uhrádza poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa § 8 ods. 1, uhrádzať paušálnu úhradu alebo preddavok. Podrobnosti o paušálnej úhrade alebo preddavku, výške paušálnej úhrady alebo výške preddavku, spôsobe určenia výšky paušálnej úhrady alebo preddavku a splatnosti paušálnej úhrady alebo preddavku si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zdravotná poisťovňa dohodnú v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ustanovenie § 8 ods. 1 druhá veta sa uplatňuje podľa dohody s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
(4)
Počas krízovej situácie
a)
výška paušálnej úhrady zdravotnej poisťovne za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii a v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktorej bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, je 11 836 eur mesačne na jednu ambulanciu, pričom podiel zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade zodpovedá podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov k 1. januáru 2020; ak sa v epidemiologickej ambulancii poskytuje zdravotná starostlivosť aj po odvolaní krízovej situácie, výšku paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii po odvolaní krízovej situácie, výšku úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v epidemiologickej ambulancii, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad ustanoví vláda nariadením,
b)
výška úhrady zdravotnej poisťovne za jeden kilometer jazdy poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, za prepravu zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „odber biologického materiálu“) alebo prepravu osoby na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby je 0,70 eura,
c)
výška úhrady zdravotnej poisťovne za jeden kilometer jazdy poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, ktorý vykonáva odber biologického materiálu formou výjazdovej služby osobe, ktorej národné centrum vydalo jednoznačný identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdravotných dôvodov, je 0,903 eura,
d)
výška úhrady zdravotnej poisťovne za odber biologického materiálu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti je tri eurá, ak odberový set dodá regionálny úrad verejného zdravotníctva, pričom cena nezahŕňa odberový set; ak odberový set dodá zariadenie spoločných zložiek, odber biologického materiálu uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zariadenie spoločných zložiek,
e)
výška úhrady zdravotnej poisťovne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, alebo zariadeniu sociálnych služieb, ktoré má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, za vyhodnotenie COVID-19 IgM/IgG rýchleho diagnostického kazetového imunochromatografického testu je 2,20 eura za vyhodnotenie testu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 102 znie:
„102) § 49k zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 125/2020 Z. z.“.
Čl. VIII
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z. a zákona č. 119/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:
ab)
vydáva počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) § 15a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 125/2020 Z. z.“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v súvislosti s krízovou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydať rozhodnutie, ktorým nariadi držiteľovi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice, držiteľovi povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice alebo držiteľovi povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vytvorenie mobilného odberového miesta podľa osobitného predpisu.8) Rozhodnutie nahrádza povolenie podľa odseku 3 písm. ab). Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa prvej vety je povinný vytvoriť mobilné odberové miesto do siedmich pracovných dní od doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie sa považuje za doručené v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.
(9)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnutie podľa odseku 8 rozhodnutím zruší, ak pominuli dôvody na jeho vydanie. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.“.
3.
V § 30 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v § 30a ods. 11 a v § 31a ods. 18 písm. b) nie je ustanovené inak.“.
4.
V § 30a ods. 10 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v odseku 11 nie je ustanovené inak,“.
5.
V § 30a ods. 10 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 11 nie je ustanovené inak.“.
6.
V § 30a sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 môžu v čase krízovej situácie vykonávať činnosti podľa odseku 2 písm. a) a c) na pracovisku zamestnávateľa a činnosť podľa odseku 2 písm. b) v ambulancii len na základe vzájomnej dohody medzi zamestnávateľom a poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby alebo medzi zamestnávateľom a poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti z dôvodu zdravotného rizika pri práci za dodržania opatrení na ochranu zdravia zamestnancov podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
7.
V § 31a ods. 17 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadov ohrozenia života alebo ochorenia COVID-19, ak v odseku 18 nie je ustanovené inak,“.
8.
V § 31a ods. 17 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem posudzovania per rollam pri ohrození života alebo ochorenia COVID-19, ak v odseku 18 nie je ustanovené inak.“.
9.
V § 31a sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:
„(18)
V čase krízovej situácie na základe odborného posúdenia zdravotného stavu posudzovanej osoby aj v iných prípadoch ako pri ohrození života alebo pri ochorení COVID-19
a)
špecializované pracovisko podľa odseku 17 písm. a) môže začať proces uznania choroby z povolania,
b)
príslušný orgán verejného zdravotníctva môže na požiadanie špecializovaného pracoviska prešetriť pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania podľa odseku 17 písm. b); zamestnávateľ je povinný poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť podľa § 30 ods. 1 písm. n),
c)
môže zasadnúť regionálna komisia, regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania a celoslovenská komisia podľa odseku 17 písm. c) alebo môže posudzovať chorobu z povolania per rollam.“.
Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 19.
Čl. IX
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z. a zákona č. 69/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Za nedovolené zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami sa nepovažuje, ak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) obstará pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti počas vyhláseného výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) lieky a zdravotnícke pomôcky; uchovávanie, dodávanie a výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok zabezpečí prostredníctvom držiteľov povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa tohto zákona.“.
2.
V § 2 ods. 38 sa na konci pripája táto veta: „Za peňažné alebo nepeňažné plnenie sa na účely tohto zákona nepovažuje ani bezodplatné poskytnutie osobných ochranných pracovných pomôcok poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckemu pracovníkovi v čase krízovej situácie držiteľom povolenia na výrobu liekov, držiteľom povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, držiteľom registrácie humánneho lieku alebo farmaceutickou spoločnosťou.“.
3.
V § 3 ods. 6 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva“.
4.
§ 119 sa dopĺňa odsekmi 26 a 27, ktoré znejú:
„(26)
Predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo dietetickú potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín, ktoré pacient dlhodobo užíva, v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 30 dní výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke je počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky oprávnený
a)
ošetrujúci lekár,
b)
sestra, ktorá
1.
získala vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
2.
získala vysokoškolské vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa bodu 1, a
3.
je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
(27)
Ustanovenia § 119 ods. 1 a 11, § 121 ods. 6, ako aj preskripčné a indikačné obmedzenia ustanovené osobitným predpisom28) sa pri predpisovaní podľa odseku 26 neuplatňujú.“.
5.
V § 128 ods. 8 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladá slovo „zdravotníctva“ a slová „vyhláseného výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie“ sa nahrádzajú slovami „krízovej situácie“.
Čl. X
Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 343/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 98e sa vkladá § 98f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠98f
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)
Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“) rozhodnúť o prerušení konania začatého z vlastného podnetu.
(2)
Ministerstvo pokračuje v konaní po odvolaní krízovej situácie, ak nerozhodne o pokračovaní konania skôr.
(3)
Proti rozhodnutiu o prerušení konania nie je možné podať námietky.
(4)
Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.“.
Čl. XI
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015, zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. a zákona č. 374/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 6 písm. e) sa za slová „pacientskeho sumára“ vkladá čiarka a slová „záznamov o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti za posledných 12 mesiacov, záznamov o poskytnutej urgentnej starostlivosti za posledných 12 mesiacov“ a slovo „šesť“ sa nahrádza číslicou „12“.
2.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky sú lekár alebo sestra určení poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe počas poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe oprávnení pristupovať k údajom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa odseku 1 písm. b) po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby. Takto získané údaje nesmú byť ďalej použité na iný účel ako na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.“.
Čl. XII
Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V § 4 odsek 9 znie:
„(9)
Zdravotné dôvody pre výnimku podľa odseku 1 písm. h) a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov ustanoví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Čl. XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.