117/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

117
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. mája 2020,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie sa mení takto:
1.
§ 3 sa vypúšťa.
2.
Príloha sa vypúšťa.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.