123/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

123
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 2017 bol v New Yorku prijatý Dodatok k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (zbrane, ktoré využívajú mikrobiologické alebo iné biologické látky alebo toxíny).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dodatkom uznesením č. 1738 zo 4. apríla 2019 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dodatok 24. apríla 2019. Ratifikačná listina bola uložená 19. júna 2019 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Dodatok nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 19. júna 2020 v súlade s článkom 121 ods. 5 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (oznámenie č. 333/2002 Z. z.)