103/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. apríla 2020
o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
(1)
Ak je z dôvodu krízovej situácie prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole alebo prerušené vyučovanie v základnej škole a dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú.
(2)
Ak je z dôvodu krízovej situácie školská jedáleň zatvorená a dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole, podmienka odobratia stravy dieťaťom podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú a zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
§ 3
(1)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytnúť v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku aj žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá
a)
v čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
b)
nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako suma dotácie podľa odseku 3,
c)
nie je
1.
členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ak písmeno d) neustanovuje inak, alebo
2.
poberateľom
2a.
rodičovského príspevku,
2b.
príspevku na opatrovanie,
2c.
dávky v nezamestnanosti,
2d.
kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti,
2e.
dávky nemocenského zabezpečenia okrem tehotenského,
2f.
dávky nemocenského poistenia okrem tehotenského, alebo
2g.
obdobnej dávky zo zahraničia, ako je dávka podľa bodov 2a až 2f,
d)
nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorej výška je rovnaká alebo vyššia ako suma dotácie podľa odseku 3 a v období od marca 2020 do augusta 2020 bezprostredne pred priznaním nároku na pomoc v hmotnej núdzi bola tejto osobe poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3,
e)
nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov,1)
f)
nie je študentom dennej formy štúdia na strednej škole alebo vysokej škole,
g)
je v evidencii uchádzačov o zamestnanie; to neplatí pre osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 3, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
(2)
Splnenie podmienok podľa odseku 1 overuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt. Podmienka, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia a podmienka, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom voči daňovému úradu a colnému úradu, ustanovené osobitným predpisom2) sa na účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1 považujú za splnené. Zmenu podmienok podľa odseku 1 žiadateľ oznámi do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena skutočnosti nastala.
(3)
Dotácia podľa odseku 1 sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1, v sume 300 eur mesačne, ak odsek 4 neustanovuje inak, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci.
(4)
Suma dotácie podľa odseku 3 sa určí ako rozdiel medzi sumou dotácie podľa odseku 3 a sumou starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, pomoci v hmotnej núdzi alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ktoré táto osoba poberá.
(5)
Vzor žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 sa zverejní na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
(6)
Na oznámenie výsledku posúdenia dotácie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 12 ods. 2 zákona.
(7)
Ak bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, dotácia podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona sa na ten istý účel neposkytne.
(8)
Fyzická osoba je povinná vrátiť dotáciu podľa odseku 1 poskytnutú neprávom. Nárok na vrátenie neprávom poskytnutej dotácie zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa dotácia poskytla.
§ 3a
(1)
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci sa jednorazovo poskytne v sume 100 eur žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
a)
ktorá vykonávala osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu podľa osobitného predpisu2aa) v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022,
b)
za ktorú bol štát platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu2ab) za máj 2022,
c)
ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022 nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
d)
za ktorú bol štát platiteľom poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za máj 2022 z dôvodu, že ide o fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená z iného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo
e)
ktorá je nezaopatreným dieťaťom,2ac) na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur mesačne, ak prijímateľom súdom určeného výživného je
1.
rodič tohto dieťaťa,
2.
plnoleté nezaopatrené dieťa,
f)
ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov; starostlivosť nahrádzajúca starostlivosť rodičov je
1.
zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,2ad)
2.
pestúnska starostlivosť,2ae)
3.
poručníctvo,2af) ak sa poručník osobne stará o dieťa; to neplatí, ak sa poručník osobne stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí,
4.
zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia,2ag) ak súd koná o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti tejto fyzickej osobe podľa prvého bodu až tretieho bodu,
g)
pre ktorú sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, okrem fyzickej osoby, pre ktorú sa vykonával resocializačný program a v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 sa poskytovanie starostlivosti skončilo
1.
dovŕšením plnoletosti alebo
2.
ukončením poskytovania starostlivosti na základe dohody s centrom po dovŕšení plnoletosti.
(2)
Splnenie podmienky podľa
a)
odseku 1 písm. a) žiadateľ preukazuje kópiou zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu podľa osobitného predpisu2aa) a kópiou potvrdenia o odmenách, ktoré mu boli vyplatené za osobnú asistenciu vykonanú v priebehu I. štvrťroka 2022,
b)
odseku 1 písm. b) žiadateľ preukazuje dokladom o tom, že bol poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu2ab) za máj 2022,
c)
odseku 1 písm. c) žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením,
d)
odseku 1 písm. d) žiadateľ preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne.
(3)
Dotácia podľa odseku 1 sa nezapočítava do sumy dotácie na podporu humanitárnej pomoci, ktorú možno žiadateľovi poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku podľa § 9 ods. 2 zákona.
(4)
Na dotáciu podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 2 prvej vety a druhej vety, ods. 5, 6 a 8.
§ 3b
(1)
Žiadosť o dotáciu podľa § 3 a 3a sa predkladá úradu, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt. Žiadosť podľa prvej vety možno podať aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu; doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.
(2)
Rodič maloletého nezaopatreného dieťaťa, ktorý je prijímateľom súdom určeného výživného, podáva jednu žiadosť o dotáciu podľa § 3a ods. 1 písm. e) za všetky maloleté nezaopatrené deti.
(3)
Na žiadosť o dotáciu
a)
podľa § 3a ods. 1 písm. a) až c) podanú po 31. auguste 2022 sa neprihliada,
b)
podľa § 3a ods. 1 písm. d) podanú po 30. septembri 2022 sa neprihliada,
c)
podľa § 3a ods. 1 písm. e) až g) podanú po 31. decembri 2022 sa neprihliada.
§ 4
(1)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona možno v čase krízovej situácie poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 30 000 eur na vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe.
(2)
Ak je žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 9 ods. 3 zákona právnická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby,2a) ustanovenie § 9 ods. 4 zákona sa v čase krízovej situácie neuplatňuje.
(3)
Dotáciu na podporu humanitárnej činnosti podľa § 9 ods. 3 zákona možno v rozpočtovom roku 2020 a 2021 jednorazovo poskytnúť v sume 20 eur na nákup výživových doplnkov2b) pre každého prijímateľa sociálnej služby a každého zamestnanca zariadenia sociálnych služieb, ktorým je
a)
nocľaháreň,
b)
útulok,
c)
domov na polceste,
d)
zariadenie núdzového bývania,
e)
zariadenie podporovaného bývania,
f)
zariadenie pre seniorov,
g)
zariadenie opatrovateľskej služby,
h)
rehabilitačné stredisko,
i)
domov sociálnych služieb,
j)
špecializované zariadenie,
k)
denný stacionár.
(4)
Dotáciu podľa odseku 3 možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 3 ods. 2 a 3 zákona. Žiadateľ o poskytnutie dotácie doručuje jednu žiadosť a vykoná jedno zúčtovanie za všetky druhy sociálnych služieb podľa odseku 3, ktoré poskytuje, vrátane sociálnych služieb, ktoré poskytuje právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok podľa § 3 ods. 3 zákona.
(5)
Žiadosť o dotáciu podľa odseku 3 sa doručuje ministerstvu písomne najneskôr do 25. novembra 2020 v rozpočtovom roku 2020 a najneskôr do 30. novembra 2021 v rozpočtovom roku 2021 podľa vzoru žiadosti zverejneného na webovom sídle ministerstva. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
(6)
Ak ministerstvo schváli dotáciu podľa odseku 3, vyplatí ju na účet žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky do piatich pracovných dní od zverejnenia schválenej žiadosti na webovom sídle ministerstva.
§ 5
Podmienka, že žiadateľ podľa § 9 ods. 3 zákona neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania a nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ustanovená osobitným predpisom3) sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona a podľa § 4, považuje za splnenú. Ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa prvej vety do 30 dní odo dňa skončenia krízovej situácie, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.
§ 6
(1)
Hodnotenie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona a podľa § 4 ods. 1 zahŕňa formálne hodnotenie žiadosti a odborné hodnotenie žiadosti. Hodnotenie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 4 ods. 3 a 7 zahŕňa formálne hodnotenie žiadosti.
(2)
Formálnym hodnotením žiadosti sa overuje úplnosť žiadosti a doloženia príloh k žiadosti.
(3)
Odborným hodnotením žiadosti sa overuje
a)
súlad žiadosti s podmienkami ustanovenými zákonom a týmto nariadením vlády,
b)
vhodnosť, účelnosť a spôsob uskutočňovania aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia,
c)
primeranosť rozpočtu na aktivity a činnosti, na ktoré sa žiada dotácia.
(4)
Odborné hodnotenie žiadosti vykoná odborný hodnotiteľ, ktorý je zamestnancom ministerstva.
(5)
Odborné hodnotenie žiadosti sa zaznamená v hodnotiacom hárku odborného hodnotenia žiadosti.
(6)
Výsledky odborného hodnotenia žiadosti podľa odseku 5 sa uvedú v hárku celkových výsledkov odborného hodnotenia, v ktorom sa uvedie názov žiadateľa, cieľová skupina, výška požadovanej dotácie, suma navrhovaná odborným hodnotiteľom, účel dotácie, meno odborného hodnotiteľa.
(7)
Formálne a odborné hodnotenie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona a podľa § 4 sa vykoná do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Komisia podľa § 12 ods. 1 zákona (ďalej len „komisia“) posúdi žiadosť podľa prvej vety do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia.
(8)
Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom podľa § 12 ods. 4 zákona sa uplatňuje s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 1 až 7.
§ 7
(1)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona posúdi komisia.
(2)
Úrad posudzuje žiadosť o dotáciu podľa § 3 a 3a, schvaľuje poskytnutie tejto dotácie, účel dotácie a jej sumu. Úrad môže prešetriť sociálne pomery žiadateľa a overiť pravdivosť tvrdení uvedených žiadateľom v žiadosti o dotáciu podľa § 3 a 3a. Schválenie alebo neschválenie dotácie podľa § 3 a 3a a jej sumu úrad žiadateľovi oznamuje písomne, ak bola žiadosť podaná písomne; elektronickými prostriedkami s kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak bola žiadosť podaná elektronickými prostriedkami.
(3)
Ak je podaná žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona, ministerstvo overí skutočnosti uvedené v žiadosti a súlad žiadosti s podmienkami ustanovenými zákonom a posúdi vhodnosť, účelnosť a primeranosť požadovanej dotácie, a to aj prostredníctvom dostupných informačných systémov. Na základe overenia a posúdenia podľa prvej vety sa vypracuje sumárny hárok výsledkov hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona s odporučenou výškou dotácie, ktorý bude predložený na posúdenie komisii.
(4)
Výsledkom posúdenia žiadosti komisiou podľa odseku 3 je odporúčanie žiadosti na schválenie alebo odporúčanie žiadosti na neschválenie s odôvodnením.
(5)
Výsledky posúdenia žiadosti komisiou sú podkladom pre rozhodnutie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o žiadosti.
§ 8
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3 a 3a nepodlieha zúčtovaniu.
§ 9
Na webovom sídle ministerstva sa zverejňuje
a)
aktualizovaný okruh žiadateľov o dotácie podľa § 12 ods. 1 zákona a tohto nariadenia vlády okrem dotácie podľa § 3 a 3a,
b)
aktualizovaný časový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí podľa § 12 ods. 1 zákona a tohto nariadenia vlády okrem dotácie podľa § 3 a 3a,
c)
aktualizované zloženie komisie podľa § 12 ods. 1 zákona a tohto nariadenia vlády, a to meno, priezvisko, pracovné zaradenie členov komisie a adresu ich pracoviska.
§ 10
(1)
Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona, ak dieťa odobralo obed alebo iné jedlo v čase krízovej situácie alebo v čase prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu do účinnosti tohto nariadenia vlády, považuje za splnenú.
(2)
Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu
a)
vyhlásenia krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní, alebo
b)
prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu bezprostredne pred vyhlásením krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu a troch vyučovacích dní.
§ 11
(1)
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3 sa v sume 105 eur poskytne aj za marec 2020, ak žiadateľ za marec 2020 splnil podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 v rozsahu najmenej 10 kalendárnych dní.
(2)
Ak je zo žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona podanej pred účinnosťou tohto nariadenia možné predpokladať, že žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1, ministerstvo žiadateľa vyzve na predloženie žiadosti podľa § 3 ods. 4, ktorú žiadateľ môže doručiť v elektronickej podobe bez kvalifikovaného elektronického podpisu.
§ 11a
(1)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možno v čase krízovej situácie jednorazovo poskytnúť v rozpočtovom roku 2020
a)
na plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, ktoré nie je úhradou dohodnutej mzdy alebo platu v pracovnej zmluve a
b)
na preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú platené zamestnávateľom z plnenia podľa písmena a).
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý v období od 12. marca 2020 do 13. júna 2020 odpracoval viac ako 30 % ustanoveného týždenného pracovného času dohodnutého v pracovnej zmluve a ktorý je zamestnancom
a)
poskytovateľa sociálnej služby, ktorou je
1.
terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2.
poskytovanie sociálnej služby v zariadení, ktorým je
2a.
nízkoprahové denné centrum,
2b.
integračné centrum,
2c.
komunitné centrum,
2d.
nocľaháreň,
2e.
útulok,
2f.
domov na polceste,
2g.
zariadenie núdzového bývania,
2h.
zariadenie podporovaného bývania,
2i.
zariadenie pre seniorov,
2j.
zariadenie opatrovateľskej služby,
2k.
rehabilitačné stredisko,
2l.
domov sociálnych služieb,
2m.
špecializované zariadenie,
2n.
denný stacionár,
3.
nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
4.
služba včasnej intervencie,
5.
domáca opatrovateľská služba,
6.
podpora samostatného bývania,
b)
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie alebo centra pre deti a rodiny zriadeného obcou alebo vyšším územným celkom.
(3)
Dotácia podľa odseku 1 sa na zamestnanca podľa odseku 2, ktorý je v pracovnom pomere dohodnutom na
a)
ustanovený týždenný pracovný čas, poskytne vo výške 772 eur,
b)
kratší pracovný čas v rozsahu
1.
najmenej troch štvrtín ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 579 eur,
2.
najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 386 eur,
3.
najmenej jednej štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 193 eur,
4.
menej ako jedna štvrtina ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 77 eur.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 3 ods. 2 a 3 zákona. Žiadosť o dotáciu podľa odseku 1 sa doručuje ministerstvu písomne najneskôr do 20 dní odo dňa zverejnenia vzoru žiadosti a spôsobu jej doručovania. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
(5)
Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 doručuje jednu žiadosť a vykoná jedno zúčtovanie za všetky
a)
druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje, vrátane sociálnych služieb, ktoré poskytuje právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok podľa § 3 ods. 3 zákona,
b)
opatrenia, ktoré vykonáva.
(6)
Prílohou k žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.4) Podmienky, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom voči daňovému úradu a colnému úradu, neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ustanovené osobitným predpisom4) sa na účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1 považujú za splnené. Ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa prvej vety ku dňu zúčtovania dotácie podľa odseku 1, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.
(7)
Ustanovenia § 3 ods. 7, 10 a 12, § 12 ods. 1, 3 a 4 a § 13 zákona sa na dotáciu podľa odseku 1 nevzťahujú.
(8)
Ministerstvo posudzuje žiadosť o dotáciu podľa odseku 1 a schvaľuje jej poskytnutie a sumu. Hodnotenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 zahŕňa formálne hodnotenie žiadosti, ktorým sa overuje úplnosť tejto žiadosti a doloženie príloh k žiadosti. Odborné hodnotenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 sa nevykonáva.
(9)
Ak ministerstvo schváli dotáciu podľa odseku 1, vyplatí ju na účet žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky do piatich pracovných dní od zverejnenia schválenej žiadosti na webovom sídle ministerstva.
(10)
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, zúčtuje poskytnutú dotáciu a vráti nevyčerpanú časť dotácie najneskôr do 28. februára 2021, inak dotáciu podľa odseku 1 vráti v sume poskytnutej ministerstvom.
(11)
Na webovom sídle ministerstva sa zverejní do siedmich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády
a)
vzor žiadosti o dotáciu podľa odseku 1,
b)
spôsob doručovania žiadosti o dotáciu podľa odseku 1,
c)
deň, keď uplynie lehota na doručenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 1,
d)
vzor tlačiva na zúčtovanie dotácie podľa odseku 1.
§ 11b
Podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú aj za október 2020, ak bola na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva školská jedáleň zatvorená v čase krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády.
§ 11c
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3 možno v sume 300 eur poskytnúť žiadateľovi, ktorý splnil podmienky ustanovené v § 3 v znení po účinnosti tohto nariadenia vlády v rozsahu najmenej desať kalendárnych dní v októbri 2020.
§ 11d
(1)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 zákona možno v čase krízovej situácie jednorazovo poskytnúť v rozpočtovom roku 2022
a)
na plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za vykonávanie pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, ktoré nie je úhradou dohodnutej mzdy alebo platu v pracovnej zmluve, a
b)
na preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú platené zamestnávateľom z plnenia podľa písmena a).
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zamestnanca zamestnávateľa, ktorý
a)
je poskytovateľom sociálnej služby podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona (ďalej len „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“),
b)
je zapojený do národného projektu, ktorého obsahom je podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce alebo terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a ktorý nie je poskytovateľom sociálnej služby2a) alebo obcou,
c)
vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zamestnanca, ak
a)
jeho pracovný pomer trvá k 31. augustu 2022 a
b)
v sledovanom období od 1. januára 2022 do 31. augusta 2022 nemá za celý čas trvania pracovného pomeru ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu prekážky v práci na strane tohto zamestnanca.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zamestnanca neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý je vedený v evidencii zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v informačnom systéme sociálnych služieb.5)
(5)
Dotácia podľa odseku 1 sa na zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere dohodnutom na
a)
ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas v rozsahu vyššom ako polovica ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 676 eur,
b)
kratší pracovný čas v rozsahu rovnom alebo nižšom ako polovica ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 338 eur.
(6)
Na dotáciu podľa odseku 1 sa ustanovenie § 9 zákona nevzťahuje.
(7)
Žiadosť o dotáciu podľa odseku 1 sa doručuje ministerstvu určeným spôsobom najneskôr do 15. októbra 2022; spôsob doručovania žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 ministerstvo určí a zverejní na svojom webovom sídle. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
(8)
Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 doručuje jednu žiadosť a vykoná jedno zúčtovanie za všetky
a)
druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje,
b)
činnosti, ktoré vykonáva v rámci národného projektu podľa odseku 2 písm. b),
c)
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 písm. c), ktoré vykonáva.
(9)
Ministerstvo určí a na svojom webovom sídle zverejní vzor žiadosti o dotáciu podľa odseku 1. Prílohou k žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.4) Podmienky, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom voči daňovému úradu a colnému úradu, neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ustanovené osobitným predpisom4) sa na účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1 považujú za splnené. Ak sa ku dňu zúčtovania dotácie podľa odseku 1 preukáže, že žiadateľ podmienky podľa prvej vety nesplnil, žiadateľ je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.
(10)
Ministerstvo posudzuje žiadosť o dotáciu podľa odseku 1 a schvaľuje jej poskytnutie a sumu. Hodnotenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 zahŕňa formálne hodnotenie žiadosti, ktorým sa overuje úplnosť tejto žiadosti a doloženie príloh k žiadosti. Odborné hodnotenie žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 sa nevykonáva.
(11)
Ak ministerstvo schváli dotáciu podľa odseku 1, vyplatí ju na účet žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky do piatich pracovných dní odo dňa zverejnenia schválenej žiadosti na webovom sídle ministerstva.
(12)
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, zúčtuje poskytnutú dotáciu a vráti nevyčerpanú časť dotácie najneskôr do 15. decembra 2022, inak dotáciu podľa odseku 1 vráti v sume poskytnutej ministerstvom. Ministerstvo určí a na svojom webovom sídle zverejní vzor tlačiva na zúčtovanie dotácie podľa odseku 1.
§ 11e
Prechodné ustanovenie účinné dňom vyhlásenia
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle do desiatich dní odo dňa vyhlásenia tohto nariadenia vlády
a)
vzor žiadosti o dotáciu podľa § 11d ods. 9,
b)
spôsob doručovania žiadosti o dotáciu podľa § 11d ods. 7,
c)
vzor tlačiva na zúčtovanie dotácie podľa § 11d ods. 12.
§ 11f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2022
(1)
Posudzovanie žiadosti o dotáciu podľa § 4 ods. 7 a 8 v znení účinnom do 31. augusta 2022, ktoré nebolo ukončené do 31. augusta 2022, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. augusta 2022.
(2)
Dotáciu podľa § 4 ods. 7 a 8 v znení účinnom od 1. septembra 2022 možno poskytnúť aj za obdobie výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení, ktoré začalo najskôr 1. júna 2022 a skončilo najneskôr 31. augusta 2022, ak
a)
žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 7 a 8 v znení účinnom do 31. augusta 2022 nebola doručená do 31. augusta 2022 a
b)
poskytovateľ sociálnej služby podľa § 4 ods. 8 písm. a) alebo centrum pre deti a rodiny podľa § 4 ods. 8 písm. b)
1.
ohlási do 30. septembra 2022 začiatok a skončenie obdobia výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení spôsobom podľa § 4 ods. 9 v znení účinnom od 1. septembra 2022 a
2.
doručí do 1. decembra 2022 žiadosť o dotáciu podľa § 4 ods. 12 v znení účinnom od 1. septembra 2022.
(3)
Vzor žiadosti o dotáciu podľa § 4 ods. 12 v znení účinnom od 1. septembra 2022 ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle do 9. septembra 2022.
§ 11g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle do piatich dní odo dňa vyhlásenia tohto nariadenia vlády
a)
vzor žiadosti o dotáciu podľa § 11d ods. 9,
b)
spôsob doručovania žiadosti o dotáciu podľa § 11d ods. 7,
c)
vzor tlačiva na zúčtovanie dotácie podľa § 11d ods. 12.
(2)
Posudzovanie žiadosti o dotáciu podľa § 11d ods. 1 doručených ministerstvu do dňa vyhlásenia tohto nariadenia vlády sa dokončí podľa nariadenia vlády v znení účinnom odo dňa vyhlásenia tohto nariadenia vlády.
§ 11h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023
Posudzovanie žiadosti o dotáciu podľa § 4 ods. 7 a 8 v znení účinnom do 31. decembra 2022, ktoré nebolo ukončené do 31. decembra 2022, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2022.
§ 12
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.
1)
§ 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.
2)
§ 8a ods. 4 písm. a), c) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2aa)
§ 23 ods. 2 písm. a) a ods. 4 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2018 Z. z.
2ab)
§ 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2ac)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2ad)
§ 45 až 47 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2ae)
§ 48, § 50 až 52 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2af)
2ag)
§ 360 a § 365 Civilného mimosporového poriadku.
2b)
§ 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
4)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 105a ods. 2 písm. f) zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 280/2019 Z. z.