119/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

119
ZÁKON
z 15. mája 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z. a zákona č. 69/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 písm. ab) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“)“.
2.
V § 6 ods. 8 sa slová „v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „z dôvodu ochorenia COVID-19“.
3.
V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, ak je im nariadená izolácia podľa § 60a ods. 2 alebo § 60e.“.
4.
V § 54 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním opatrenia, ktoré spočíva v nariadení izolácie v domácom prostredí, ak fyzická osoba súhlasila s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, sa môže vykonať len spôsobom a za podmienok ustanovených v § 60a až 60e.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
5.
V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
nedodržiava niektorú z povinností podľa § 60a ods. 4.“.
6.
Za § 60 sa vkladajú § 60a až 60e, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom 60a a nadpisov pod paragrafmi znejú:
„Mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilná aplikácia na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami
§ 60a
Všeobecné ustanovenia
(1)
Úrad verejného zdravotníctva je prevádzkovateľom72a) mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, prostredníctvom ktorých spracúva osobné údaje fyzickej osoby na účel ochrany života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19; na tento účel môže úrad verejného zdravotníctva spracúvať osobné údaje za podmienok ustanovených v odsekoch 2 až 8 a § 60b až 60e.
(2)
Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 môže úrad verejného zdravotníctva na účely plnenia opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. f) rozhodnúť o tom, že fyzické osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky ustanovenej v odseku 3.
(3)
Podmienkou možnosti podrobiť sa nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa odseku 2 je písomný súhlas alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas fyzickej osoby s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
(4)
Fyzická osoba, ktorá udelila súhlas podľa odseku 3, je povinná
a)
nainštalovať a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v súlade s odsekmi 2, 3, 5 až 8 a § 60b až 60e a systémovo umožniť prístup k údajom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie o polohe mobilného zariadenia,
b)
mať povolené prijímanie notifikácií na mobilnom zariadení, na ktorom je mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie nainštalovaná,
c)
povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu mobilného zariadenia,
d)
umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
e)
povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotografovanú podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
f)
zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
(5)
Povinnosti podľa odseku 4 sa musia dodržiavať iba počas trvania nariadenej izolácie v domácom prostredí podľa odseku 2.
(6)
V iných prípadoch, ako sú ustanovené v odseku 3 a v § 60e, je používanie mobilných aplikácií podľa odseku 1 a ich funkcionalít dobrovoľné. Podmienkou používania mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami fyzickou osobou mladšou ako 16 rokov je súhlas jej zákonného zástupcu.
(7)
Vo vzťahu k používateľovi mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 4, na účely tohto zákona a na ukladanie alebo na získavanie prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie postupuje úrad verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu72b) aj bez súhlasu používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
(8)
Medzi funkcionality mobilných aplikácií podľa odseku 1 patrí
a)
registrácia užívateľa v mobilnej aplikácii na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
b)
monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v domácom prostredí prostredníctvom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie pomocou údajov o polohe mobilného zariadenia, údajov o rozpoznávaní tváre cez fotoaparát mobilného zariadenia, údajov o zdravotnom stave fyzickej osoby, údajov o zostávajúcej dobe nariadenej izolácie v domácom prostredí a notifikácií (ďalej len „izolačná funkcionalita“),
c)
nahlasovanie polohy miesta nariadenej izolácie v domácom prostredí územne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „nahlasovanie“),
d)
monitorovanie kontaktu s inými zariadeniami s nainštalovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami pomocou povolenej funkcie bluetooth vrátane overenia údajov o zdraví a zobrazovania notifikácií o možnom kontakte s osobou infikovanou vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 so súhlasom infikovanej osoby (ďalej len „monitorovanie kontaktu“),
e)
všeobecné informovanie dotknutých osôb vrátane zberu a zobrazovania anonymných štatistík a máp.
§ 60b
Kategórie osobných údajov
(1)
Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel spracúvania a funkcionalitu mobilnej aplikácie, ktorej sa týkajú; týmito údajmi sú najmä
a)
meno a priezvisko používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
b)
identifikátor mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1,
c)
unikátny kód mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1,
d)
poloha miesta nariadenej izolácie a ďalšie informácie týkajúce sa nariadenej izolácie v domácom prostredí používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
e)
poloha mobilného zariadenia používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
f)
rodné číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
g)
informácie o dodržiavaní alebo porušení nariadenej izolácie v domácom prostredí vrátane informácie o počte zostávajúcich dní nariadenej izolácie v domácom prostredí a informácie týkajúcej sa závažnosti porušenia domácej izolácie používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
h)
telefónne číslo používateľa mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1,
i)
emailovú adresu používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
j)
údaj o zdravotnom stave používateľa mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1, ktorý sa týka infikovania sa vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19,
k)
údaje o kontakte mobilného zariadenia požívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami s inými mobilnými zariadeniami a inými kódmi mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, intenzite bluetooth signálu a trvaní tohto kontaktu,
l)
podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
(2)
Údaje podľa odseku 1 môže úrad verejného zdravotníctva ďalej spracúvať na štatistické účely alebo na účely vedeckého výskumu v súlade s osobitným predpisom.72c)
(3)
Notifikácie monitorovania kontaktu nemôžu poskytovať ich adresátovi osobné údaje o fyzických osobách, s ktorými bol v kontakte, presný čas a miesto daného kontaktu. Zaslanie notifikácií je podmienené súhlasom fyzickej osoby, ktorá je infikovaná vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, prostredníctvom funkcie mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami.
(4)
V rámci monitorovania kontaktu je úrad verejného zdravotníctva oprávnený sprístupniť telefónne číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami národnému centru, ktoré prostredníctvom neho overí, či používateľ tejto mobilnej aplikácie v minulosti bol testovaný na prítomnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.
(5)
Funkcionalita nahlasovania môže byť súčasne dostupná aj na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva.
§ 60c
Poskytovanie a sprístupňovanie údajov
(1)
Pri nahlasovaní je úrad verejného zdravotníctva oprávnený prostredníctvom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie poskytnúť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje v tomto rozsahu:
a)
meno, priezvisko, telefónne číslo a email používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
b)
miesto nariadenej izolácie v domácom prostredí,
c)
unikátny kód fyzickej osoby v izolácii.
(2)
Na účel prejednávania priestupkov podľa § 56 sa ďalej nemôžu poskytnúť ani sprístupniť údaje o presnej polohe alebo pohybe používateľa, ale len identifikátor mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie alebo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie spolu s hlásením, že používateľ nedodržiava nariadenú izoláciu v domácom prostredí, a informáciu o závažnosti jej porušenia.
(3)
Úrad verejného zdravotníctva je oprávnený poveriť spracúvaním údajov v mobilných aplikáciách podľa § 60a ods. 1 národné centrum a potrebných technologických dodávateľov ako sprostredkovateľov podľa osobitného predpisu.72d)
(4)
Úrad verejného zdravotníctva je oprávnený prepojiť mobilnú aplikáciu na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami alebo dáta zbierané prostredníctvom nej s jednotným európskym systémom, ktorého cieľom je cezhraničná výmena údajov a spolupráca členských štátov v spoločnom boji proti ochoreniu COVID-19, ak taký systém vznikne.
§ 60d
Záruky pre práva a slobody fyzických osôb
(1)
Úrad verejného zdravotníctva priebežne monitoruje, či je prevádzkovanie mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 a súvisiace spracúvanie údajov naďalej nevyhnutné s ohľadom na aktuálny vývoj výskytu ochorenia COVID-19. Prevádzkovať mobilné aplikácie podľa § 60a ods. 1 a spracúvať pomocou nich údaje podľa § 60b ods. 1 možno len dovtedy, kým je to nevyhnutné na splnenie účelu podľa § 60a ods. 1, najneskôr do 31. decembra 2020.
(2)
Úrad verejného zdravotníctva ukončí prevádzkovanie mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 a spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 prostredníctvom nich v celom rozsahu alebo len vo vzťahu k ich jednotlivým funkcionalitám, ak sa ukáže, že existuje iný spôsob ako dosiahnuť účel spracúvania alebo cieľ jednotlivých funkcionalít, ktorý je porovnateľne uskutočniteľný a zároveň menej zasahuje do súkromia fyzických osôb.
(3)
Úrad verejného zdravotníctva ukončí prevádzkovanie mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 a bezodkladne vymaže všetky údaje podľa § 60b ods. 1 získané prostredníctvom nich, ak nastanú skutočnosti uvedené v odseku 2, najneskôr však 31. decembra 2020; povinnosť sa primerane vzťahuje aj na všetky orgány, ktoré mali prístup k údajom. Týmto nie je dotknutá možnosť ďalšieho spracúvania osobných údajov získaných aj z mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 v správnom konaní, priestupkovom konaní alebo v súdnom konaní.
(4)
Všeobecná doba uchovávania údajov získaných pomocou mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 je ustanovená v odseku 1. Údaje, ktoré sa týkajú izolačnej funkcionality a monitorovania kontaktu, musia byť vymazané do 30 dní od ich získania.
(5)
Informácie, ktoré sa týkajú podobizne tváre a rozpoznávania tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v rámci izolačnej funkcionality, a informácie o presnej polohe mobilného zariadenia musia zostať uložené len v mobilnom zariadení používateľa a nemôžu sa uskladniť na externých serveroch ani sprístupňovať iným osobám.
(6)
Mobilné aplikácie podľa § 60a ods. 1 a na ne naviazané procesy musia spĺňať primeranú úroveň bezpečnosti a štandardy informačných technológií vo verejnej správe podľa osobitného predpisu.72e)
(7)
Úrad verejného zdravotníctva zverejní na svojom webovom sídle kontaktný formulár vrátane bezplatného telefónneho čísla na posielanie podnetov, pripomienok a sťažností používateľov mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1. Tým nie sú dotknuté práva dotknutých osôb podľa osobitného predpisu.72f)
(8)
Úrad verejného zdravotníctva vypracuje posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.72g)
(9)
Dohľad nad spracúvaním osobných údajov prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý vykonáva aj kontrolu ochrany osobných údajov podľa osobitného predpisu72h) a najmenej raz počas spracúvania osobných údajov a raz po skončení spracúvania osobných údajov overí, či boli dodržané podmienky pri používaní mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1.
§ 60e
Ďalšie použitie mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie
Ak je fyzickej osobe nariadená izolácia v domácom prostredí a táto osoba udelí písomný súhlas alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, vzťahuje sa na ňu § 60a až 60d rovnako.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 72a až 72h znejú:
72a) Čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
72b) § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
72c) Čl. 89 nariadenia (EÚ) 2016/679.
72d) Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2016/679.
72e) Čl. 32 až 36 nariadenia (EÚ) 2016/679.
72f) Čl. 12 až 22 nariadenia (EÚ) 2016/679.
72g) Čl. 35 a 36 nariadenia (EÚ) 2016/679 .
72h) § 90 až 98 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
Čl. II
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 353/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákon č. 243/2017 Z. z., zákona č. 319/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 94/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 62/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 55 ods. 5 druhej vete sa za slová „orgán činný v trestnom konaní“ vkladá čiarka a slová „Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.41a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
41a) § 60a až 60e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2020 Z. z.“.
2.
V § 63 ods. 18 sa za slová „ľudskej choroby“ vkladajú slová „a po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov,“.
3.
V § 63 ods. 18 písm. c) sa slovo „užívateľov“ nahrádza slovami „pohybu dotknutého užívateľa“.
4.
V § 63 ods. 19 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a s písomným súhlasom alebo inak hodnoverne preukázateľným súhlasom dotknutého užívateľa“.
5.
V § 63 ods. 20 prvej vete sa za slovo „môže“ vkladajú slová „po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Údaje podľa odseku 18 musí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bezodkladne zničiť, akonáhle pominie dôvod na ich spracúvanie; o zničení údajov Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bezodkladne písomne informuje dotknutého užívateľa, pričom uvedie údaje, ktoré o ňom spracúval. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podá najneskôr do 31. januára 2021 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky správu o zákonnosti spracúvania údajov podľa odseku 18; pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknutá.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.