102/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2020 do 30.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

102
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. apríla 2020
o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti
a)
sociálnych vecí a rodiny na úseku
1.
štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, a to
1a.
prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa,
1b.
rodičovského príspevku,
1c.
príspevku na starostlivosť o dieťa,
1d.
príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
1e.
príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa (ďalej len „príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa“),
1f.
kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti (ďalej len „kompenzačný príspevok baníkom“),
1g.
príspevku na pohreb,
2.
pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku,
3.
náhradného výživného,
4.
kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
b)
sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti pri výkone lekárskej posudkovej činnosti.
Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok
§ 2
(1)
Ak v čase krízovej situácie nárok na rodičovský príspevok zanikol z dôvodu neplnenia podmienky nároku na rodičovský príspevok ustanovenej osobitným predpisom,1) rodičovský príspevok patrí aj od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na rodičovský príspevok, a to v sume, v akej bol poskytovaný do zániku nároku alebo v sume podľa odseku 3.
(2)
Rodičovský príspevok podľa odseku 1 nepatrí oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu,2) ktorá má príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(3)
Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa odseku 1, vypláca ošetrovné alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku podľa odseku 1 a sumou ošetrovného alebo služobného platu.
(4)
Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa odseku 1, nevypláca ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, hoci je v právnom vzťahu, z ktorého nárok na ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa môže vzniknúť, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) prizná preddavok na rodičovský príspevok, ak si oprávnená osoba uplatní nárok na ošetrovné alebo na služobné voľno s nárokom na služobný plat. Po ukončení konania o nároku na ošetrovné alebo po rozhodnutí o poskytnutí služobného voľna úrad rozhodne o rodičovskom príspevku podľa odsekov 1 až 3 a o povinnosti vrátiť preddavok na rodičovský príspevok alebo jeho časť.
(5)
Nárok na rodičovský príspevok podľa odsekov 1, 3 a 4 trvá najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia.
§ 3
Splnenie podmienky účasti matky dieťaťa na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine raz za mesiac od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu ustanovenej pre nárok na príspevok pri narodení dieťaťa podľa osobitného predpisu,3) sa v čase krízovej situácie preukazuje čestným vyhlásením.
Opatrenia na úseku pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
§ 4
Na účel posúdenia hmotnej núdze sa v čase krízovej situácie pri posudzovaní majetku, ktorým je jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je spoločne posudzovaná fyzická osoba v domácnosti (ďalej len „člen domácnosti“), neprihliada na hodnotu a vek tohto motorového vozidla.4)
§ 5
(1)
Na účel posúdenia hmotnej núdze sa pri podaní žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi podanej v čase krízovej situácie neposudzuje možnosť uplatnenia nárokov podľa osobitného predpisu5) člena domácnosti, ktorý vykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem v cudzine obdobný príjmu
a)
zo závislej činnosti,
b)
z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak túto činnosť vykonáva na základe oprávnenia získaného v cudzine.
(2)
Na účel posúdenia hmotnej núdze sa za príjem člena domácnosti podľa odseku 1 považuje aj odškodnenie, pomoc, podpora alebo iná refundácia z cudziny, v ktorej vykonáva činnosť podľa odseku 1. Príjem podľa prvej vety možno preukázať čestným vyhlásením.
§ 6
V čase krízovej situácie sa ustanovenia o znižovaní dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu6) neuplatňujú.
§ 7
(1)
Ochranný príspevok v sume poskytovanej členovi domácnosti, ktorý je tehotnou ženou od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo osamelým rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,7) patrí aj za každého člena domácnosti,
a)
ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ak žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi bola podaná v čase krízovej situácie,
b)
ktorý má v čase krízovej situácie uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a súčasne za neho nevznikol nárok na aktivačný príspevok za člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,8)
c)
ktorému sa v čase krízovej situácie skončil právny vzťah, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,
d)
ktorý v čase krízovej situácie nemôže vykonávať činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Ochranný príspevok podľa odseku 1 písm. a) nepatrí za člena domácnosti, za ktorého bola v období od 1. januára 2020 do vyhlásenia krízovej situácie znížená dávka v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu10) alebo odňatá pomoc v hmotnej núdzi z dôvodu zníženia dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
(3)
Ochranný príspevok podľa odseku 1 sa považuje za ochranný príspevok poskytovaný tehotnej žene od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo osamelému rodičovi, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa.7)
§ 8
Lehota troch mesiacov, uplynutím ktorej zaniká nárok na ochranný príspevok podľa osobitného predpisu,11) do skončenia krízovej situácie neplynie.
§ 9
Nárok na aktivačný príspevok za člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,8) zostáva v čase krízovej situácie zachovaný, a to aj vtedy, ak nebola splnená podmienka nároku na tento aktivačný príspevok z dôvodu, že člen domácnosti nedosahoval príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške ustanovenej osobitným predpisom;8) to neplatí, ak právny vzťah, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, bol skončený.
§ 10
Písomná dohoda, na základe ktorej vykonáva člen domácnosti činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok podľa osobitného predpisu,12) obsahuje v čase krízovej situácie aj záväzok organizátora tejto činnosti zabezpečiť
a)
dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce podľa osobitného predpisu,13)
b)
dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie,
c)
všetky ochranné pomôcky, ktorých používanie vyplýva z platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie.
§ 11
(1)
Pre trvanie nároku na príspevok na bývanie, ktorý patrí, ak domácnosť býva v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku podľa osobitného predpisu,14) sa podmienka bývania v tomto zariadení považuje za splnenú, aj ak sa domácnosti z dôvodu prijatých opatrení v čase krízovej situácie neposkytovala služba v tomto zariadení a nedošlo k ukončeniu zmluvy o poskytovaní služby.
(2)
V čase krízovej situácie sa podmienka zaplatenia úhrady za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre nárok na príspevok na bývanie podľa osobitného predpisu15) považuje za splnenú.
§ 12
Opatrenia na úseku náhradného výživného
(1)
Podmienka nároku na náhradné výživné ustanovená osobitným predpisom16) sa v čase krízovej situácie považuje za splnenú, ak žiadateľ o náhradné výživné čestne vyhlási, že dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného si povinná osoba neplnila svoju vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou. Žiadateľ o náhradné výživné preukáže úradu do 30 kalendárnych dní od skončenia krízovej situácie, že podal návrh na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného, a to aj za obdobie, ktoré uviedol v čestnom vyhlásení.
(2)
Ak je škola, ktorú navštevuje nezaopatrené dieťaťa, ktoré má nárok na náhradné výživné, v čase krízovej situácie uzavretá rozhodnutím príslušných orgánov, podmienka nezaopatrenosti dieťaťa a riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky pre nárok na náhradné výživné podľa osobitného predpisu17) sa považuje za splnenú.
Opatrenia na úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
§ 13
V čase krízovej situácie sa vykonáva sociálna posudková činnosť za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím18) len v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu.
§ 14
(1)
Prehodnocovanie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „peňažný príspevok na kompenzáciu“) podľa osobitného predpisu19) sa v čase krízovej situácie nevykonáva. Prehodnotenie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu sa vykoná v lehote 60 dní od skončenia krízovej situácie; takto prehodnotený príjem platí od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynula lehota 60 dní. Na účel poskytovania opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu sa do uplatnenia prehodnoteného príjmu podľa druhej vety uplatňuje príjem platný v júni 2020.
(2)
Overenie podpisu na vyhlásení o majetku na účel poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu príslušným orgánom podľa osobitného predpisu20) sa v čase krízovej situácie nevyžaduje.
§ 15
(1)
Podmienka využívania prepravy na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity na účel poskytovania peňažného príspevku na prepravu podľa osobitného predpisu21) sa v čase krízovej situácie považuje za splnenú, a to aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva služby osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy vecí a tovaru.
(2)
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepredloží doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu podľa osobitného predpisu,22) peňažný príspevok na prepravu sa poskytne vo výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
(3)
Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na prepravu podľa odseku 2 sa nevyhotovuje.
§ 16
(1)
Ak v čase krízovej situácie nebola poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie, na ktorej opatrovanie bol
a)
fyzickej osobe priznaný peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,23) tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,24)
b)
fyzickej osobe priznaný peňažný príspevok na opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,25) alebo peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne,26) tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,24)
c)
fyzickej osobe, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, priznaný
1.
peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,27) tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,28)
2.
peňažný príspevok na opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,29) alebo peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne,30) tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie, ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.31)
(2)
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa odseku 1 sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak podmienky nároku podľa odseku 1 boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Peňažný príspevok na opatrovanie podľa odseku 1 písm. a) a b) patrí najdlhšie do 30. júna 2020.
(3)
Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa odsekov 1 a 2 sa nevyhotovuje.
§ 17
V čase odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády do skončenia krízovej situácie neplynie lehota
a)
na kúpu pomôcky, úpravu pomôcky, absolvovanie výcviku používania pomôcky, opravu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, úpravu osobného motorového vozidla, úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže ustanovená osobitným predpisom,32)
b)
na splnenie podmienky podstatnej pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu ustanovená osobitným predpisom,33)
c)
na vyúčtovanie peňažného príspevku na úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže ustanovená osobitným predpisom,34)
d)
na vypracovanie komplexného posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom rozhodnutia je tento komplexný posudok, vypracovanie lekárskeho posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom na rozhodnutia je tento lekársky posudok, ustanovená osobitným predpisom,35)
e)
na opätovné posúdenie rozsahu osobnej asistencie ustanovená osobitným predpisom,36)
f)
na posúdenie potreby osobitnej starostlivosti ustanovená osobitným predpisom,37)
g)
na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a na parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím ustanovená osobitným predpisom.38)
Spoločné ustanovenia k opatreniam na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
§ 18
(1)
Lehota, uplynutím ktorej zaniká nárok na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí a na príspevok na pohreb podľa osobitných predpisov,39) v čase odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády do skončenia krízovej situácie neplynie.
(2)
Lehota na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre vznik nároku alebo trvanie nároku na prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa, kompenzačný príspevok baníkom, pomoc v hmotnej núdzi, osobitný príspevok a náhradné výživné podľa osobitných predpisov40) v čase odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády do skončenia krízovej situácie neplynie.
§ 19
(1)
Ak nie je možné z objektívnych dôvodov v čase krízovej situácie overiť pri posúdení žiadosti podanej v čase krízovej situácie splnenie podmienok nároku na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa, pomoc v hmotnej núdzi, osobitný príspevok a na náhradné výživné, úrad prizná a vypláca preddavok na túto dávku.
(2)
Ak sa po skončení krízovej situácie preukáže, že
a)
neboli splnené podmienky nároku na dávku podľa odseku 1, poberateľ tejto dávky je povinný vrátiť poskytnutý preddavok,
b)
dávka podľa odseku 1 patrila v nižšej sume, ako bol poskytnutý preddavok, poberateľ tejto dávky je povinný vrátiť časť poskytnutého preddavku.
§ 20
Ak dieťaťu nebolo z dôvodu krízovej situácie pridelené rodné číslo dieťaťa, ktoré je povinnou náležitosťou žiadosti o prídavok na dieťa, žiadosti o príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitných predpisov,41) rodné číslo sa nahrádza dátumom narodenia dieťaťa; predloženie rodného listu alebo iného dokladu o narodení dieťaťa sa nevyžaduje.
§ 21
V čase krízovej situácie môže úrad po dohode s osobitným príjemcom prerušiť výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, osobitného príjemcu rodičovského príspevku, osobitného príjemcu príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí, osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príjemcu peňažného príspevku na kompenzáciu určených podľa osobitných predpisov,42) ak v dôsledku krízovej situácie osobitný príjemca nemôže vykonávať svoje povinnosti. Písomné rozhodnutie o prerušení výkonu osobitného príjemcu sa nevyhotovuje.
§ 22
V čase krízovej situácie možno podanie vo veci štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitných predpisov43) doručiť v elektronickej podobe bez kvalifikovaného elektronického podpisu; doplnenie podania v listinnej podobe sa nevyžaduje.
§ 23
V čase krízovej situácie sa v konaní vo veciach štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia nenariaďuje ústne pojednávanie, neumožňuje osobné nahliadnutie do spisu, nevykonáva miestna ohliadka, dôkaz vykonáva bez osobnej účasti svedka alebo znalca a do vlastných rúk sa doručujú len rozhodnutia.
Opatrenia pri výkone lekárskej posudkovej činnosti
§ 24
V čase krízovej situácie sa posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby pri výkone lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu44) vykoná bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby, ak posudkový lekár neurčí inak.
§ 25
(1)
V čase krízovej situácie úrad nevykonáva opätovné posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účel posúdenia plnenia podmienok pre trvanie nároku na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitných predpisov.45) Podmienka dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa sa pre trvanie nároku podľa prvej vety považuje za splnenú do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončila krízová situácia.
(2)
Pri prvom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účel posúdenia nároku na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa môže posudkový lekár v čase krízovej situácie vychádzať aj z odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.46)
§ 26
Prechodné ustanovenia
(1)
Fyzickej osobe, ktorej zanikol nárok na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí a na príspevok na pohreb z dôvodu uplynutia lehoty na uplatnenie nároku podľa osobitného predpisu39) v období od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, nárok na túto dávku vzniká, ak si nárok uplatní do 30 kalendárnych dní od skončenia krízovej situácie a spĺňa ostatné podmienky nároku na túto dávku.
(2)
Nárok na peňažný príspevok na prepravu podľa § 15 ods. 2 vzniká aj za obdobie od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, a to za daný kalendárny mesiac vo výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.
(3)
Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 16 vzniká aj za obdobie od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, a to v sume rozdielu medzi peňažným príspevkom na opatrovanie podľa § 16 a peňažným príspevkom na opatrovanie, ktorý patril fyzickej osobe pred účinnosťou tohto nariadenia vlády.
(4)
Fyzickej osobe, ktorej v období od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády
a)
zanikol nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu z dôvodu uplynutia lehoty na splnenie podmienky podstatnej pre nárok podľa § 17 písm. b), vzniká nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu, a to aj za obdobie pred účinnosťou tohto nariadenia vlády, v ktorom boli splnené ostatné podmienky nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, ak si tento nárok uplatní do 30 kalendárnych dní od skončenia krízovej situácie,
b)
vznikla povinnosť vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu z dôvodu uplynutia lehoty na splnenie podmienky podstatnej pre nárok podľa § 17 písm. b), táto povinnosť zaniká, ak splní podmienku nároku, ktorú nesplnila v lehote podľa § 17 písm. b), do 30 kalendárnych dní od skončenia krízovej situácie.
(5)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad odpustí zmeškanie lehoty podľa § 17 písm. a), c) a g) a § 18 ods. 2, ktorá uplynula v čase krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, ak bol zmeškaný úkon vykonaný do 30 kalendárnych dní od skončenia krízovej situácie.
(6)
Neplnenie lehoty podľa § 17 písm. d) až f), ktorá uplynula v čase krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, sa nepovažuje za jej zmeškanie.
§ 27
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.
1)
§ 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z.
5)
§ 6 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení zákona č. 81/2017 Z. z.
6)
§ 10 ods. 3, 5 až 13 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 417/2013 Z. z. v znení zákona č. 42/2019 Z. z.
9)
10)
§ 10 ods. 3, 5 a 8 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 11 ods. 4 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení zákona č. 42/2019 Z. z.
13)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 1 a § 2 ods. 3 zákona č. 201/2008 Z. z. v znení zákona č. 66/2018 Z. z.
18)
§ 13 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
§ 18 ods. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 36 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
23)
§ 40 ods. 8 prvá veta zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 40 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 40 ods. 8 druhá veta zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 40 ods. 9 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
§ 40 ods. 10 písm. c) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 40 ods. 10 písm. a) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 40 ods. 10 písm. d) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 40 ods. 10 písm. e) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 40 ods. 10 písm. b) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 34 ods. 16 a § 42 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 37 ods. 10 prvá veta zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 55 ods. 11 zákona č. 447/2008 Z. z. v zákona č. 180/2011 Z. z.
38)
39)
§ 10 zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
§ 15 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 7 zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z.
§ 10 zákona č. 383/2013 Z. z.
40)
§ 9 a § 14 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 15 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 4 a § 12 ods. 1 zákona č. 201/2008 Z. z.
§ 9 ods. 2 a § 10 ods. 1 zákona č. 561/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 2 a § 9 zákona č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 28 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 7 zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
43)
Napríklad § 5 zákona č. 238/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 a § 14 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 2 a § 15 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 4, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 1 zákona č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 55 a 57 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 3 a § 10 ods. 1 zákona č. 561/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 4, § 8 ods. 1 a § 9 zákona č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 zákona č. 383/2013 Z. z., § 19 ods. 1 a § 28 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení zákona č. 42/2019 Z. z., § 5 ods. 2 zákona č. 385/2019 Z. z.
44)
§ 11 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.