120/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

120
ZÁKON
z 13. mája 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. a zákona č. 96/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 22 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Správca dane po overení splnenia podmienok podľa osobitného predpisu33c) poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov, a to do
a)
31. júla 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov, pri ktorom posledný deň lehoty na podanie tohto daňového priznania podľa osobitného predpisu22) uplynul 31. marca 2020 a toto daňové priznanie sa v tejto lehote aj podalo,
b)
31. augusta 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov uvedené na tlačive podľa osobitného predpisu33d) predloženom správcovi dane do 30. apríla 2020,
c)
troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané ako súčasť daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa osobitného predpisu22) uplynie počas obdobia pandémie a v tejto lehote sa daňové priznanie aj podá, okrem vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa písmena a).
(6)
Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný správcom dane podľa odseku 5 nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná. Ak daňovníkovi vznikne daňový preplatok na dani z príjmov, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z príjmov z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži daňový preplatok na dani z príjmov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33c a 33d znejú:
„33c) § 50 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33d) § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 24a sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Ak zaplatené preddavky na daň z príjmov splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu,22) ak daňovník do konca tejto lehoty daňové priznanie k dani z príjmov podá, sú vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, použijú sa na budúce preddavky na daň z príjmov alebo sa na základe žiadosti daňovníka vrátia. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň z príjmov na základe žiadosti daňovníka podľa prvej vety sa použijú ustanovenia osobitného predpisu40fa) s odchýlkami uvedenými v odseku 5.
(5)
Ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov podľa odseku 4 do 31. marca 2020, správca dane vráti rozdiel v zaplatených preddavkoch na daň z príjmov podľa odseku 4, a to v lehote do
a)
30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 4, ak túto žiadosť daňovník podal po 30. apríli 2020,
b)
31. mája 2020, ak daňovník podal žiadosť podľa odseku 4 do konca apríla 2020.
(6)
Rozhodnutie o žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov platených na základe poslednej známej dane z príjmov, ktoré sú vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, nie je prekážkou opätovného podania žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40fa znie:
„40fa) § 79 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity
malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov
(1)
Na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov (ďalej len „podnik“) v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie môžu poskytnúť finančnú pomoc Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej len „poskytovateľ pomoci“). Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk51e) (ďalej len „banka“) v súlade s Oznámením Komisie Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení, na základe a za podmienok ustanovených v odsekoch 2, 3 a 5 až 7 a zmluvou medzi poskytovateľom pomoci a bankou.
(2)
Finančnú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo forme
a)
záruky za úver poskytnutý bankou,
b)
odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou.
(3)
Záruku za úver poskytnutý bankou na účely podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere medzi bankou a podnikom, banka spoľahlivo zistí, že
a)
nejde o podnik, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu,44) alebo agentúrou dočasného zamestnávania,
b)
neeviduje voči podniku
1.
Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2.
zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
c)
nebolo voči podniku začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
d)
spĺňa podnik ďalšie podmienky určené bankou.
(4)
Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 3 je podnik povinný predložiť banke požadované doklady.
(5)
Na záruku za úver poskytnutý bankou sa vzťahujú § 313 až 322 a § 762 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu.48a)
(6)
Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou možno podniku odpustiť, ak podnik v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a podnikom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere.
(7)
Ministerstvo financií ručí za záväzky poskytovateľa pomoci vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 2 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
„48a) Čl. 213 a 214 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
4.
V § 30b ods. 1 a § 30j ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „alebo pobočka zahraničnej banky“.
5.
V § 35 ods. 1 druhá veta znie: „Ak sa obdobie pandémie neskončí do 20. mája 2020, v konaniach podľa prvej vety sa pokračuje od 21. mája 2020.“ a na konci sa pripája táto veta: „V konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré sa prerušili pred začatím obdobia pandémie a prerušenie trvalo ku dňu začatia obdobia pandémie, sa pokračuje od 21. mája 2020, ak netrvajú dôvody, pre ktoré sa takéto konanie prerušilo.“.
6.
V § 35 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zostávajú prerušené do 20. mája 2020“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.