104/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

104
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. apríla 2020
o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Daňovník, ktorý nepredloží vyhlásenie podľa § 24a zákona, do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 zákona platí preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona a
b)
výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.
(2)
Postup podľa odseku 1 sa neuplatňuje na preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník platí na základe rozhodnutia správcu dane o platení preddavkov na daň z príjmov inak.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.