84/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

84
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. marca 2019,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. apríla 2019.
Peter Pellegrini v. r.