Predpis bol zrušený predpisom 109/2022 Z. z.

116/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022 do 31.10.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

116
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. mája 2020
o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „mimoriadna situácia“)
b)
sa týždenná pobytová forma sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) môže poskytovať aj počas soboty, nedele, štátneho sviatku a ďalšieho dňa pracovného pokoja.
(2)
V čase mimoriadnej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia, sa
a)
neuplatňuje povinnosť poskytovateľa sociálnej služby uvedenej v § 26, 27 a 29 zákona dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa § 9 ods. 4 zákona,
b)
ubytovanie v nocľahárni môže poskytovať počas celého dňa,
c)
neuplatňuje § 68 ods. 1 písm. c) zákona, ak dôvodom na neplnenie finančných podmienok na poskytovanie sociálnej služby je mimoriadna situácia.
(3)
V čase mimoriadnej situácie môže poskytovateľ pobytovej formy sociálnej služby v zariadení
a)
požadovať od fyzickej osoby, ktorej sa má začať poskytovanie tejto sociálnej služby, predloženie potvrdenia
1.
ošetrujúceho lekára, ktoré nie je staršie ako tri dni, o tom, že táto fyzická osoba nemá prenosné ochorenie a nebolo jej nariadené karanténne opatrenie, alebo
2.
o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 48 hodín,
b)
umiestniť fyzickú osobu, ktorej sa začala poskytovať táto sociálna služba, na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie na 14 dní, v obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby podľa § 104a ods. 3 zákona.
(4)
Právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona, sa uplatňuje za osobitných podmienok na predchádzanie alebo znižovanie rizika šírenia ochorenia COVID-19 určených poskytovateľom sociálnej služby vo vnútornom predpise s cieľom ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a ďalších fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu.
§ 2
(1)
V čase mimoriadnej situácie sa § 41 ods. 3 písm. d) zákona neuplatňuje, ak
a)
domáca opatrovateľská služba má byť poskytovaná fyzickej osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy ochorením COVID-19 alebo z dôvodu ochorenia COVID-19, a neposkytnutím domácej opatrovateľskej služby by bol ohrozený život alebo zdravie tejto fyzickej osoby a
b)
pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby sú splnené podmienky na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 vrátane vybavenosti opatrovateľa osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
(2)
Pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby podľa odseku 1 dohodne prijímateľ sociálnej služby s poskytovateľom sociálnej služby rozsah poskytovaných úkonov v zmluve o poskytovaní sociálnej služby tak, aby sa minimalizovalo riziko ohrozenia života alebo zdravia prijímateľa sociálnej služby a opatrovateľa.
§ 3
Doklady o výške príjmu podľa § 72a ods. 5 zákona a potvrdenie o príjme podľa § 74 ods. 3 písm. e) zákona možno v čase mimoriadnej situácie nahradiť čestným vyhlásením.
§ 4
V čase mimoriadnej situácie a najneskôr do konca rozpočtového roka 2022 sa finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 zákona poskytuje neverejnému poskytovateľovi pobytovej formy sociálnej služby v zariadení v plnej výške aj vtedy, ak sa táto sociálna služba neposkytuje z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, ak
a)
tento dôvod neprítomnosti súvisí s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 v tomto zariadení a
b)
prejaví sa v preukázateľnom náraste počtu dní neprítomnosti prijímateľov sociálnej služby alebo neobsadených miest, ktorý súvisí s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 v tomto zariadení.
§ 5
Ak z dôvodu objektívnej prekážky spočívajúcej v dôsledkoch mimoriadnej situácie nie je možné zabezpečiť podklad na vydanie rozhodnutia v konaní podľa § 80 písm. c) a § 81 písm. b) zákona, lehota v tomto konaní neplynie do odstránenia tejto prekážky, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia.
§ 6
(1)
Opatrovateľ je v čase mimoriadnej situácie aj fyzická osoba, ktorá absolvovala zaškolenie na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona, poskytnuté poskytovateľom tejto sociálnej služby prostredníctvom zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 84 ods. 8 zákona.
(2)
Vecný a časový rozsah zaškolenia určí poskytovateľ sociálnej služby v závislosti od úkonov, ktoré bude opatrovateľ podľa odseku 1 poskytovať.
§ 7
Ustanovenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a ustanovenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením vlády, sa neuplatňujú.
§ 8
(1)
Správny orgán odpustí zmeškanie lehoty podľa § 68 ods. 1 písm. f) a § 68 ods. 2 písm. a) zákona, ktorá uplynula v čase mimoriadnej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, ak bol zmeškaný úkon vykonaný do 30 dní od skončenia mimoriadnej situácie.
(2)
Správny orgán odpustí zmeškanie lehoty v konaní podľa § 80 písm. c) a § 81 písm. b) zákona, ktorá uplynula v čase mimoriadnej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády z dôvodu objektívnej prekážky spočívajúcej v dôsledkoch mimoriadnej situácie, ak bol zmeškaný úkon vykonaný do 30 dní od odstránenia tejto prekážky, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončí mimoriadna situácia.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.