118/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

118
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 14. apríla 2020 uložené kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2020 – 2021 z 19. marca 2020 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
2.
Dodatok č. 8 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2021 z 29. februára 2012 uzatvorený 31. marca 2020 medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.