110/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

110
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. apríla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 písm. e) úvodná veta znie:
„e)
konformným materiálom (materiál CAC) množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré“.
2.
V § 34 ods. 1 sa slová „odsekov 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 až 10“.
3.
V § 34 ods. 2 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
4.
V § 34 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
meno a priezvisko dodávateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,“.
5.
V § 34 ods. 4 písmeno h) znie:
„h)
názov odrody, a ak ide o klon, ktorým sa rozumie geneticky zhodný vegetatívny potomok jednej rastliny, aj názov klonu; pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, sa uvádza názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid,“.
6.
V § 34 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
(5)
Ak ide o odrodu, ktorá je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo predmetom žiadosti o udelenie právnej ochrany odrody rastlín, uvádzajú sa pri informácii podľa odseku 4 písm. h) po dobu konania o žiadosti slová „navrhovaný názov“ a slová „žiadosť v konaní“.
(6)
Pri vrúbľovaných ovocných drevinách sa údaje podľa odseku 4 písm. h) a odseku 5 uvádzajú pre podpník aj vrúbeľ.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 10.
7.
V § 34 ods. 7 sa slová „v úradnom jazyku jedného z členských štátov“ nahrádzajú slovami „v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie“.
8.
V § 34 ods. 8 úvodná veta znie:
„Farba návesky musí byť“.
9.
V § 35 ods. 2 písm. b) sa slová „v úradnom jazyku jedného z členských štátov“ nahrádzajú slovami „v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie“.
10.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Doklad dodávateľa na konformný materiál
(1)
Konformný materiál sa uvádza na trh s dokladom vyhotoveným dodávateľom, ktorý spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 až 6 (ďalej len „doklad dodávateľa“). Doklad dodávateľa nesmie byť zameniteľný so sprievodným dokladom podľa § 35.
(2)
Doklad dodávateľa obsahuje aspoň:
a)
údaj „pravidlá a normy EÚ“,
b)
názov členského štátu, v ktorom bol doklad dodávateľa vyhotovený, alebo príslušný kód,
c)
kontrolný ústav alebo iný orgán alebo jeho kód,
d)
meno a priezvisko dodávateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,
e)
individuálne sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže,
f)
botanický názov,
g)
označenie „materiál CAC“,
h)
názov odrody, a ak ide o klon, aj názov klonu; pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, sa uvádza názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid,
i)
dátum jeho vydania.
(3)
Ak ide o odrodu, ktorá je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo predmetom žiadosti o udelenie právnej ochrany odrody rastlín, uvádzajú sa pri informácii podľa odseku 2 písm. h) po dobu konania o žiadosti slová „navrhovaný názov“ a slová „žiadosť v konaní“.
(4)
Pri vrúbľovaných ovocných drevinách sa údaje podľa odseku 2 písm. h) a odseku 3 uvádzajú pre podpník aj vrúbeľ.
(5)
Ak je doklad dodávateľa upevnený na konformnom materiáli, farba dokladu dodávateľa musí byť žltá.
(6)
Doklad dodávateľa musí byť vytlačený nezmazateľne v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie, zreteľne viditeľný a čitateľný.“.
11.
V § 41 prvej vete sa slová „Na trh je možné uviesť“ nahrádzajú slovami „Na území Slovenskej republiky možno uvádzať na trh“.
12.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. mája 2020
Konformný materiál, na ktorom je upevnený doklad dodávateľa v inej ako žltej farbe, možno na území Slovenskej republiky uvádzať na trh do 30. júna 2021, ak je konformný materiál pri uvádzaní na trh identifikovaný v doklade dodávateľa, ktorý sa používa ako náveska, uvedením odkazu na toto ustanovenie.“.
13.
Príloha č. 7 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/1813 z 29. októbra 2019, ktorou sa mení vykonávacia smernica 2014/96/EÚ o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o farbu návesky pre certifikované kategórie množiteľského materiálu a ovocných drevín a obsah dokladu dodávateľa (Ú. v. EÚ L 278, 30. 10. 2019).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2020.
Igor Matovič v. r.