113/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

113
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
2. októbra 2013 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Protokol č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.). V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 2. októbra 2013 v Štrasburgu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 2022 z 13. septembra 2019 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala protokol 28. novembra 2019. Ratifikačná listina bola uložená 17. decembra 2019 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európy.

Pri ratifikácii Slovenská republika urobila nasledovné vyhlásenie:

„V súlade s článkom 10 protokolu Slovenská republika vyhlasuje, že najvyššie súdy a tribunály určené na účely článku 1 ods. 1 protokolu sú Najvyšší súd Slovenskej republiky a Ústavný súd Slovenskej republiky. Slovenská republika ďalej vyhlasuje, že Najvyšší súd Slovenskej republiky má právomoci vyplývajúce z tohto protokolu len vtedy, keď koná v postavení kasačného súdu a dovolacieho súdu.“.

Protokol nadobudol platnosť 1. augusta 2018 v súlade s článkom 8 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. apríla 2020 v súlade s článkom 8 ods. 2.
Protokol č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Preambula
Členské štáty Rady Európy a ďalšie Vysoké zmluvné strany Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaného v Ríme 4. novembra 1950 (ďalej len „dohovor”), signatári tohto protokolu,
so zreteľom na ustanovenia dohovoru a osobitne článku 19 o zriadení Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „súd”),
vzhľadom na to, že rozšírenie právomocí súdu vydávať poradné stanoviská ďalej posilní súčinnosť medzi súdom a štátnymi orgánmi, a tým posilní uplatňovanie dohovoru v súlade so zásadou subsidiarity,
so zreteľom na názor č. 285 (2013) prijatý Parlamentným zhromaždením Rady Európy 28. júna 2013,
dohodli sa takto:
Článok 1
1.
Najvyššie súdy a tribunály Vysokých zmluvných strán, ako sú stanovené v súlade s článkom 10, môžu požiadať súd, aby vydal poradné stanoviská k zásadným otázkam týkajúcim sa výkladu alebo uplatňovania práv a slobôd uvedených v dohovore alebo jeho protokoloch.
2.
Dožadujúci súd alebo tribunál môže požiadať o poradné stanovisko len v súvislosti s prípadom, ktorým sa zaoberá.
3.
Dožadujúci súd alebo tribunál zdôvodní svoju žiadosť a poskytne relevantné právne a vecné podklady k prípadu, ktorým sa zaoberá.
Článok 2
1.
Porota piatich sudcov veľkej komory rozhodne o prijatí žiadosti o stanovisko so zreteľom na článok 1. Porota uvedie dôvody pre prípadné odmietnutie prijatia žiadosti.
2.
Ak porota žiadosť prijme, veľká komora vydá poradné stanovisko.
3.
Porota a veľká komora, ako sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch, pozostáva ex officio zo sudcu zvoleného za Vysokú zmluvnú stranu, pod ktorú patrí dožadujúci súd alebo tribunál. Ak takého sudcu niet, alebo ak tento sudca nemôže zasadať, zasadne ako sudca osoba vybraná predsedom súdu zo zoznamu vopred predloženého touto stranou.
Článok 3
Komisár Rady Európy pre ľudské práva a Vysoká zmluvná strana, pod ktorú patrí dožadujúci súd alebo tribunál, majú právo predložiť písomné vyjadrenie a zúčastniť sa každého pojednávania. V záujme riadneho výkonu spravodlivosti môže predseda súdu vyzvať ktorúkoľvek inú Vysokú zmluvnú stranu alebo osobu, aby tiež predložila písomné vyjadrenie alebo sa zúčastnila niektorého pojednávania.
Článok 4
1.
Poradné stanoviská sa majú odôvodniť.
2.
Ak poradné stanovisko nevyjadruje úplne alebo čiastočne jednomyseľný názor sudcov, každý sudca má právo k nemu pripojiť vlastné stanovisko.
3.
Poradné stanoviská sa oznamujú dožadujúcemu súdu alebo tribunálu, ako aj Vysokej zmluvnej strane, pod ktorú patrí tento súd alebo tribunál.
4.
Poradné stanoviská sa zverejňujú.
Článok 5
Poradné stanoviská nie sú záväzné.
Článok 6
Vysoké zmluvné strany považujú ustanovenia článkov 1 až 5 tohto protokolu za dodatkové články k dohovoru, a preto sa na ne primerane vzťahujú všetky ustanovenia dohovoru.
Článok 7
1.
Tento protokol je otvorený na podpis Vysokým zmluvným stranám dohovoru, ktoré môžu vyjadriť svoj súhlas byť viazané protokolom
a)
podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo
b)
podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom bude nasledovať ratifikácia, prijatie alebo schválenie.
2.
Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.
Článok 8
1.
Tento protokol nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí doby troch mesiacov odo dňa, ku ktorému desať Vysokých zmluvných strán vyjadrí svoj súhlas byť viazané týmto protokolom v súlade s ustanoveniami článku 7.
2.
Vo vzťahu ku každej Vysokej zmluvnej strane, ktorá následne vyjadrí svoj súhlas byť viazaná protokolom, tento protokol nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí doby troch mesiacov odo dňa vyjadrenia jej súhlasu byť viazaná protokolom v súlade s ustanoveniami článku 7.
Článok 9
K ustanoveniam tohto protokolu nie je prípustná žiadna výhrada podľa článku 57 dohovoru.
Článok 10
Každá Vysoká zmluvná strana dohovoru v čase podpisu alebo pri ukladaní ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení prostredníctvom vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy uvedie súdy alebo tribunály, ktoré označí na účely článku 1 odsek 1 tohto protokolu. Toto vyhlásenie sa môže kedykoľvek meniť rovnakým spôsobom.
Článok 11
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy a ďalším Vysokým zmluvným stranám dohovoru
a)
každý podpis,
b)
uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení,
c)
dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkom 8,
d)
každé vyhlásenie uskutočnené v súlade s článkom 10 a
e)
akýkoľvek iný úkon, oznámenie alebo komunikáciu týkajúce sa tohto protokolu.
Na dôkaz tohto dolu podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.
Dané v Štrasburgu 2. októbra 2013 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy poskytne overenú kópiu všetkým členským štátom Rady Európy a ostatným Vysokým zmluvným stranám dohovoru.