11/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

11
OZNÁMENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 3 zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

opatrenie č. MK-1862/2020-110/138 zo 14. januára 2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018.

Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o účele poskytnutia dotácie – podpora miestnej a regionálnej kultúry a podrobnosti o prílohách k žiadosti o poskytnutie dotácie na tento účel.

Opatrením sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018.

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. januára 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a úplné znenie opatrenia je uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.