102/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.2021 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

102
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. apríla 2020
o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti
a)
sociálnych vecí a rodiny na úseku
1.
štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, a to
1a.
prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa,
1b.
rodičovského príspevku,
1c.
príspevku na starostlivosť o dieťa,
1d.
príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
1e.
príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa (ďalej len „príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa“),
1f.
kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti (ďalej len „kompenzačný príspevok baníkom“),
1g.
príspevku na pohreb,
2.
pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku,
3.
náhradného výživného,
4.
kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
b)
sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti pri výkone lekárskej posudkovej činnosti.
Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok
§ 1a
(1)
Ak v čase krízovej situácie nárok na rodičovský príspevok zanikol z dôvodu neplnenia podmienky nároku na rodičovský príspevok ustanovenej osobitným predpisom,1a) rodičovský príspevok patrí aj od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na rodičovský príspevok, a to v sume, v akej bol poskytovaný do zániku nároku, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(2)
Ak odseky 3 až 5 neustanovujú inak, rodičovský príspevok podľa odseku 1 nepatrí oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu,1b) ktorá
a)
má príjem zo závislej činnosti alebo náhradu mzdy alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
b)
je poberateľom dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia;1c) to neplatí, ak oprávnená osoba podľa osobitného predpisu1b) je poberateľom tehotenského,
c)
je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie na toto dieťa alebo
d)
má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.1d)
(3)
Za príjem podľa odseku 2 písm. a) sa nepovažuje príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorenej počas krízovej situácie, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie krízovej situácie.
(4)
Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa odseku 1, vypláca
a)
ošetrovné alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku podľa odseku 1 a sumou ošetrovného alebo služobného platu,
b)
ošetrovné vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa osobitného predpisu1e) v sume rovnakej alebo vyššej, ako je suma rodičovského príspevku, nárok na rodičovský príspevok podľa odseku 1 nezaniká a rodičovský príspevok podľa odseku 1 sa nevypláca.
(5)
Oprávnenej osobe, ktorá má uzatvorený pracovnoprávny vzťah a z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie, nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a nevznikol jej nárok na ošetrovné alebo služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a splnila podmienky podľa odseku 1, vzniká nárok na rodičovský príspevok.
(6)
Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa odseku 1, nevypláca ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, hoci je alebo bola v právnom vzťahu, z ktorého nárok na ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa môže vzniknúť, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) prizná preddavok na rodičovský príspevok, len ak si oprávnená osoba uplatní nárok na ošetrovné alebo na služobné voľno s nárokom na služobný plat. Po ukončení konania o nároku na ošetrovné alebo po rozhodnutí o poskytnutí služobného voľna úrad rozhodne o rodičovskom príspevku podľa odsekov 1 až 5 a o povinnosti vrátiť preddavok na rodičovský príspevok alebo jeho časť.
(7)
Nárok na rodičovský príspevok podľa odsekov 1, 4 až 6 trvá najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia.
§ 1b
(1)
Suma prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu2) sa za september 2021 zvýši o 74,50 eura na nezaopatrené dieťa, ktoré do konca septembra 2021 je mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 dovŕši 18 rokov veku.
(2)
Za oprávnenú osobu, ktorej sa poskytuje prídavok na dieťa, sa na účel zvýšenia sumy prídavku na dieťa podľa odseku 1 považuje osoba, ktorej v období od marca 2020 do septembra 2021 zanikol nárok na prídavok na dieťa z dôvodu smrti nezaopatreného dieťaťa, ktoré by do konca septembra 2021 bolo mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 by dovŕšilo 18 rokov veku.
(3)
Nárok na zvýšenie prídavku na dieťa podľa odseku 1 nevzniká na nezaopatrené dieťa, na ktoré vznikol nárok na jednorazové zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi podľa § 11a.
Opatrenia na úseku pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
§ 9
Nárok na aktivačný príspevok za člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,11) zostáva v čase krízovej situácie zachovaný, a to aj vtedy, ak nebola splnená podmienka nároku na tento aktivačný príspevok z dôvodu, že člen domácnosti nedosahoval príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške ustanovenej osobitným predpisom;11) to neplatí, ak právny vzťah, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, bol skončený.
§ 10
Písomná dohoda, na základe ktorej vykonáva člen domácnosti činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok podľa osobitného predpisu12) alebo vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo výške nezníženej podľa osobitného predpisu,12a) obsahuje v čase krízovej situácie aj záväzok organizátora tejto činnosti zabezpečiť
a)
dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce podľa osobitného predpisu,13)
b)
dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie,
c)
všetky ochranné pomôcky, ktorých používanie vyplýva z platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie.
§ 11
(1)
Pre trvanie nároku na príspevok na bývanie, ktorý patrí, ak domácnosť býva v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku podľa osobitného predpisu,14) sa podmienka bývania v tomto zariadení považuje za splnenú, aj ak sa domácnosti z dôvodu prijatých opatrení v čase krízovej situácie neposkytovala služba v tomto zariadení a nedošlo k ukončeniu zmluvy o poskytovaní služby.
(2)
V čase krízovej situácie sa podmienka zaplatenia úhrady za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre nárok na príspevok na bývanie podľa osobitného predpisu15) považuje za splnenú.
§ 11a
(1)
Suma pomoci v hmotnej núdzi16) sa jednorazovo zvyšuje o 333 eur na každé dieťa, ktoré
a)
bolo členom domácnosti, ktorej vznikol nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi v období od marca 2020 do apríla 2021, a
b)
bolo členom domácnosti podľa písmena a) ako nezaopatrené dieťa aspoň jeden kalendárny mesiac.
(2)
Zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa odseku 1 patrí na každé dieťa len raz.
(3)
Ak bolo dieťa členom viacerých domácností podľa odseku 1, zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa odseku 1 patrí domácnosti, ktorej je členom. Ak nemožno určiť domácnosť podľa prvej vety, úrad určí osobitného príjemcu.
(4)
Domácnosť, ktorej vznikol nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi v období od marca 2020 do apríla 2021 a ktorej nárok na pomoc v hmotnej núdzi zanikol, sa na účely zvýšenia sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa odseku 1 považuje za domácnosť, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
(5)
Konanie o zvýšení sumy pomoci v hmotnej núdzi podľa odseku 1 sa začína na podnet úradu.
Opatrenia na úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
§ 13
V čase krízovej situácie sa vykonáva sociálna posudková činnosť za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím18) len v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu.
§ 14
(1)
Prehodnocovanie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „peňažný príspevok na kompenzáciu“) podľa osobitného predpisu19) sa v čase krízovej situácie nevykonáva. Prehodnotenie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu sa vykoná v lehote 60 dní od skončenia krízovej situácie; takto prehodnotený príjem platí od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynula lehota 60 dní. Na účel poskytovania opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu sa do uplatnenia prehodnoteného príjmu podľa druhej vety uplatňuje príjem platný v júni 2020.
(2)
Overenie podpisu na vyhlásení o majetku na účel poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu príslušným orgánom podľa osobitného predpisu20) sa v čase krízovej situácie nevyžaduje.
§ 15
(1)
Podmienka využívania prepravy na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity na účel poskytovania peňažného príspevku na prepravu podľa osobitného predpisu21) sa v čase krízovej situácie považuje za splnenú aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva služby osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy vecí a tovaru.
(2)
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepredloží doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu podľa osobitného predpisu,22) peňažný príspevok na prepravu sa poskytne vo výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
(3)
Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na prepravu podľa odseku 2 sa nevyhotovuje.
§ 16
(1)
Ak v čase krízovej situácie nebola poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie, na ktorej opatrovanie bol fyzickej osobe, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, priznaný
a)
peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,23) tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,24)
b)
peňažný príspevok na opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,25) alebo peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne,26) tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.27)
(2)
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa odseku 1 sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak podmienky nároku podľa odseku 1 boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
(3)
Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa odsekov 1 a 2 sa nevyhotovuje.
§ 17
V čase odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády do skončenia krízovej situácie neplynie lehota
a)
na kúpu pomôcky, úpravu pomôcky, absolvovanie výcviku používania pomôcky, opravu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, úpravu osobného motorového vozidla, úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže ustanovená osobitným predpisom,32)
b)
na splnenie podmienky podstatnej pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu ustanovená osobitným predpisom,33)
c)
na vyúčtovanie peňažného príspevku na úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže ustanovená osobitným predpisom,34)
d)
na vypracovanie komplexného posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom rozhodnutia je tento komplexný posudok, vypracovanie lekárskeho posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom na rozhodnutia je tento lekársky posudok, ustanovená osobitným predpisom,35)
e)
na opätovné posúdenie rozsahu osobnej asistencie ustanovená osobitným predpisom,36)
f)
na posúdenie potreby osobitnej starostlivosti ustanovená osobitným predpisom,37)
g)
na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a na parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím ustanovená osobitným predpisom.38)
Spoločné ustanovenia k opatreniam na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
§ 18
(1)
Lehota, uplynutím ktorej zaniká nárok na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí a na príspevok na pohreb podľa osobitných predpisov,39) v čase odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády do skončenia krízovej situácie neplynie.
(2)
Lehota na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre vznik nároku alebo trvanie nároku na prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa, kompenzačný príspevok baníkom, pomoc v hmotnej núdzi, osobitný príspevok a náhradné výživné podľa osobitných predpisov40) v čase odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády do skončenia krízovej situácie neplynie.
§ 19
(1)
Ak nie je možné z objektívnych dôvodov v čase krízovej situácie overiť pri posúdení žiadosti podanej v čase krízovej situácie splnenie podmienok nároku na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa, pomoc v hmotnej núdzi, osobitný príspevok a na náhradné výživné, úrad prizná a vypláca preddavok na túto dávku.
(2)
Ak pominie objektívny dôvod podľa odseku 1, úrad overí splnenie podmienok nároku na dávku, na ktorú priznal a vyplácal preddavok podľa odseku 1, a ak sa preukáže, že
a)
neboli splnené podmienky nároku na dávku podľa odseku 1, poberateľ tejto dávky je povinný vrátiť poskytnutý preddavok,
b)
dávka podľa odseku 1 patrila v nižšej sume, ako bol poskytnutý preddavok, poberateľ tejto dávky je povinný vrátiť časť poskytnutého preddavku.
§ 21
V čase krízovej situácie môže úrad po dohode s osobitným príjemcom prerušiť výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, osobitného príjemcu rodičovského príspevku, osobitného príjemcu príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí, osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príjemcu peňažného príspevku na kompenzáciu určených podľa osobitných predpisov,42) ak v dôsledku krízovej situácie osobitný príjemca nemôže vykonávať svoje povinnosti. Písomné rozhodnutie o prerušení výkonu osobitného príjemcu sa nevyhotovuje.
§ 22
V čase krízovej situácie možno podanie vo veci štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitných predpisov43) doručiť v elektronickej podobe bez kvalifikovaného elektronického podpisu; doplnenie podania v listinnej podobe sa nevyžaduje.
§ 23
V čase krízovej situácie sa v konaní vo veciach štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia nenariaďuje ústne pojednávanie, neumožňuje osobné nahliadnutie do spisu, nevykonáva miestna ohliadka, dôkaz vykonáva bez osobnej účasti svedka alebo znalca a do vlastných rúk sa doručujú len rozhodnutia.
Opatrenia pri výkone lekárskej posudkovej činnosti
§ 24
V čase krízovej situácie sa posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby pri výkone lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu44) vykoná bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby, ak posudkový lekár neurčí inak.
§ 25
Pri posudzovaní dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účel posúdenia nároku na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa môže posudkový lekár v čase krízovej situácie vychádzať aj z odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.46)
§ 26
Prechodné ustanovenia
(1)
Fyzickej osobe, ktorej zanikol nárok na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí a na príspevok na pohreb z dôvodu uplynutia lehoty na uplatnenie nároku podľa osobitného predpisu39) v období od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, nárok na túto dávku vzniká, ak si nárok uplatní do 30 kalendárnych dní od skončenia krízovej situácie a spĺňa ostatné podmienky nároku na túto dávku.
(2)
Nárok na peňažný príspevok na prepravu podľa § 15 ods. 2 vzniká aj za obdobie od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, a to za daný kalendárny mesiac vo výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.
(3)
Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 16 vzniká aj za obdobie od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, a to v sume rozdielu medzi peňažným príspevkom na opatrovanie podľa § 16 a peňažným príspevkom na opatrovanie, ktorý patril fyzickej osobe pred účinnosťou tohto nariadenia vlády.
(4)
Fyzickej osobe, ktorej v období od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády
a)
zanikol nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu z dôvodu uplynutia lehoty na splnenie podmienky podstatnej pre nárok podľa § 17 písm. b), vzniká nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu, a to aj za obdobie pred účinnosťou tohto nariadenia vlády, v ktorom boli splnené ostatné podmienky nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, ak si tento nárok uplatní do 30 kalendárnych dní od skončenia krízovej situácie,
b)
vznikla povinnosť vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu z dôvodu uplynutia lehoty na splnenie podmienky podstatnej pre nárok podľa § 17 písm. b), táto povinnosť zaniká, ak splní podmienku nároku, ktorú nesplnila v lehote podľa § 17 písm. b), do 30 kalendárnych dní od skončenia krízovej situácie.
(5)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad odpustí zmeškanie lehoty podľa § 17 písm. a), c) a g) a § 18 ods. 2, ktorá uplynula v čase krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, ak bol zmeškaný úkon vykonaný do 30 kalendárnych dní od skončenia krízovej situácie.
(6)
Neplnenie lehoty podľa § 17 písm. d) až f), ktorá uplynula v čase krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, sa nepovažuje za jej zmeškanie.
§ 26a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2020
Oprávnenej osobe, ktorej vznikol nárok na rodičovský príspevok podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. októbra 2020, nárok na tento rodičovský príspevok zaniká 15. októbra 2020.
§ 26b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020
Oprávnenej osobe, ktorej zanikol nárok na rodičovský príspevok podľa § 26a a ktorá spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa § 1a, nárok na rodičovský príspevok vzniká od 1. novembra 2020.
§ 27
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.
1a)
§ 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1b)
§ 2 zákona č. 571/2009 Z. z.
1c)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1d)
Zákon č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1e)
§ 293feh a 293fej zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 130/2021 Z. z.
2)
§ 8 ods. 1 prvá veta a ods. 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
11)
§ 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12a)
§ 10 ods. 3 až 13 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 15 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 13 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
§ 18 ods. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 36 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
22)
23)
§ 40 ods. 8 písm. c) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 40 ods. 8 písm. a) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 40 ods. 8 písm. d) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 40 ods. 8 písm. e) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
§ 40 ods. 8 písm. b) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 40 ods. 10 písm. a) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 40 ods. 10 písm. d) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 40 ods. 10 písm. e) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 40 ods. 10 písm. b) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 34 ods. 16 a § 42 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 37 ods. 10 prvá veta zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 55 ods. 11 zákona č. 447/2008 Z. z. v zákona č. 180/2011 Z. z.
38)
39)
§ 10 zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
§ 15 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 7 zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 10 zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40)
§ 9 a § 14 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 15 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 4 a § 12 ods. 1 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 9 ods. 2 a § 10 ods. 1 zákona č. 561/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 2 a § 9 zákona č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 28 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 7 zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
43)
Napríklad § 5 zákona č. 238/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 a § 14 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 2 a § 15 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 4, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 1 zákona č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 55 a 57 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 3 a § 10 ods. 1 zákona č. 561/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 4, § 8 ods. 1 a § 9 zákona č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 zákona č. 383/2013 Z. z., § 19 ods. 1 a § 28 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení zákona č. 42/2019 Z. z., § 5 ods. 2 zákona č. 385/2019 Z. z.
44)
§ 11 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.