Predpis bol zrušený predpisom 134/2019 Z. z.

89/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.2019 do 31.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

89
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. apríla 2019,
ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania
mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 78 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor vyúčtovania mesačného príspevku je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. apríla 2019.
v z. Radko Kuruc v. r.