105/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

105
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. apríla 2020,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 401/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v rozsahu najmenej 60 hodín18) v školskom roku“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
2.
V § 9 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
3.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a objemu finančných prostriedkov zodpovedajúcemu súčinu počtu prijatých vzdelávacích poukazov od žiakov, ktorým nebolo poskytnuté záujmové vzdelávanie v uplynulom školskom roku v rozsahu podľa odseku 2, a objemu finančných príspevkov pripadajúcich na jeden vzdelávací poukaz“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.