12/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

12
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 12. decembra 2018 v Mníchove prijaté zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z., oznámenie č. 64/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 117/2012 Z. z., oznámenie č. 69/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 239/2016 Z. z. a oznámenie č. 256/2018 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. apríla 2019. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2019.
ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
Článok 2 Poplatkového poriadku sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Sadzby poplatkov, ktoré sa vzťahujú na používanie prostriedkov elektronickej komunikácie alebo formátu uvedeného v článku 2 ods. 1 a 2, sa uplatňujú až od dátumu určeného prezidentom úradu.“.
Článok 2
Článok 1 tohto rozhodnutia sa vzťahuje na tieto sadzby poplatkov: článok 2 ods. 1 body 1(i), 7 (i) a (ii) druhá odrážka, bod 18 prvá odrážka a ods. 2 bod 7.1 (i) a (ii) druhá odrážka.
V dôsledku toho sa článok 2 ods. 1 bod 7 (ii) prvá odrážka a ods. 2 bod 7.1 (ii) prvá odrážka Poplatkového poriadku uplatňujú až do dátumu, ktorý určí prezident úradu pre odsek 1 bod 7 (i) a (ii) druhá odrážka a odsek 2 bod 7.1 (i) a (ii) druhá odrážka.
Článok 3
Ak je do šiestich mesiacov od 1. apríla 2019 zaplatený poplatok včas, ale iba vo výške uplatňovanej pred 1. aprílom 2019, tento poplatok sa považuje za platne zaplatený, ak sa rozdiel doplatí do dvoch mesiacov od výzvy Európskeho patentového úradu.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2019.
V Mníchove 12. decembra 2018
RULES RELATING TO FEES OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION
of 20 October 1977


as adopted by decision of the Administrative Council
of the European Patent Organisation
of 12 December 2018
Article 1
The following new paragraph 4 shall be inserted into Article 2 of the Rules relating to Fees:
„(4)
Fee levels which relate to the use of a means of electronic communication or a format referred to in Article 2, paragraphs 1 and 2, shall not apply until a date set by the President of the Office.“.
Article 2
The following fee levels are considered to fall under Article 1 of this decision: Article 2, paragraph 1, items 1(i), 7(i) and (ii), second indent, and 18, first indent, and paragraph 2, item 7.1(i) and (ii), second indent, of the Rules relating to Fees.
Consequently, Article 2, paragraph 1, item 7(ii), first indent, and paragraph 2, item 7.1(ii), first indent, of the Rules relating to Fees shall apply until the date set by the President of the Office for paragraph 1, item 7(i) and (ii), second indent, and paragraph 2, item 7.1(i) and (ii), second indent.
Article 3
If within six months of 1 April 2019 a fee is paid in due time but only in the amount applied before 1 April 2019, that fee shall be deemed to have been validly paid if the deficit is made good within two months of an invitation to that effect from the European Patent Office.
Article 4
This decision shall enter into force on 1 April 2019.
Done at Munich, 12 December 2018