9/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

9
ZÁKON
zo 6. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v taxislužbe“.
2.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
prevádzkovanie dispečingu.“.
3.
Nadpis § 2 znie:
Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby“.
4.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „dopravy“ vkladajú slová „a prevádzkovanie taxislužby“.
5.
V § 2 ods. 3 sa za slovo „doprava“ vkladajú slová „a taxislužba“.
6.
V § 3 ods. 1 sa za slovo „dopravy“ vkladajú slová „a prevádzkovateľ taxislužby“.
7.
V § 4 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „doprave“ vkladajú slová „a v taxislužbe“.
8.
V § 4 ods. 5 sa slovo „Dopravca“ nahrádza slovami „Ak § 26 ods. 8 neustanovuje inak, dopravca“.
9.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 6 až 11, ktoré znejú:
„(6)
Ak držiteľom povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy je fyzická osoba, platnosť povolenia zaniká aj dňom smrti jeho držiteľa, ak v prevádzkovaní cestnej dopravy nepokračujú dedičia, pozostalý manžel alebo pozostalá manželka alebo správca dedičstva; povolenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v odseku 11.
(7)
V prevádzkovaní cestnej dopravy môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia pokračovať
a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie cestnej dopravy,
c)
pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní cestnej dopravy nepokračujú dedičia,
d)
správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
(8)
Osoby uvedené v odseku 7 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia písomne oznámiť dopravnému správnemu orgánu, že pokračujú v prevádzkovaní cestnej dopravy.
(9)
Osoby podľa odseku 7 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 6 ods. 3 a 4. Na tento účel sú osoby podľa odseku 7 povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia predložiť na dopravný správny orgán údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,46a) a ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace. Ak zomrelý držiteľ povolenia bol vedúci dopravy, osoby podľa odseku 7 sú povinné najneskôr do šiestich mesiacov od úmrtia držiteľa povolenia vymenovať vedúceho dopravy, ktorý spĺňa podmienky podľa § 6.
(10)
Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 8 oznámi osobám podľa odseku 7, že nemá námietky proti pokračovaniu prevádzkovania cestnej dopravy, alebo zakáže pokračovať v prevádzkovaní cestnej dopravy z dôvodu, že nie sú splnené podmienky na prevádzkovanie cestnej dopravy.
(11)
Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia môžu osoby uvedené v odseku 7 písm. a) až c) pokračovať v prevádzkovaní cestnej dopravy najviac 30 kalendárnych dní, ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie cestnej dopravy; ustanovenie odseku 9 sa použije rovnako. Ak do 30 kalendárnych dní od skončenia konania o dedičstve nenadobudnú povolenie na prevádzkovanie cestnej dopravy, nemôžu ďalej cestnú dopravu prevádzkovať.“.
10.
V § 6 ods. 1 sa slová „musia spĺňať členovia jej štatutárneho orgánu a vedúci dopravy19)“ nahrádzajú slovami „musí spĺňať osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu, a vedúci dopravy19)“.
11.
V § 6 ods. 4 sa slová „člena štatutárneho orgánu“ nahrádzajú slovami „štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu“.
12.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje podľa osobitného predpisu22) na každé vozidlo prevádzkované v cestnej doprave. Finančnú spoľahlivosť podniku, ktorý existuje menej ako 15 mesiacov, možno preukázať aj základným imaním podľa informácií z obchodného registra, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou alebo otváracou súvahou zostavenou ku dňu vzniku podniku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) Čl. 7 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
13.
V § 6 ods. 10 sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
14.
V § 6 odsek 11 znie:
„(11)
Prevádzkovateľ cestnej dopravy musí vymenovať aspoň jedného vedúceho dopravy, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.28) Prevádzkovateľ cestnej dopravy môže vymenovať za vedúceho dopravy aj osobu, ktorá nie je skutočne spojená s podnikom, za podmienok podľa osobitného predpisu.29)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
29) Čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.“.
15.
V § 6 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Vedúci dopravy môže riadiť dopravné činnosti najviac v štyroch rozličných podnikoch s vozidlovým parkom, v ktorom je spolu najviac 50 vozidiel; toto obmedzenie počtu vozidiel sa nevzťahuje na vedúceho dopravy, ktorý je skutočne spojený s podnikom28) a riadi iba jeden podnik.“.
Doterajšie odseky 12 až 18 sa označujú ako odseky 13 až 19.
16.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 14 až 17.
Doterajšie odseky 18 a 19 sa označujú ako odseky 14 a 15.
17.
V § 6 ods. 14 druhej vete sa vypúšťajú slová „a žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby podľa odseku 15“.
18.
V § 6 odsek 15 znie:
„(15)
Vzor prihlášky na vykonanie skúšky a vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti zverejní Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na svojom webovom sídle v elektronickej podobe.“.
19.
Nadpis § 7 znie:
Všeobecné povinnosti dopravcu v cestnej doprave“.
20.
V § 7 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na zahraničného dopravcu,“.
21.
V § 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo kópia koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie vozidla taxislužby“.
22.
V § 7 písmená h) a i) znejú:
„h)
oznámiť dopravnému správnemu orgánu osobu, ktorú vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy, zmenu údaja evidovaného vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy, a ak ide o právnickú osobu, aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu, a to do 15 dní od zmeny,
i)
byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare vo vnútroštátnej doprave, ak ide o dopravcu, ktorý prevádzkuje vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu.30b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
30b) § 622 až 624 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
23.
§ 7 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare v medzinárodnej doprave, ak ide o dopravcu, ktorý prevádzkuje medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu.30c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:
30c) Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.) v platnom znení.“.
24.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „bez ohľadu na to, či účelom je nástup alebo výstup cestujúcich, alebo služobná jazda prázdneho vozidla“.
25.
V § 10 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „aglomerácie nepresahujúcu hranice kraja“.
26.
V § 10 sa odsek 10 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
bola na autobusovú linku vyhlásená obchodná verejná súťaž a dopravca, ktorý má udelenú dopravnú licenciu, nebol v tejto súťaži úspešný.“.
27.
V § 10 ods. 11 sa slová „trvalým pobytom“ nahrádzajú slovami „miestom podnikania“.
28.
V § 11 písm. a) sa za slovo „licenciou“ vkladá čiarka a slová „cestovným poriadkom“.
29.
V § 13 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
požadovať od osádky autobusu ohlásenie zastávky,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
30.
V § 13 odsek 4 znie:
„(4)
Cestujúci so zdravotným postihnutím, cestujúci so zníženou pohyblivosťou a pes so špeciálnym výcvikom sprevádzajúci týchto cestujúcich majú právo na vyhradené miesto.“.
31.
V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Dopravca je povinný zverejniť na svojom webovom sídle a na autobusových staniciach aj číslo nástupišťa, z ktorého autobus odchádza; to neplatí, ak táto informácia nie je vopred známa.“.
32.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vo vnútroštátnej doprave“ a slová „na území kraja alebo obce“ sa nahrádzajú slovami „na obsluhovanom území“.
33.
V § 20 ods. 2 sa slová „požiadavky verejnosti,“ nahrádzajú slovami „požiadavky verejnosti a musí zohľadniť“.
34.
V § 20 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Pri vypracovaní plánu dopravnej obslužnosti je objednávateľ povinný dodržať obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.“.
35.
V § 21 ods. 2 druhej vete sa slová „komerčné miestne rekreačné a turistické prepravy“ nahrádzajú slovami „služby, ktoré sú vyňaté podľa osobitného predpisu36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
36a) Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.“.
36.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný poskytnúť objednávateľovi prevádzkové údaje o službách vo verejnom záujme.“.
37.
V § 24 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
38.
§ 26 až 30 vrátane nadpisov znejú:
㤠26
Taxislužba
(1)
Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.
(2)
Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify.
(3)
Dopravca môže ponúkať poskytovanie taxislužby zverejnením základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy, prostredníctvom dispečingu a propagáciou objednávkovej služby.
(4)
Dispečingom sa na účely tohto zákona rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy46b) alebo iným spôsobom.
(5)
Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim
a)
prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby,
b)
vo svojom sídle,
c)
na inom vopred zverejnenom mieste, alebo
d)
prostredníctvom dispečingu.
(6)
Cena za prepravu môže byť
a)
určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, alebo
b)
dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom digitálnej platformy, písomne, telefonicky alebo iným spôsobom.
(7)
Ak cena za prepravu je určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, vozidlo taxislužby musí byť vybavené funkčným taxametrom, ktorý spĺňa požiadavky na určené meradlá,46c) umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom.
(8)
Prepravný poriadok musí byť zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa taxislužby alebo prevádzkovateľa dispečingu, ak ho prevádzkovateľ taxislužby alebo prevádzkovateľ dispečingu zriadil, alebo musí byť k dispozícii vo vozidle alebo musí byť k dispozícii prostredníctvom digitálnej platformy, ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom digitálnej platformy.
(9)
Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone taxislužby na území obce.
§ 27
Koncesia
(1)
Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona.
(2)
Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb. Koncesia zároveň oprávňuje dopravcu prevádzkovať dispečing.
(3)
Koncesiu je možné udeliť žiadateľovi, ktorý
a)
má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte,
b)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonný podľa odsekov 4 a 5,
d)
má najmenej jedno vlastné vozidlo, alebo jedno prenajaté vozidlo alebo jedno vozidlo na lízing alebo jedno vypožičané46d) vozidlo, ktoré spĺňa podmienky podľa odseku 16.
(4)
Za bezúhonného sa na účely výkonu prevádzkovateľa taxislužby, prevádzkovateľa dispečingu a vodiča vozidla taxislužby nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
c)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s poskytovaním služieb zákazníkom a odsúdenie nebolo zahladené,
d)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo bola uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
e)
komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa § 48 ods. 7 spočívajúca v zákaze prevádzkovania taxislužby alebo prevádzkovania dispečingu, ak ide o žiadateľa o koncesiu, dokiaľ zákaz trvá, alebo
f)
komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa § 48 ods. 7 spočívajúca v zákaze prevádzkovania dispečingu, ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie dispečingu, dokiaľ zákaz trvá.
(5)
Ak ide o právnickú osobu, podmienku podľa odseku 3 písm. c) musí spĺňať táto právnická osoba a osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.
(6)
Bezúhonnosť sa na účely výkonu prevádzkovateľa taxislužby, prevádzkovateľa dispečingu a vodiča vozidla taxislužby preukazuje
a)
výpisom z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a
b)
výpisom z registra trestov,46a) ak ide o cudzinca, výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace.
(7)
Koncesia sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti koncesie.
(8)
Koncesia je trvalo neprenosná na inú osobu. Ak dôjde k prevodu podniku držiteľa koncesie na iného, dopravný správny orgán odníme koncesiu doterajšiemu držiteľovi. Nadobúdateľ podniku sa môže stať prevádzkovateľom taxislužby, ak mu dopravný správny orgán udelí koncesiu.
(9)
Na dočasné najviac šesťmesačné prenechanie prevádzkovania taxislužby inému prevádzkovateľovi taxislužby sa vyžaduje rozhodnutie dopravného správneho orgánu o dočasnej zmene koncesie, a to na žiadosť držiteľa koncesie z dôvodu vážnej prekážky prevádzkovania taxislužby, alebo ak sa tým zabezpečí dodržanie podmienok prevádzkovania taxislužby podľa koncesie. So zmenou koncesie musí súhlasiť dočasný prevádzkovateľ taxislužby.
(10)
Platnosť koncesie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím.
(11)
Ak držiteľom koncesie je fyzická osoba, platnosť koncesie zaniká aj dňom smrti jej držiteľa, ak v prevádzkovaní taxislužby nepokračujú dedičia, pozostalý manžel alebo pozostalá manželka alebo správca dedičstva; koncesia však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v odseku 15.
(12)
V prevádzkovaní taxislužby môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa koncesie pokračovať
a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie taxislužby,
c)
pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní taxislužby nepokračujú dedičia,
d)
správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
(13)
Osoby uvedené v odseku 12 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa koncesie písomne oznámiť dopravnému správnemu orgánu, že pokračujú v prevádzkovaní taxislužby.
(14)
Osoby podľa odseku 12 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa odseku 4. Na tento účel sú osoby podľa odseku 12 povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa koncesie predložiť na dopravný správny orgán
a)
výpis z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,46a) a ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace.
(15)
Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 13 oznámi osobám podľa odseku 12, že nemá námietky proti pokračovaniu prevádzkovania taxislužby, alebo zakáže pokračovať v prevádzkovaní taxislužby z dôvodu, že nie sú splnené podmienky na prevádzkovanie taxislužby.
(16)
Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa koncesie môžu osoby uvedené v odseku 12 písm. a) až c) pokračovať v prevádzkovaní taxislužby najviac 30 kalendárnych dní, ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie taxislužby; ustanovenie odseku 14 sa použije rovnako. Ak do 30 kalendárnych dní od skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa koncesie nenadobudnú koncesiu, nemôžu ďalej taxislužbu prevádzkovať.
(17)
Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré je zaevidované v koncesii a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.46e)
(18)
Dopravný správny orgán vydá osvedčenie vozidla taxislužby na každé evidenčné číslo vozidla taxislužby.
(19)
Dopravný správny orgán odníme koncesiu, ak
a)
jej držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona,
b)
na podnik bol vyhlásený konkurz, alebo
c)
jej držiteľ o jej odňatie sám požiadal.
(20)
Dopravný správny orgán odníme koncesiu, ak jej držiteľ aj po upozornení prevádzkuje taxislužbu alebo dispečing v rozpore so zákonom, osobitnými predpismi alebo prepravným poriadkom.
(21)
Prevádzkovateľ taxislužby, ktorému bola odňatá koncesia podľa odsekov 19 alebo 20, môže opätovne požiadať o koncesiu alebo o povolenie na prevádzkovanie dispečingu najskôr po uplynutí jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí koncesie.
§ 28
Prevádzkovanie dispečingu
(1)
Na prevádzkovanie dispečingu, prostredníctvom ktorého sa sprostredkovávajú služby prepravy, je potrebné povolenie na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesia podľa § 27.
(2)
Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je možné udeliť žiadateľovi, ktorý
a)
má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte,
b)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonný podľa § 27 ods. 4 a 5.
(3)
Povolenie na prevádzkovanie dispečingu sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti povolenia na prevádzkovanie dispečingu.
(4)
Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je trvalo neprenosné na inú osobu. Ak dôjde k prevodu podniku držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu na iného, dopravný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie dispečingu doterajšiemu držiteľovi. Nadobúdateľ podniku sa môže stať prevádzkovateľom dispečingu, ak mu dopravný správny orgán udelí povolenie na prevádzkovanie dispečingu; to neplatí, ak nadobúdateľ podniku je držiteľom koncesie.
(5)
Platnosť povolenia na prevádzkovanie dispečingu zaniká uplynutím času, na ktorý bolo udelené, alebo jeho odňatím.
(6)
Ak držiteľom povolenia na prevádzkovanie dispečingu je fyzická osoba, platnosť povolenia na prevádzkovanie dispečingu zaniká aj dňom smrti jeho držiteľa, ak v prevádzkovaní dispečingu nepokračujú dedičia, pozostalý manžel alebo pozostalá manželka alebo správca dedičstva; povolenie na prevádzkovanie dispečingu však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v odseku 10.
(7)
V prevádzkovaní dispečingu môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu pokračovať
a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie dispečingu,
c)
pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní dispečingu nepokračujú dedičia,
d)
správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
(8)
Osoby uvedené v odseku 7 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu písomne oznámiť dopravnému správnemu orgánu, že pokračujú v prevádzkovaní dispečingu.
(9)
Osoby podľa odseku 7 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 27 ods. 4. Na tento účel sú osoby podľa odseku 7 povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu predložiť na dopravný správny orgán
a)
výpis z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,46a) a ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace.
(10)
Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 8 oznámi osobám podľa odseku 7, že nemá námietky proti pokračovaniu prevádzkovania dispečingu, alebo zakáže pokračovať v prevádzkovaní dispečingu z dôvodu, že nie sú splnené podmienky na prevádzkovanie dispečingu.
(11)
Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu môžu osoby uvedené v odseku 7 písm. a) až c) pokračovať v prevádzkovaní dispečingu najviac 30 kalendárnych dní, ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie dispečingu; ustanovenie odseku 9 sa použije rovnako. Ak do 30 kalendárnych dní od skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu nenadobudnú povolenie na prevádzkovanie dispečingu, nemôžu ďalej dispečing prevádzkovať.
(12)
Dopravný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie dispečingu, ak
a)
jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona,
b)
na podnik bol vyhlásený konkurz, alebo
c)
jeho držiteľ o jeho odňatie sám požiadal.
(13)
Dopravný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie dispečingu, ak jeho držiteľ aj po upozornení prevádzkuje dispečing v rozpore so zákonom, osobitnými predpismi alebo prepravným poriadkom.
(14)
Prevádzkovateľ dispečingu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie dispečingu podľa odsekov 12 alebo 13, môže opätovne požiadať o povolenie na prevádzkovanie dispečingu alebo o koncesiu najskôr po uplynutí jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie dispečingu.
§ 29
Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa taxislužby a prevádzkovateľa dispečingu
(1)
Prevádzkovateľ taxislužby je povinný
a)
zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby,46f) ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby,
b)
zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom vozidiel, ktoré sú zaevidované v koncesii,
c)
prevádzkovať taxislužbu podľa prepravného poriadku; ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom dispečingu, prevádzkovateľ taxislužby môže vykonávať prepravu podľa prepravného poriadku dispečingu,
d)
označiť každé prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby,
e)
označiť vozidlo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnou sadzbou cestovného; to neplatí, ak cena je dohodnutá pred začatím prepravy,
f)
označiť každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,
g)
zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,
h)
zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,
i)
mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby najmenej jedno vozidlo taxislužby, ktoré je počtom sedadiel alebo veľkosťou batožinového priestoru alebo ložného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako štyroch a najviac ôsmich cestujúcich, vybraných skupín cestujúcich s príslušenstvom, veľkého počtu kusov batožiny alebo rozmernej batožiny,
j)
poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých vykonal prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,46g)
k)
oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v koncesii do 15 dní od zmeny; ak ide o právnickú osobu, oznámiť aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.
(2)
Prevádzkovateľ dispečingu je povinný
a)
sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby,
b)
sprostredkovať prepravu len vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii,
c)
vypracovať prepravný poriadok a zverejniť ho podľa § 26 ods. 8,
d)
poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých sprostredkoval prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,46g)
e)
oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v povolení na prevádzkovanie dispečingu do 15 dní od zmeny; ak ide o právnickú osobu, oznámiť aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.
§ 30
Vodič vozidla taxislužby
(1)
Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“).
(2)
Preukaz vodiča je možné vydať tomu, kto je
a)
držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
b)
spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu46h) (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“),
d)
psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu46h) (ďalej len „psychická spôsobilosť“),
e)
bezúhonný podľa § 27 ods. 4 a 5.
(3)
Zdravotná spôsobilosť na účely vydania preukazu vodiča sa preukazuje dokladom o zdravotnej spôsobilosti nie starším ako tri mesiace.
(4)
Psychická spôsobilosť na účely vydania preukazu vodiča sa preukazuje dokladom o psychickej spôsobilosti nie starším ako tri mesiace.
(5)
Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä
a)
prepraviť cestujúceho z vopred dohodnutého miesta a prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby, na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy alebo kdekoľvek na ceste okrem zastávok pravidelnej dopravy, alebo kdekoľvek podľa informácií z digitálnej platformy,
b)
používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,
c)
naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť,
d)
umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času,
e)
uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich,
f)
vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom cestujúcemu elektronicky; kópia v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,
g)
mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom digitálnej platformy.
(6)
Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak
a)
to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
b)
správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
c)
vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy,
d)
cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo
e)
cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.
(7)
Ak je prevádzkovateľ taxislužby zároveň vodičom vozidla taxislužby, ustanovenia odsekov 1 až 6 sa na neho vzťahujú rovnako.
(8)
Dopravný správny orgán odníme preukaz vodiča, ak jeho
a)
držiteľovi bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie podľa osobitného predpisu,46i)
b)
držiteľ nespĺňa podmienku spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
držiteľ stratil zdravotnú spôsobilosť,
d)
držiteľ stratil psychickú spôsobilosť,
e)
držiteľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti.
(9)
Odňatý preukaz vodiča dopravný správny orgán obnoví a vráti jeho držiteľovi bezodkladne po tom, čo sa dozvie o pominutí dôvodov na jeho odňatie.
(10)
Orgán odborného dozoru zadrží preukaz vodiča, ak zistí dôvody na jeho odňatie podľa odseku 8. O zadržaní preukazu vodiča vydá jeho držiteľovi potvrdenie. Zadržaný preukaz vodiča orgán odborného dozoru zašle bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní príslušnému dopravnému správnemu orgánu. Dopravný správny orgán vráti zadržaný preukaz vodiča bezodkladne po tom, čo sa dozvie o pominutí dôvodov na jeho zadržanie.
(11)
Vodič taxislužby, ktorému bol zadržaný alebo odňatý preukaz vodiča, nesmie vykonávať taxislužbu.
(12)
Vzor žiadosti o vydanie preukazu vodiča zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle v elektronickej podobe.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46b až 46i znejú:
46b) § 2 písm. ag) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
46c) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
46d) § 659 až 662 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
46e) Napríklad zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
46f) § 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
46g) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.
46h) Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46i) § 92 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 32 ods. 1 úvodnej vete sa slová „trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „miesto podnikania“.
40.
V § 33 ods. 1 sa slová „trvalým pobytom“ nahrádzajú slovami „miestom podnikania“.
41.
V § 37 ods. 14 sa slová „vo forme elektronického formulára“ nahrádzajú slovami „v elektronickej podobe“.
42.
V § 39 ods. 7 sa slová „Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvu“.
43.
V § 41 ods. 1 písm. g) a h) sa slová „trvalým pobytom“ nahrádzajú slovami „miestom podnikania“.
44.
V § 41 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená c) až m).
45.
V § 41 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „vykonávaní skúšok vodiča taxislužby, o zozname predmetov skúšky a o“.
46.
V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n)
podrobnosti o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti podľa § 20 ods. 3 a minimálny rozsah, pravidlá jeho zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti,
o)
rozsah prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme podľa § 43 písm. e) a § 44 písm. i) a frekvenciu ich poskytovania ministerstvu.“.
47.
V § 41 ods. 4 písm. a) sa slová „čísla osvedčení o odbornej spôsobilosti, evidenčné čísla vozidiel držiteľa koncesie“ nahrádzajú slovami „evidenčné čísla vozidiel taxislužby“.
48.
V § 41 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa § 28 ods. 3, údaje o spôsobilosti vodiča na vedenie vozidla a o jeho odbornej spôsobilosti a údaje uvedené v protokole o vykonaní skúšky“ nahrádzajú slovami „a údaje o spôsobilosti vodiča na vedenie vozidla“.
49.
§ 42 vrátane nadpisu znie:
㤠42
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja
a)
udeľuje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,58)
b)
vydáva a odníma licencie Spoločenstva,59)
c)
udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby a osvedčenia vozidla taxislužby,
d)
vydáva preukazy vodiča a ich duplikát a odníma preukazy vodiča,
e)
udeľuje a odníma povolenia na prevádzkovanie dispečingu,
f)
odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené príslušným orgánom iného štátu dopravcom so sídlom alebo s miestom podnikania v Slovenskej republike,
g)
vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu,60)
h)
zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy61) podľa § 6 ods. 6, vymenúva a odvoláva ich členov a zabezpečuje organizačno-technicky ich činnosť,
i)
vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 9 a jeho duplikát,
j)
je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy podľa § 41 ods. 1 písm. k), do informačného systému podľa § 41 ods. 3 a do registra taxislužby podľa § 41 ods. 4,
k)
ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem pravidelnej dopravy, taxislužby, prevádzkovania dispečingu a prípadov podľa § 41 ods. 1 písm. q),
l)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec,
m)
vedie evidenciu zákazov činností za iné správne delikty podľa § 48.“.
50.
V § 43 písm. d) sa slová „územnom obvode“ nahrádzajú slovami „záujmovom území“.
51.
§ 43 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a poskytuje ich ministerstvu.“.
52.
V § 44 písmeno b) znie:
„b)
ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky pri prevádzkovaní dispečingu, v mestskej doprave a v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci,“.
53.
V § 44 písm. f) sa vypúšťajú slová „a označenie dopravnými značkami“.
54.
§ 44 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a poskytuje ich ministerstvu.“.
55.
V § 45 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
prevádzkovateľov taxislužby, či prevádzkujú taxislužbu v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú prevádzkovanie taxislužby,
c)
prevádzkovateľov dispečingu, či prevádzkujú dispečing v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,“.
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená d) až j).
56.
V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odborný dozor pri prevádzkovateľoch dispečingu sa môže vykonať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie.“.
57.
V § 45 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vykonáva odborný dozor prevádzkovateľov taxislužby a prevádzkovateľov dispečingu“.
58.
V § 45 ods. 6 sa slová „a prevádzkovateľov taxislužby“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľov taxislužby a prevádzkovateľov dispečingu“.
59.
V § 45 odsek 8 znie:
„(8)
Colné orgány kontrolujú na cestách, v colnom priestore a vo vozidlách doklady dopravcov v medzinárodnej cestnej doprave a v taxislužbe, pri preprave do iných štátov a z iných štátov doklady potrebné podľa osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv a pri preprave nebezpečných vecí dodržiavanie podmienok ustanovených týmto zákonom a dohodou ADR; v prípade jednorazových prepravných povolení aj znehodnocujú tieto doklady. V taxislužbe kontrolujú aj označenie a vybavenie vozidiel.“.
60.
V § 46 ods. 1 písm. e) sa za slovo „taxislužbe“ vkladá čiarka a slová „prepravy vykonané prostredníctvom dispečingu“.
61.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
overovať totožnosť fyzických osôb vykonávajúcich činnosť v rozsahu tohto zákona,
g)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezplatne poskytli doklady, iné písomnosti, informácie, údaje, vysvetlenia, vyjadrenia a iné podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom.“.
62.
V § 47 ods. 1 prvej vete sa za slová „prevádzkovateľ cestnej dopravy“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ taxislužby alebo prevádzkovateľ dispečingu“ a slová „prevádzkovateľa cestnej dopravy“ sa nahrádzajú slovami „podľa tohto zákona“.
63.
V § 47 ods. 2 sa slová „podľa § 27 ods. 13“ nahrádzajú slovami „podľa § 27 ods. 18 alebo 19“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo odňatie povolenia na prevádzkovanie dispečingu, ak zistí niektorý z dôvodov podľa § 28 ods. 11 alebo 12.“.
64.
V § 48 odsek 1 znie:
„(1)
Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto
a)
prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2,
b)
prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy alebo vymenovanému vedúcemu dopravy neumožňuje skutočne a sústavne riadiť dopravné činnosti podniku,
c)
vymenoval za vedúceho dopravy osobu, ktorá nespĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu,19)
d)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní osobu, ktorú vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy do 15 dní,
e)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja evidovaného vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy,
f)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby,
g)
prevádzkuje cestnú dopravu bez plnenia podmienky finančnej spoľahlivosti,
h)
zamestnáva vodičov v rozpore s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,
i)
zamestnáva cudzinca z tretieho štátu, ktorý nemá osvedčenie vodiča a pracovné povolenie,
j)
sa nezapísal do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva,
k)
prevádzkuje autobusovú linku bez dopravnej licencie alebo po odňatí dopravnej licencie,
l)
vykoná kabotážnu prepravu v rozpore s ustanovenými pravidlami alebo bez jazdného listu,
m)
nevrátil dopravnému správnemu orgánu osvedčenie vodiča, ak vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo vydané,
n)
nemá v Slovenskej republike vo vlastných priestoroch alebo v prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku, neprevádzkuje nevyhnutnú technickú základňu a vozidlový park alebo nemá v sídle podniku doklady o podnikaní v cestnej doprave, najmä povolenia a licencie, účtovné doklady, evidenciu zamestnancov a prevádzkovaných vozidiel,
o)
prevádzkuje cestnú dopravu vozidlami, ktoré nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom,
p)
nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare vo vnútroštátnej doprave podľa § 7 písm. i), ak ide o dopravcu, ktorý prevádzkuje vnútroštátnu cestnú dopravu,
q)
nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare v medzinárodnej doprave podľa § 7 písm. j), ak ide o dopravcu, ktorý prevádzkuje medzinárodnú cestnú dopravu,
r)
nemá uzavretú zmluvu o prenájme vozidla v prípade, že používa prenajaté vozidlo,
s)
nezabezpečil, aby sa v každom prenajatom vozidle podľa § 32 nachádzala zmluva o prenájme vozidla alebo jej osvedčená kópia alebo osvedčený výpis z nej,
t)
nezabezpečil, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel,
u)
prenechá výkon pravidelnej dopravy inému dopravcovi alebo prevedie autobusovú linku bez súhlasu správneho orgánu, alebo svojvoľne prestane vykonávať pravidelnú autobusovú linku, alebo zruší alebo opustí autobusovú linku bez súhlasu správneho orgánu,
v)
nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, dopravná licencia, jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a z tretieho štátu, aj prepravné povolenie,
w)
pokračuje v prevádzkovaní cestnej dopravy po smrti držiteľa povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy bez oznámenia dopravnému správnemu orgánu alebo napriek jeho zákazu,
x)
prevádzkuje taxislužbu bez koncesie,
y)
prevádzkuje taxislužbu v rozpore s koncesiou alebo poskytuje dopravné služby taxislužby vodičom, ktorý nemá preukaz vodiča, alebo nezamestnáva vodiča vozidla taxislužby v pracovnoprávnom vzťahu,
z)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja uvedeného v koncesii,
aa)
nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,
ab)
nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,
ac)
prevádzkuje taxislužbu vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona alebo nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom,
ad)
neposkytol orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva46g) do 30 kalendárnych dní od vyžiadania údaje podľa § 29 ods. 1 písm. j),
ae)
pokračuje v prevádzkovaní taxislužby po smrti držiteľa koncesie bez oznámenia dopravnému správnemu orgánu alebo napriek jeho zákazu,
af)
sprostredkoval služby prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča napríklad prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom bez povolenia na prevádzkovanie dispečingu,
ag)
sprostredkoval prepravu v oblasti taxislužby osobami, ktoré nie sú držiteľmi koncesie,
ah)
sprostredkoval prepravu v oblasti taxislužby vozidlami, ktoré nie sú zapísané v koncesii,
ai)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja uvedeného v povolení na prevádzkovanie dispečingu,
aj)
neposkytol orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva46g) do 30 kalendárnych dní od vyžiadania údaje podľa § 29 ods. 2 písm. d),
ak)
zabránil cestujúcemu objednať si taxislužbu alebo sťažil orgánu odborného dozoru výkon kontroly najmä zablokovaním jeho platobnej karty v digitálnej platforme,
al)
pokračuje v prevádzkovaní dispečingu po smrti držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu bez oznámenia dopravnému správnemu orgánu alebo napriek jeho zákazu,
am)
nepredložil na požiadanie príslušnému dopravnému správnemu orgánu výročnú správu podľa § 36 ods. 1.“.
65.
V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
neposkytol objednávateľovi prevádzkové údaje o službách vo verejnom záujme alebo tieto údaje boli neúplné alebo nepravdivé.“.
66.
V § 48 ods. 3 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až h), ktoré znejú:
„f)
nemá prepravný poriadok alebo prepravný poriadok neobsahuje všetky náležitosti podľa § 4,
g)
nezverejnil tarifu na svojom webovom sídle,
h)
vydal cestovný lístok bez náležitostí podľa § 16 ods. 1 alebo náležitosti uvedené na cestovnom lístku nezodpovedajú skutočnosti,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmena i) a j).
67.
V § 48 odsek 6 znie:
„(6)
Dopravný správny orgán uloží pokutu za konania podľa odseku 1 písm. b) až v), y) až ad), ag) až ak) a am), odseku 2 písm. a) až d) a odsekov 3 až 5 od 5 000 eur do 50 000 eur, ak ide o opakované konanie, ku ktorému došlo do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty. Ak ani do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty za konanie podľa odseku 2 písm. e) nedôjde k splneniu povinnosti, pokuta podľa odseku 2 sa uloží opakovane až do splnenia povinnosti.“.
68.
V § 48 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Za správne delikty podľa odseku 1 písm. a), w), x), ae), af) a al), ak ide o opakované konanie, ku ktorému došlo do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty, dopravný správny orgán uloží pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur a zákaz činnosti spočívajúci v zákaze prevádzkovania cestnej dopravy, taxislužby alebo dispečingu od šiestich mesiacov do piatich rokov.
(8)
Ministerstvo uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur vyššiemu územnému celku za neplnenie povinnosti podľa § 43 písm. e) alebo § 20 ods. 4 alebo obci za neplnenie povinnosti podľa § 44 písm. i) alebo § 20 ods. 4. Ak ani do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty nedôjde k splneniu povinnosti, pokuta sa uloží opakovane až do splnenia povinnosti.“.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 12.
69.
§ 49 vrátane nadpisu znie:
㤠49
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať kópiou povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, dopravnou licenciou, jazdným listom, sprievodnými dokladmi o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a z tretieho štátu, aj platným prepravným povolením,
b)
ako vodič sa počas prepravy nebezpečných vecí nevie preukázať dokladmi, osobitnou výbavou a hasiacimi prístrojmi, ktoré sa musia nachádzať na dopravnej jednotke podľa dohody ADR, a nezabezpečil, aby boli obaly a cisterny riadne uzatvorené a bez zvyškov priľnutých nebezpečných látok na ich povrchu a vhodne označené,
c)
vykonáva funkciu vedúceho dopravy v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,19)
d)
vykonáva funkciu vedúceho dopravy napriek tomu, že dopravný správny orgán alebo príslušný orgán členského štátu usadenia ho vyhlásil za nespôsobilého na riadenie dopravných činností podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy,
e)
narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu cestujúcich, najmä obťažovaním cestujúcich alebo osádky vozidla neprimeraným hlukom alebo zápachom, prepravou nevhodnej príručnej batožiny alebo zvieraťa, alebo znečistí autobus alebo autokar,
f)
neuposlúchne počas prepravy pokyn alebo príkaz vodiča alebo iného člena osádky vozidla, revízora alebo dispečera na zaistenie bezpečnosti cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
g)
neoprávnene sa zdržiava v prevádzkových priestoroch dopravcu, ktoré nie sú určené cestujúcim alebo verejnosti, alebo vo vozidle, ktoré nevykonáva cestnú dopravu, a neuposlúchne výzvu na ich opustenie,
h)
ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať kópiou koncesie,
i)
ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať osvedčením vozidla taxislužby,
j)
ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať preukazom vodiča,
k)
ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať osvedčením vodiča,
l)
vykonáva cestnú dopravu alebo taxislužbu vozidlom, ktoré nie je označené podľa tohto zákona.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d), h) a k) možno uložiť pokutu do 3 000 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až g), i), j) a l) pokutu do 1 500 eur.
(3)
Za priestupky podľa odseku 1 písm. c) a d) možno uložiť zákaz činnosti od šiestich mesiacov do piatich rokov spočívajúci v zákaze vykonávania funkcie vedúceho dopravy.
(4)
Za priestupky podľa odseku 1 písm. e) až g), i), j) a l) možno uložiť blokovú pokutu do 200 eur a v rozkaznom konaní pokutu do 500 eur.
(5)
Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d), h) a k) možno uložiť blokovú pokutu do 500 eur a v rozkaznom konaní pokutu do 1 500 eur.
(6)
V blokovom konaní môžu prejednávať priestupky podľa odseku 1 písm. a), b), h) až l) okrem dopravných správnych orgánov aj colné orgány a orgány Policajného zboru a podľa odseku 1 písm. e) až g) aj revízori.
(7)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.63)
(8)
Pokuty sú podľa vecnej príslušnosti dopravného správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce. Blokové pokuty uložené colnými orgánmi alebo orgánmi Policajného zboru sú príjmom štátneho rozpočtu. Blokové pokuty uložené revízormi podľa odseku 6 sú príjmom dopravcu.“.
70.
V § 50 ods. 4 písm. d) sa slová „osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby“ nahrádzajú slovami „osvedčení vodiča, preukazov vodiča“.
71.
V § 50 ods. 4 písm. f) sa slová „trvalým pobytom“ nahrádzajú slovami „miestom podnikania“.
72.
V § 50 ods. 4 písm. h) sa za slovo „zboru“ vkladá čiarka a slová „colníka a príslušníka obecnej polície“.
73.
V § 50 ods. 5 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno b).
74.
V § 50 ods. 7 sa slová „§ 6 ods. 3 a 4, § 27 ods. 3 písm. c), ods. 12 a 13, § 28 ods. 2 písm. d), § 52 ods. 1 písm. d) a § 54 ods. 1 písm. b) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 8, § 6 ods. 3 a 4, § 27 ods. 3 písm. c), § 27 ods. 4 až 6, § 27 ods. 13, § 27 ods. 18 a 19, § 28 ods. 2 písm. c), § 28 ods. 9, § 28 ods. 12 a 13, § 30 ods. 2 písm. e), § 30 ods. 8 a 10, § 52 ods. 1 písm. d), § 54 ods. 1 písm. b) a § 54a ods. 1 písm. b)“.
75.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania, ktorému bol vydaný vodičský preukaz v Slovenskej republike, môže požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z evidenčnej karty vodiča, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z evidenčnej karty vodiča;65b) na účely § 27 ods. 3 písm. c), § 27 ods. 4 až 6, § 27 ods. 13, § 27 ods. 18 a 19, § 28 ods. 2 písm. c), § 28 ods. 9, § 28 ods. 12 a 13, § 30 ods. 2 písm. e), § 30 ods. 8 a 10, § 54 ods. 1 písm. b) a § 54a ods. 1 písm. b) predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu osoby, ktorej výpis z evidenčnej karty sa žiada.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65b znie:
65b) § 109 zákona č. 8/2009 Z. z.“.
76.
V § 51 odsek 2 znie:
„(2)
V ostatných konaniach je miestne príslušným dopravný správny orgán, v ktorého územnom obvode má žiadateľ sídlo, miesto podnikania alebo pobyt; pri zmene sídla, miesta podnikania alebo pobytu je miestne príslušným dopravný správny orgán podľa nového sídla, miesta podnikania alebo pobytu.“.
77.
V § 52 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slovo „sídla“ nahrádza slovami „miesta podnikania“.
78.
V § 52 ods. 1 písm. d) a e) sa slovo „členov“ nahrádza slovami „osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom“.
79.
V § 54 odsek 1 znie:
„(1)
Návrh na začatie konania o udelenie koncesie na taxislužbu obsahuje
a)
údaje o navrhovateľovi:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, adresu miesta podnikania, právnu formu, identifikačné číslo, údaj o registrácii v obchodnom registri alebo inom podnikateľskom zozname a predmet podnikania, ak ide o podnikateľa,
3.
názov, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo a predmet činnosti, ak ide o právnickú osobu, a titul, meno a priezvisko osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu,
b)
údaje preukazujúce bezúhonnosť podľa § 27 a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
údaje o sídle alebo mieste podnikania,
d)
identifikačné údaje o vozidlách taxislužby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu, a to druh, typ a evidenčné číslo, a údaj o tom, či sú vo vlastníctve, v nájme, v lízingu alebo vypožičané.“.
80.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54a
Návrh na udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu
(1)
Návrh na začatie konania o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu obsahuje
a)
údaje o navrhovateľovi:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, adresu miesta podnikania, právnu formu, identifikačné číslo, údaj o registrácii v obchodnom registri alebo inom podnikateľskom zozname a predmet podnikania, ak ide o podnikateľa,
3.
názov, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo a predmet činnosti, ak ide o právnickú osobu, a titul, meno a priezvisko osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu,
b)
údaje preukazujúce bezúhonnosť podľa § 27 a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
údaje o sídle alebo mieste podnikania,
d)
názov, pod ktorým bude dispečing prevádzkovaný.
(2)
Prílohou k návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na začatie konania.“.
81.
Za § 55 sa do piatej časti zákona pod nadpis „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ vkladá § 55a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠55a
Spoločné ustanovenie
Týmto zákonom zostáva nedotknuté vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti cestnej dopravy podľa osobitného predpisu.65d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65d znie:
65d) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
82.
Za § 56d sa vkladá § 56e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2019
(1)
Koncesie vydané pred 1. aprílom 2019 sa považujú za koncesie vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. apríla 2019 a oprávňujú ich držiteľov aj na prevádzkovanie dispečingu.
(2)
Podniky a vedúci dopravy musia splniť povinnosť podľa § 6 ods. 12 zákona v znení účinnom od 1. apríla 2019 najneskôr do 31. decembra 2019.
(3)
Právnická osoba, ktorá má vydané povolenie na prevádzkovanie cestnej dopravy alebo koncesiu a počas prevádzkovania cestnej dopravy alebo taxislužby do 31. marca 2019 sa zmenila osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu, je povinná nahlásiť dopravnému správnemu orgánu tieto zmeny najneskôr do 1. mája 2019.
(4)
Vozidlá taxislužby, v ktorých sa nachádza osvedčenie vozidla taxislužby vydané podľa predpisu účinného do 31. marca 2019, musia byť od 1. augusta 2019 vybavené aj kópiou koncesie.
(5)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. aprílom 2019 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. marca 2019; na neskoršiu právnu úpravu sa prihliadne, ak je to pre žiadateľa výhodnejšie.
(6)
Objednávateľ, ktorý s dopravcom uzatvoril zmluvu o službách do 31. marca 2019, je povinný poskytnúť ministerstvu prevádzkové údaje o službách vo verejnom záujme podľa § 43 písm. e) a § 44 písm. i) v znení účinnom od 1. apríla 2019 prvýkrát v lehote určenej ministerstvom, ktorá nesmie byť kratšia ako pol roka. Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách do 31. marca 2019, je povinný poskytnúť objednávateľovi prevádzkové údaje o službách vo verejnom záujme podľa § 21 ods. 11 v znení účinnom od 1. apríla 2019 prvýkrát v lehote určenej objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako pol roka.“.
83.
Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Smernica Komisie (EÚ) 2018/217 z 31. januára 2018, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru prispôsobením oddielu I.1 jej prílohy I vedeckému a technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 42, 15. 2. 2018).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z. a zákona č. 346/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 68 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo
nového technického osvedčenia vozidla z dôvodu zápisu
vykonanej hromadnej prestavby na vozidle ............................................................ 10 eur“.
Doterajšie písmená p) až t) sa označujú ako písmená q) až u).
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 68 v časti Oslobodenie doterajší text sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná iná technická zmena na vozidle, ak ide o opravu nesprávnych technických údajov a táto chyba bola zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.“.
3.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 68 v časti Poznámky v bode 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a v prípade písmena s) aj vydanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom“.
4.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 sa v písmene l) slovo „Vydanie“ nahrádza slovami „Podanie návrhu o vydanie“.
5.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 písmeno n) znie:
„n)
Podanie žiadosti o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu22bb).....50 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22bb znie:
22bb) § 42 písm. e) zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 9/2019 Z. z.“.
6.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 písm. p) sa za slová „osobnej cestnej dopravy“ vkladá čiarka a slová „povolenia na prevádzkovanie dispečingu“.
7.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 písm. r) sa vypúšťajú slová „alebo spôsobilosti v taxislužbe“.
8.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 písm. s) sa vypúšťajú slová „alebo v taxislužbe“.
9.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 časti Splnomocnenie v štvrtom bode sa slová „písmen n) a r)“ nahrádzajú slovami „písmena r)“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 250/1994 Z. z., zákona č. 319/1999 Z. z., zákona č. 333/2003 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 105/2011 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 293/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobitného predpisu.9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
9b) Napríklad § 27, § 29 a § 30 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 180/2017 Z. z., zákona č. 270/2017 Z. z. a zákona č. 368/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 8 ods. 11 sa za slovo „vydáva“ vkladajú slová „alebo posiela“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:
16c) § 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 216/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zt), ktoré znie:
„zt)
prevádzkovanie dispečingu podľa osobitného predpisu.23qc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23qc znie:
23qc) § 26 ods. 4 a § 28 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z. a zákona č. 305/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Mobilné činnosti v cestnej doprave môžu vykonávať
a)
mobilní zamestnanci v cestnej doprave zamestnaní v dopravných podnikoch vykonávajúcich cestnú dopravu, na ktorú sa vzťahujú osobitné predpisy7) alebo medzinárodná dohoda, ktorou je Slovenská republika viazaná,8)
b)
samostatne zárobkovo činní vodiči.“.
2.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na osoby vykonávajúce mobilné činnosti v cestnej doprave podľa odseku 1 sa vzťahujú § 7 až 10, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
3.
V § 6 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 26 a príloha č. 3 skupina 314 – Ostatné por. č. 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 33 písm. h) prvom bode sa slová „§ 6 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4“.
6.
V § 34 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 6 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4“.
7.
V § 37 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa čiarka a slová „ktorého zamestnáva, alebo vodič, ktorý pre neho vykonáva dopravné činnosti na základe iného právneho vzťahu,26)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.
8.
V § 37 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
neuzatvoril s vodičom, ktorý vykonáva pre neho dopravné činnosti v cestnej doprave, pracovný pomer, ak nejde o samostatne zárobkovo činného vodiča,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
9.
V § 38 sa odsek 1 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
vykonáva dopravné činnosti v cestnej doprave pre dopravný podnik, s ktorým neuzatvoril pracovný pomer, ak nejde o samostatne zárobkovo činného vodiča.“.
10.
V § 38 ods. 3 písm. a) sa slová „f), h) a o)“ nahrádzajú slovami „f), h), o) a p)“.
11.
V § 38 ods. 4 písm. a) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“.
12.
V § 38 ods. 4 písm. b) sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „500 eur“.
Čl. VII
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona č. 106/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 6a ods. 1 sa za slová „na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“)“ vkladajú slová „a na stanovištia vozidiel taxislužby“ a za slová „Parkovacie miesta“ sa vkladajú slová „a stanovištia vozidiel taxislužby“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.