101/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

101
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. apríla 2020
o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 293et ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 66/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré bolo predĺžené alebo začalo opätovne plynúť podľa § 293et ods. 1 zákona, a ktoré by uplynulo počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje o jeden mesiac; § 293et ods. 3 zákona platí rovnako.
(2)
Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti podľa odseku 1 uplynie najneskôr mesiac odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.